» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Evaluation of Ophthalmology Consultations of Inpatients In A Tertiary Pediatric Hospital [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(2): 114-118 | DOI: 10.5222/buchd.2019.46320  

Evaluation of Ophthalmology Consultations of Inpatients In A Tertiary Pediatric Hospital

Ali Güngör1, Serkan Özmen2, Aydan Sezgin Ersoy1, esin eyican1, Bahar Çuhacı Çakır3, Cüneyt Karagöl1, Alkim Öden Akman1
1Department Of Pediatrics, University Of Health Sciences, Ankara Child Health And Diseases Hematology Oncology Training And Research Hospital, Ankara
2Department Of Ophthalmology, University Of Health Sciences, Ankara Child Health And Diseases Hematology Oncology Training And Research Hospital, Ankara,
3Department Of Social Pediatrics, University Of Health Sciences, Ankara Child Health And Diseases Hematology Oncology Training And Research Hospital, Ankara,

INTRODUCTION: The eye can be affected by acute infections, traumas, primary eye diseases and may be affected by secondary to systemic diseases. The aim of this study is to evaluate the ophthalmology consultations of inpatients in our hospital between January 2016 and December 2017 and to determine the ocular findings in patients with chronic disease.
METHODS: The age, gender, treatment, chronic disease of the patients whom consulted to the ophthalmology department were recorded. The reason for consultation to ophthalmology and examination findings were tried to be determined.
RESULTS: 1514 (5.3%) of 28.556 inpatients were consulted to ophthalmology department between January 2016 and December 2017. Of these patients, 829 (54.76%) were male and the median age was 63.5 months (range 8-154). Of the 958 (63.28%) patients had chronic disease. In all patients, 92 (6.08%) patients had conjunctivitis, 47 (3.1%) had refractive errors, 44 (2.91%) had papillary edema and 26 (1.72%) had preseptal cellulitis. In addition, the anterior lenticonus, Lisch nodule, Kayser-Fleischer ring, Japanese flag appearance, uveitis findings, hypertensive retinopathy and ROP were the important findings of the examination.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result the eye involvement may be secondary to systemic diseases as well as primary diseases of the eye. In patients with chronic disease, it is important to perform regular eye examination in order to determine the involvement that may develop in the later stages even if there are no ocular signs.

Keywords: child, eye, chronic disease


Üçüncü Basamak Çocuk Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Göz Hastalıkları Danışımlarının Değerlendirilmesi

Ali Güngör1, Serkan Özmen2, Aydan Sezgin Ersoy1, esin eyican1, Bahar Çuhacı Çakır3, Cüneyt Karagöl1, Alkim Öden Akman1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Pediatri Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göz Hastalıkları Bölümü
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Sosyal Pediatri

GİRİŞ ve AMAÇ: Göz akut enfeksiyonlardan, travmalardan, primer göz hastalıklarından etkilenebildiği gibi sistemik hastalıkların sekonder tutulumları sonucunda da etkilenebilmektedir. Bu çalışmada Ocak 2016 ile Aralık 2017 tarihleri arasında hastanemizde yatarak tedavi gören hastaların göz hastalıkları danışımlarının değerlendirilmesi ve kronik hastalığı olan hastalarda göz bulgularının belirlenmesi amaçlanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde yatarak tedavi gören hastalardan, göz hastalıkları bölümüne danışılan hastaların yaşı, cinsiyeti, tedavi gördüğü servis, kronik hastalığı olup olmadığı kaydedildi. Hastaların göz hastalıkları bölümüne danışılma sebebi ve göz muayene bulguları belirlenmeye çalışıldı.
BULGULAR: Ocak 2016 ile Aralık 2017 tarihleri arasında hastanemizde yatarak tedavi gören 28.556 hastanın 1514’ü (%5.3) göz hastalıkları bölümüne danışılmıştı. Bu hastaların 829’u (% 54.76) erkek ve ortanca yaş 63.5 aydı (ÇDA 8-154). Hastalardan 958’inin (%63.28) kronik bir hastalığı vardı. Tüm hastalar içinde anormal muayene bulguları olarak 92 (%6.08) hastada konjonktivit, 47 (%3.1) hastada refraksiyon kusurları, 44 (%2.91) hastada papil ödemi, 26 (%1.72) hastada ise preseptal selülit saptandı. Bunun dışında anterior lentikonus, Lisch nodülü, Kayser-Fleischer halkası, Japon bayrağı görünümü, üveit bulguları, hipertansif retinopati ve ROP saptanan önemli muayene bulgularıydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak gözün primer hastalıkları kadar, sistemik hastalıklara sekonder göz tutulumları da olabilmektedir. Kronik hastalığı olan hastalarda başlangıçta göz bulguları olmasa bile ilerleyen dönemlerde gelişebilecek tutulumları saptamak açısından düzenli göz muayenesinin yapılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: çocuk, göz, kronik hastalık


Ali Güngör, Serkan Özmen, Aydan Sezgin Ersoy, esin eyican, Bahar Çuhacı Çakır, Cüneyt Karagöl, Alkim Öden Akman. Evaluation of Ophthalmology Consultations of Inpatients In A Tertiary Pediatric Hospital. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(2): 114-118

Corresponding Author: Ali Güngör, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.