E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
A Newborn with 3 methyl crotonyl glysinuria [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2011; 1(2): 88-92 | DOI: 10.5222/buchd.2011.088  

A Newborn with 3 methyl crotonyl glysinuria

Şebnem Çalkavur, Özgür Olukman, Fatma Kaya Kılıç, Sinem Kahveci Çelik, Hasan Ağın, Filiz Gökaslan, Füsun Atlıhan, Aycan Ünalp
İzmir Dr. Behçet Uz Children

3 Methylcrotonyl glysinuria (3-MCG) is an otosomal ressesively inherited metabolic disease caused by the deficiency of the enzyme 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase. Clinical signs show a wide range with seizures, hypotonia and acidosis during newborn period. Asymptomatic cases diagnose at rutine metabolic screening were also reported. Our case with poor sucking and fever at the second day of life hospitalized with the diagnosis of sepsis had mix acidosis, apnea, seizures and needed mechanical ventilation.
3-hydroxyisovalerylcarnitine was detected at Tandem MS examination. 3-hydroxyisovaleric acid and 3-methylcrotonylglycine secretion was high in the urine organic acid examination. Simultaneous plasma total and free carnitine levels were undetectable. His seizures were refractory to all antiepileptic drugs but was controlled with levetiracetam. In infants with hypotonia and intractable convulsions 3-MCG should be considered. Although we have limited experience, a new generation antiepileptic levetiracetam can be a good choice in intractable seizures of newborns.

Keywords: 3-Methylcrotonylglysinuria (3-MCG), newborn, infant, intractable seizures, levetiracetam.


3-Metilkrotonilglisinüri Tanılı Bir Yenidoğan Olgusu

Şebnem Çalkavur, Özgür Olukman, Fatma Kaya Kılıç, Sinem Kahveci Çelik, Hasan Ağın, Filiz Gökaslan, Füsun Atlıhan, Aycan Ünalp
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

3-Metilkrotonilglisinüri (3-MKG); 3-Metil krotonil-CoA-Karboksilaz eksikliğine bağlı gelişen, otozomal resesif geçişli, metabolizma hastalığıdır. Klinik bulgular oldukça değişken olup yenidoğan döneminde asidoz, hipotoni ve konvülziyonla seyreden vakaların yanı sıra, rutin metabolik incelemelerde tanı alan asemptomatik vakalar da bildirilmiştir. Olgumuz; postnatal 2. gününde emmeme ve ateş şikayetleriyle başvuran, sepsis ön tanısıyla yatırılan izleminde mikst asidozu ve derin apneleri gelişince mekanik ventilatörde izlenen bu sırada jeneralize tonik nöbetleri başlayan yenidoğan olup, ebeveynleri arasında akraba evliliği olması nedeniyle istenen Tandem kütle spektrofotometrisi (Tandem-MS)‘de 3-hidroksiizovalerilkarnitin varlığının saptanması üzerine idrar organik asit incelemesi yapılmış; 3-hidroksiizovalerikasit ve 3-metilkrotonilglisin atılımının yüksek olduğu saptanmıştır. Eş zamanlı plazma total ve serbest karnitin düzeyleri ise ölçülemeyecek kadar düşük bulunmuştur. İzleminde tüm antiepileptiklere dirençli, ancak levetirasetam ile kontrol altına alınabilen nöbetler görülmüştür. Yenidoğan döneminde hipotoni ve dirençli konvülziyonlarla gelen, infantlarda 3-MKG’nin akılda bulundurulmasına dikkat çekilmiştir. Ayrıca yenidoğan döneminde kullanımıyla ilgili verilerin yeni olduğu yeni kuşak antikonvülzanlardan levetirasetamın dirençli neonatal konvülziyondaki etkinliği hakkında sınırlı deneyimimiz paylaşılmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: 3-Metilkrotonilglisinüri (3-MKG), yenidoğan, infant, dirençli konvülziyon, levetirasetam


Şebnem Çalkavur, Özgür Olukman, Fatma Kaya Kılıç, Sinem Kahveci Çelik, Hasan Ağın, Filiz Gökaslan, Füsun Atlıhan, Aycan Ünalp. A Newborn with 3 methyl crotonyl glysinuria. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2011; 1(2): 88-92

Corresponding Author: Şebnem Çalkavur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (20 accesses)
 (1956 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital