» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Minimally Invasive Approach to Gastrointestinal Tract Duplication Cysts in Children [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 22-24 | DOI: 10.5222/buchd.2020.49002  

Minimally Invasive Approach to Gastrointestinal Tract Duplication Cysts in Children

Ufuk Ates, Farid Khanmammadov, Gulnur Gollu, Kutay Bahadır, Ergun Ergun, Sümeyye Sözduyar, Aydin Yagmurlu, Murat Çakmak, Tanju Aktuğ, Hüseyin Dindar, Meltem Bingöl Koloğlu
Ankara University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

INTRODUCTION: Gastrointestinal tract (GIS) duplication cyst is a rare congenital malformation that occur with an incidence of 1 in 4000-5000 live births. Treatment is surgical removal of the lesion, but resection and anastomosis may be required in case of lumen associated cyst. In this study, it was aimed to investigate the role of minimally invasive approaches in GIS duplications.
METHODS: This study included nine children who underwent surgery due to GIS duplication in our clinic between the years 2009 – 2018. Demographic data, diagnostic tools, duplication location, surgical approach, operation time and complications were reviewed retrospectively.
RESULTS: Nine children were included in the study, four of them were male, five were female. The mean age was 26 months (1-71 months). Seven children underwent GIS duplication cyst excision without intestinal resection. The mean duration of surgery was 89 minutes (55 min-110 min). The mean of hospital stay was five days(1-11 days).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Minimally invasive approaches for GIS duplication in children are safe and easy procedures. The laparoscopic approach is a convenient method to confirm the diagnosis and localization of the cyst.

Keywords: Child, Enteric Duplications, Laparoscopy, Laparoscopic Assisted Surgery


Çocuklarda Sindirim Sistemi Duplikasyonlarında Minimal İnvaziv Yaklaşım

Ufuk Ates, Farid Khanmammadov, Gulnur Gollu, Kutay Bahadır, Ergun Ergun, Sümeyye Sözduyar, Aydin Yagmurlu, Murat Çakmak, Tanju Aktuğ, Hüseyin Dindar, Meltem Bingöl Koloğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Faküültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Gastrointestinal (GİS) duplikasyonlar, 4000-5000 canlı doğumda 1 olguda ortaya çıkan nadir konjenital hastalıklardır. Tedavisi cerrahi eksizyondur ve barsak lümeni ile bağlantı halinde rezeksiyon anastomoz da gerekebilir. Bu çalışmanın amacı, GİS duplikasyonlarında minimal invaziv yaklaşımın yerinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2009 - 2018 tarihleri arasında kliniğimizde GİS duplikasyonu nedeni ile tedavi edilen çocuklar dahil edildi. Duplikasyon yeri, operasyon şekli, operasyon süreleri, komplikasyonları geriye yönelik olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen dokuz çocuktan dördü erkek, beşi kızdı. Çocukların yaş ortalaması 26 ay (1-71 ay) idi. Yedi çocuğa bağırsak rezeksiyonu olmaksızın GİS duplikasyon kisti eksizyonu yapıldı. Ortalama ameliyat süresi 89 dakika (55dk-110dk) idi. Çocuklar postoperatif ortalama beşinci günde (1-11 gün) taburcu edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuklarda GİS duplikasyonlarında minimal invaziv girişimler güvenilir ve kolay uygulanabilir yöntemlerdir. Laparoskopik yaklaşım GİS duplikasyonun tanısını teyit etmede, yerinin doğru olarak tanımlanmasında ve tedavisinde etkili, güvenli ve minimal invaziv bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Enterik duplikasyonlar, Laparoskopi, Laparoskopi yardımlı cerrahi


Ufuk Ates, Farid Khanmammadov, Gulnur Gollu, Kutay Bahadır, Ergun Ergun, Sümeyye Sözduyar, Aydin Yagmurlu, Murat Çakmak, Tanju Aktuğ, Hüseyin Dindar, Meltem Bingöl Koloğlu. Minimally Invasive Approach to Gastrointestinal Tract Duplication Cysts in Children. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 22-24

Corresponding Author: Ufuk Ates, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (35 accesses)
 (91 downloaded)


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.