E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Evaluation of the school success in children with the diagnosis of congenital heart disease who underwent an intervention [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2014; 4(3): 171-175 | DOI: 10.5222/buchd.2014.171  

Evaluation of the school success in children with the diagnosis of congenital heart disease who underwent an intervention

Gül İrem Kanberoğlu1, Önder Doksöz2, Özlem Bağ1, Serpil Ece Aras Öztürk1, Timur Meşe2
1Izmir Doctor Behçet Uz Children Disease And Surgery Training And Research Hospital, Department Of Child Health And Diseases, Izmir, Turkey
2Izmir Doctor Behçet Uz Children Disease And Surgery Training And Research Hospital, Department Of Child Health And Diseases, Pediatric Cardiology Department, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: Congenital heart disease is one of the most common childhood diseases that affect both the children's and their families social life, quality of life and the children's academic achievement. The aim of this study is to evaluate the school performance of children suffering from congenital heart disease who underwent surgical or catheter based interventions.
METHODS: The study group included 50 patients with congenital heart disease underwent surgical or catheter based interventions attending to secondary school (aged 12-15 years old) and 50 healthy controls. The academic success validation from official school grades of lessons Turkish, Mathematics, Science, Social Sciences lessons and behavioral attitudes were obtained from the Ministry of Education ‘’e-school’’ parent information system printouts. The patient group consisted of both cyanotic and acyanotic patients and each groups were compared with controls.
RESULTS: Turkish, mathematics, physical education classes and behavioral attitudes note in the patient group was significantly lower than in the control group. The school success in Cyanotic group was significantly lower than the control group in Turkish, mathematics, education lessons and behavioral attitudes grades. Significant difference was not determined in science and social science lessons.
CONCLUSION: Cyanotic group's success in mathematic and turkish lessons are lower in children with congenital heart disease especially in cyanotic group. We suggest that providing supportive teaching pragrammes for children with congenital hearth disease are needed in order to maintain academic success.

Keywords: Congenital heart disease, school success, child


Doğumsal kalp hastalığı tanılı ve girişim uygulanmış olgularda okul başarısının değerlendirilmesi

Gül İrem Kanberoğlu1, Önder Doksöz2, Özlem Bağ1, Serpil Ece Aras Öztürk1, Timur Meşe2
1İzmir Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2² İzmir Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

AMAÇ: Konjenital kalp hastalıkları, hasta çocukların ve ailelerinin sosyal yaşantılarını, yaşam kalitelerini ve çocukların akademik başarılarını etkileyen en yaygın doğumsal hastalıktır. Bu çalışmanın amacı cerrahi veya girişimsel tedavi yöntemi uygulanmış konjenital kalp hastalıklı çocukların okul başarısı değerlendirmektir.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Biriminde Nisan 2013 – Haziran 2013 tarihleri arasında KKH tanılı ve cerrahi veya girişimsel tedavi yöntemi uygulanmış olan orta öğretim çağındaki 50 hastanın akademik başarı seviyeleri kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Verilere, getirilen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul veli bilgilendirme sistemi çıktıları yoluyla ulaşılmıştır.
BULGULAR: Akademik başarı seviyeleri hasta grupta kontrol gruba göre anlamlı düşük bulunmuştur. Türkçe, matematik dersleri ve davranış notunda siyanotik grubun başarısı kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde düşük bulundu. Asiyanotik grubun da davranış notu kontrol grubuna göre düşük bulundu. Fen bilimleri, sosyal bilgiler derslerinde ise gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı.
SONUÇ: Konjenital kalp hastalıklı çocuklarda, özellikle siyanotik grupta Matematik ve Türkçe dersleri başarısı düşmektedir Doğuştan kalp hastalıklı ve akademik olarak başarı düşüklüğü olan yada beklenen alanlarda destek verilmesi gerekliliğini öngörmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Konjenital kalp hastalığı, okul başarısı, çocuk


Gül İrem Kanberoğlu, Önder Doksöz, Özlem Bağ, Serpil Ece Aras Öztürk, Timur Meşe. Evaluation of the school success in children with the diagnosis of congenital heart disease who underwent an intervention. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2014; 4(3): 171-175

Corresponding Author: Gül İrem Kanberoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (50 accesses)
 (1133 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital