E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Can High Mobility Group Box 1 Protein Predict Ongoing Subclinical Inflammation in Patients With Familial Mediterranean Fever? [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(1): 43-48 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.48658  

Can High Mobility Group Box 1 Protein Predict Ongoing Subclinical Inflammation in Patients With Familial Mediterranean Fever?

Betül Öztürk1, Esra Baskın2, Kaan Gülleroğlu2, Begüm Avcı3, Nilüfer Bayraktar4, Feride İffet Şahin5
1University of Health Sciences Turkey, Dr. Sami Ulus Maternity and Child Health and Diseases Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Emergency Care, Ankara, Turkey
2Başkent University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Rheumatology, Ankara, Turkey
3Başkent University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Nephrology, Ankara, Turkey
4Başkent University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Ankara, Turkey
5Başkent University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Ankara, Turkey

Objective: Familial Mediterranean fever (FMF) is an autoinflammatory disease that commonly presents with fever, peritonitis, and pleuritis. Recent studies have reported ongoing inflammation in the attack-free period of patients with FMF. High mobility group box protein (HMGB1) is a frequently investigated marker with a strong diagnostic and prognostic role for several chronic inflammatory diseases. The objective of this study was to evaluate the role of HMGB1 in patients with FMF.
Method: This cross-sectional study included a total of 57 (25 female/32 male) consecutive patients with FMF and a control group of 60 (30 female/30 male) healthy children. Demographic and clinical data of the patients were recorded. Blood samples were obtained from participants for HMGB1 analysis.
Results: The median age of the patients was 123 months. The median follow-up time of patients was 5 years. There was no statistically significant difference between the patient and control groups in terms of age, sex, and body weight. The most frequent MEFV gene mutation was M694V (78%). HMGB1 was higher in the patient group than in the control group (p=0.001). The levels of HMGB1 were not different between the attack and the attack-free period (p>0.05).
Conclusion: HMGB1 is significantly higher in FMF patients independent from being in the attack period. HMGB1 may demonstrate the ongoing subclinical inflammation in patients with FMF.

Keywords: DAMPs, HMGB1, FMF, subclinical inflammation, FMF attack-free period


High Mobility Group Box 1 Proteini, Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Süregelen Subklinik Enflamasyonu Öngerebilir mi?

Betül Öztürk1, Esra Baskın2, Kaan Gülleroğlu2, Begüm Avcı3, Nilüfer Bayraktar4, Feride İffet Şahin5
1Pediatrik Acil Bölümü, Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Pediatrik Romatoloji Bölümü, Başkent Üniversitesi, Ankara Türkiye
3Pediatrik Nefroloji Bölümü, Başkent Üniversitesi, Adana Türkiye
4Tıbbi Biyokimya Bölümü, Başkent Üniversitesi, Ankara Türkiye
5Tıbbi Genetik Bölümü Başkent Üniversitesi, Ankara Türkiye

Amaç: Ailevi Akdeniz ateşi (AAA) ateş, peritonit ve plevrit ile ortaya çıkan otoenflamatuvar bir hastalıktır. Yakın zamanlı çalışmalarda AAA hastalarında atak dışı dönemde de devam eden enflamasyon gösterilmiştir. High mobility group box 1 proteini (HMGB1) güçlü bir tanısal ve prognostik belirteç olarak çok sayıda kronik enflamatuvar hastalıkta araştırılmış bir proteindir. Çalışmanın amacı AAA hastalarında HMGB1’in rolünü araştırmaktır.
Yöntem: Bu kesitsel çalışmada toplam 57 (25 kız/32 erkek) AAA hastası ile 60 (30 kız/30 erkek) sağlıklı çocuktan oluşan kontrol grubu bulunmaktadır. Hastaların demografik ve klinik verileri kaydedilmiştir. Tüm hastalardan HMGB1 analizi için kan örneği toplanmıştır.
Bulgular: Hastaların medyan yaşı 123 aydı. Medyan takip süresi 5 yıldı. Hastalar ve kontrol grubu arasında yaş, cinsiyet ve vücut ağırlığı açısından anlamlı fark yoktu. Hastalardaki en sık MEFV gen mutasyonu M694V (%78) idi. HMGB1 hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (p=0,001). HMGB1 düzeyi atak ve atak dışı dönemdeki hastalarda benzerdi (p>0,05).
Sonuç: HMGB1, AAA hastalardında atak döneminden bağımsız olarak yüksektir. AAA hastalarında süregelen subklinik enflamasyonun bir belirteci olabilir.

Anahtar Kelimeler: DAMPs, HMGB1, AAA, subklinik enflamasyonu, AAA atak dışı dönem


Betül Öztürk, Esra Baskın, Kaan Gülleroğlu, Begüm Avcı, Nilüfer Bayraktar, Feride İffet Şahin. Can High Mobility Group Box 1 Protein Predict Ongoing Subclinical Inflammation in Patients With Familial Mediterranean Fever?. J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(1): 43-48

Corresponding Author: Betül Öztürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (33 accesses)
 (346 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital