E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Molecular Epidemiology and Clinical Risk Factors of Rotavirus Diarrhea: Single Center 5-Year Experience [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(3): 321-327 | DOI: 10.5222/buchd.2021.45467  

Molecular Epidemiology and Clinical Risk Factors of Rotavirus Diarrhea: Single Center 5-Year Experience

Ekin Soydan1, İlknur Çağlar2, Mine Düzgöl2, Hurşit Apa2, İlker Devrim2, Nuri Bayram2
1Health Sciences University, Dr. Behcet Uz Children's Diseases Training and Research Hospital, Pediatric Intensive Care Unit, Izmir, Turkey
2Health Sciences University, Dr. Behcet Uz Children's Diseases Training and Research Hospital, Department of Pediatric Infectious Diseases, Izmir, Turkey

Objective: Acute gastroenteritis due to the rotavirus is one of the common causes of morbidity and mortality in children under five years of age. The objective of this study was to evaluate the epidemiological, clinical, and laboratory data of rotavirus diarrhea in hospitalized children under five years of age.
Methods: All children between one month and 60 months old ages who were hospitalized in Health Sciences University Behçet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital during September 2013 to August 2017 and diagnosed as acute gastroenteritis with rotavirus antigen test positive in feces were included in the current study. Data of the patients were collected retrospectively from medical records.
Results: A total of 100 patients were evaluated.The median age of the patients was 13 months (IQR 5-45 months) and 54 patients were male and 46 were female.The highest hospitalization rate was in December, followed by November, and in October. The most common type of G9P (8) serotype was detected in rotavirus serotype analysis by PCR. Breastfeeding infants had milder clinic findings in comparison to the older ones. It was found that clinical findings were milder and Vesicari score was lower in infants who had breast milk. Vesikari score was found to be high in children with severe clinical findings.
Conclusion: Rotavirus infection is important for all ages.In case of fever, increased numbers of vomiting and diarrhea, and higher Vesikari system scores may be associated with the severe clinical forms. Determination of rotavirus serotypes and clinical monitoring of genotypic changes are required.

Keywords: Gastroenteritis, rotavirus, rotavirus serotype, Vesikari score


Rotavirüs İshalinin Moleküler Epidemiyolojisi ve Klinik Risk Faktörleri: 5 Yıllık Tek Merkez Deneyim

Ekin Soydan1, İlknur Çağlar2, Mine Düzgöl2, Hurşit Apa2, İlker Devrim2, Nuri Bayram2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Sağılğı Ve Hastalıkları, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Sağılğı Ve Hastalıkları, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Rotavirüs gastroenteriti tüm dünyada, beş yaş altı çocuklarda önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Bu çalışma ile rotavirüs ishali nedeni ile hastaneye yatan beş yaş altı çocukların epidemiyolojik özelliklerinin, klinik ve laboratuvar verilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Eylül 2013 - Ağustos 2017 tarihleri arasında akut ishal nedeni ile yatırılan ve dışkısında rotavirüs antijeni pozitif saptanan 1 ay - 60 ay aralığındaki hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların verileri, geriye dönük olarak “hasta yatış dosyaları” ve “hastane elektronik bilgi sistemi” kullanılarak elde edildi.
Bulgular: Çalışmada toplam 100 hasta değerlendirildi. Medyan yaş 13 ay (IQR 5-45 ay) ve 54’ü erkek, 46’sı kızdı. En sık yatış Aralık ayında yapılmış, bunu Kasım ve Ekim ayları takip etmiştir. PCR ile bakılan rotavirüs serotip analizinde en sık G9P(8) serotipi saptandı. Anne sütü alan bebeklerde klinik bulguların daha hafif olduğu ve vesikari skorunun daha düşük olduğu saptandı. Ağır klinik bulguları olan çocuklarda da Vesikari skorunun yüksek olduğu bulundu.
Sonuç: Rotavirüs enfeksiyonu,anne sütü alan bebeklerde daha hafif klinik bulgulara neden olmaktadır. Başvuru sırasında Vesikari skoru ciddi hastalığı ön görmede etkili olabilir. Rotavirüs serotiplerinin belirlenmesi ve genotipik değişimlerin klinik olarak izlenmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Gastroenterit, rotavirüs, rotavirüs serotip, Vesikari skoru


Ekin Soydan, İlknur Çağlar, Mine Düzgöl, Hurşit Apa, İlker Devrim, Nuri Bayram. Molecular Epidemiology and Clinical Risk Factors of Rotavirus Diarrhea: Single Center 5-Year Experience. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(3): 321-327

Corresponding Author: Ekin Soydan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (53 accesses)
 (303 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital