E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Evaluation of patients admitted to the pediatric intensive care unit due to neurological problems [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(3): 229-234 | DOI: 10.5222/buchd.2018.46872  

Evaluation of patients admitted to the pediatric intensive care unit due to neurological problems

Gürkan Gürbüz1, Rana İşgüder2, Gökhan Ceylan2, Hasan Ağın2, Aycan Ünalp1
1University Of Health Sciences Dr. Behcet Uz Children Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Pediatric Neurology, Izmir, Turkey
2University Of Health Sciences Dr. Behcet Uz ChildrenDiseases and Surgery Training and Research Hospital, Pediatric Intensive Care Unit, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Pediatric neurology intensive care is a branch developing out of pediatric intensive care and pediatric neurology. Principal objective of this study was to produce a profile of patients admitted to pediatric intensive care unit due to neurological problems and to identify the major etiologies most commonly leading to mortality.
METHODS: We enrolled 293 patients admitted for neurological reasons from among 2843 patients hospitalized in our hospital’s pediatric intensive care unit over the 3-year period between 2011 and 2013. Patients’ etiologies, comorbidities, and dates of admission to the pediatric intensive care unit and of discharge were analysed.
RESULTS: The most common neurological morbidity was convulsion in 39% (n=114) of cases. Neurological problems were the sole cause of admission in 186 (63.7%) cases, while 106 (36.3%) patients had a comorbid condition in addition to neurological problems. The most common of these comorbidities was infection at 68.8% (n=73). One hundred sixteen (39.7%) were discharged in a healthy condition, while abnormal neurological findings were present in 131 (44.9%). Mortality occurred in 28 (9.6%) patients. Respiratory problems were the most common cause of death. They are an important cause of admissions to the pediatric intensive care unit and of mortality, particularly in the under 3 age group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Neurological problems constitute a significant group in pediatric intensive care. They are an important cause of admission to the pediatric intensive care unit and of mortality, particularly in the under 3 years of age. Effective treatment of infections can reduce mortality rates.

Keywords: Mortality, Neurology, Pediatric intensive care unit.


Çocuk yoğun bakım ünitesine nörolojik nedenlerle yatan hastaların değerlendirilmesi

Gürkan Gürbüz1, Rana İşgüder2, Gökhan Ceylan2, Hasan Ağın2, Aycan Ünalp1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Bölümü, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Bölümü, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın temel amacı, çocuk yoğun bakım ünitesine nörolojik nedenlerle yatan hastaların profilinin çıkarılması ve mortaliteye sebep olan başlıca etiolojik faktörlerin tanımlanmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuk yoğun bakım ünitesine 2011 ve 2013 yılları arasındaki üç yıllık süreçte yatırılan 2843 hastanın 293 tanesinin nörolojik nedenlerle yattığı saptandı ve çalışmaya dahil edildi. Hastalar etiyoloji, ko-morbidite ve yatış süreleri açısından değerlendirildi.
BULGULAR: En sık görülen morbidite sebebi 39% (n=114) ile konvülziyonlar olarak saptandı. Yüz seksen altı (63.7%) hastanın yatış sebebi nörolojik nedenlerken, 106 (36.3%) hastada ko-morbid hastalığı mevcuttu. En sık görülen ko-morbidite enfeksiyonlardı (68.8%, n=73). Yüz onaltı (39.7%) hasta şifa ile taburcu edilirken, 131 hastanın taburculukta anormal nörolojik bulguları mevcuttu. Hastaların 28’i (9.6%) yatış esnasında ölmüş, en sık ölüm nedeni solunum problemleri olduğu görülmüştür. Üç yaşın altında yoğun bakıma yatırılan hastaları diğerlerine göre mortalite oranının daha yüksek olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nörolojik problemler, çocuk yoğun bakım ünitesine yatışların önemli bir grubudur. Özellikle 3 yaş altındaki çocuklar, yoğun bakım ünitesine yatışların ve mortalitenin önemli bölümünü oluşturur. Enfeksiyonların etkin tedavisi mortalite oranlarını azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Mortalite, Nöroloji, Çocuk yoğun bakım ünitesi.


Gürkan Gürbüz, Rana İşgüder, Gökhan Ceylan, Hasan Ağın, Aycan Ünalp. Evaluation of patients admitted to the pediatric intensive care unit due to neurological problems. J Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(3): 229-234

Corresponding Author: Gürkan Gürbüz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (45 accesses)
 (599 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital