E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Role of Calretinin in Determining the Aganglionic Segment in Hirschsprung's Disease [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 164-169 | DOI: 10.5222/buchd.2020.45403  

Role of Calretinin in Determining the Aganglionic Segment in Hirschsprung's Disease

Onur Ceylan1, Özgür Çağlar2
1Atatürk University, Medical Faculty, Deparment of Pathology, Erzurum,TURKEY
2Atatürk University, Medical Faculty, Deparment of Pediatric Surgery, Erzurum,TURKEY

INTRODUCTION: This study aims to determine the presence, shape, and value of immunoreactivity of calretinin in ganglionic and aganglionic colon samples in Hirschsprung’s Disease (HSCR).
METHODS: This study included the ganglion positive and negative intestinal tissue materials of 63 patients admitted to the hospital with the prediagnosis of HSCR. Calretinin immunomarker was applied to the materials. The cases were divided into three groups as strongly positive, weakly positive and negative for calretinin. Staining differences between ganglionic and aganglionic tissue samples were examined.
RESULTS: In all ganglionic biopsy materials, calretinin was seen to be strongly positive in the submucosal and myenteric plexuses. Calretinin was evaluated as negative in 60 of aganglionic biopsy materials whereas it was found to be weakly cytoplasmic positive in three cases. A significant difference was observed between the positive immunoreactivity of calretinin in the aganglionic and ganglionic segments (p<0.001). Rates of sensitivity, specificity, accuracy, positive, and negative predictive values were found to be 100%, 94.44%, 97.14%, 94.44%, and 100%, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Calretinin, which has high sensitivity and specificity, is extremely useful in determining ganglionic and aganglionic segments. We believe that calretinin can provide a definitive diagnosis with a single immunohistochemical study and H&E section since its interpretation is much easier compared to hematoxylin-eosin (H&E). Thus, it is extremely important in terms of reducing excessive serial sectioning, the need for immunohistochemical assay and re-biopsy

Keywords: Hirschsprung's Disease, Calretinin, Immunhistochemical Assay


Hirschsprung Hastalığında Aganglionik Segmentin Belirlenmesinde Kalretinin'in Rolü

Onur Ceylan1, Özgür Çağlar2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji A.D. Erzurum,TURKEY
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D. Erzurum,TURKEY

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı Hirschsprung Hastalığında (HH) gangliyonik ve agangliyonik kolon örneklerinde kalretininin immünreaktivitesinin varlığını, şeklini ve değerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: HH ön tanısı ile gelen 63 olgunun gangliyon pozitif ve negatif bağırsak dokusu tanısı alan materyalleri çalışmaya dâhil edilip kalretininin immünbelirteci uygulandı. Kalretinin için vakalar kuvvetli pozitif, zayıf pozitif ve negatif olarak üç gruba ayrıldı. Gangliyon içeren doku örnekleri ile gangliyon içermeyen doku örnekleri arasındaki boyanma farklılıkları incelendi.
BULGULAR: Gangliyon içeren biyopsi materyallerinin tamamında submukozal ve miyenterik pleksuslardaki gangliyonlarda kalretinin kuvvetli pozitif olarak izlendi. Gangliyon içermeyen biyopsilerin ise 60’ında negatif, 3’ünde zayıf stoplazmik pozitif olarak değerlendirildi. Agangliyonik ve gangliyonik segmentlerde kalretinin pozitif immünreaktivitesi arasında anlamlı bir farklılık izlendi (p<0.001). Kalretinin için sensitivite, spesifisite, doğruluk, pozitif prediktif değer ve negatif prediktif değer oranları sırasıyla %100, %94,44, %97,14, %94,44 ve %100 olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gangliyonik ve aganglyionik segmentlerin belirlenmesinde yüksek sensitivite ve spesifisiteye sahip olan kalretinin son derece yararlıdır. Kalretininin hemotoksilen-eozine (H&E) kıyasla yorumlaması çok daha kolay olduğu için tek bir immünhistokimyasal çalışma ve H&E kesit ile kesin tanı koydurucu özellikte olduğunu düşünmekteyiz. Bu yüzden aşırı seri kesit, immünhistokimyasal çalışma gereksinimi ve tekrar biyopsi alınması gibi durumları azaltması açısından da son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Hirschsprung Hastalığı, Kalretinin, İmmünhistokimyasal Çalışma


Onur Ceylan, Özgür Çağlar. Role of Calretinin in Determining the Aganglionic Segment in Hirschsprung's Disease. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 164-169

Corresponding Author: Onur Ceylan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (23 accesses)
 (659 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital