E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Retrospective evaluation of patients with the diagnosis of acute rheumatic fever: A single center experience of 5 years [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2014; 4(2): 87-96 | DOI: 10.5222/buchd.2014.087  

Retrospective evaluation of patients with the diagnosis of acute rheumatic fever: A single center experience of 5 years

Şükrü Güngör1, Önder Doksöz2, Ali Fettah3, Hikmet Tekin Nacaroğlu4, Utku Arman Örün5, Selmin Karademir5
1Malatya State Hospital (beydagı Campus), Department Of Pediatrics, Malatya, Turkey
2Izmir Dr. Behcet Uz Children's Hospital, Department Of Pediatric Cardiology,ızmir
3Ankara Dıskapı Pediatric Health And Diseases, Hematology And Oncology Training And Research Hospital, Ankara
4Izmir Dr. Behcet Uz Children's Hospital, Department Of Pediatric Allergy,ızmir
5Dr. Sami Ulus Children's Hospital, Department Of Pediatric Cardiology,ankara

OBJECTIVE: To evaluate the demographic characteristics, clinical findings, laboratory values, treatment responses and prognosis of patients who followed up with acute rheumatic fever (ARF) in pediatric cardiology clinic.
METHODS: Two hundred and four patients followed up with the diagnosis of ARF, between December 2004 and April 2009, were reviewed retrospectively from archive files.
RESULTS: 46.5% of the patients were female and 53.5% were male. Mean age was 10.3 ± 2.8 years and the mean follow-up period was 26.8 ± 13.3 months. The majority of patients were between the ages of 6-15. Patients admitted to hospital most common in winter and spring months. While the most common presenting symptom was joint findings the most rare presenting symptom was the presence of subcutaneous nodules. The most common major finding (82.2%) was carditis and the most common minor finding was the rise of ASO (92.2%), respectively. The frequency of minor criterias of fever and arthralgia associated with carditis was found to be significantly higher than that of associated with the other major findings (p<0.05). Frequency of cardiac murmur, cardiomegaly and tachycardia increased when the grade of carditis increased (p<0,05). The frequency of minor criterias of fever, leukocytosis, elevated CRP levels associated with arthritis was found to be significantly higher than that of associated with the other major findings (p<0,05). Artritis and chorea were not seen concurrently in any of the patients. CRP increament was rarely seen in patients with chorea (p<0,05). Most commonly mitral valve was involved. During the follow up, reactivation was seen in 18,8% and 50% of the patients with reactivation did not take secondary preventive treatment properly. Reactivation occurred in 11% of the patients under proper secondary preventive treatment (p<0,05).
CONCLUSION: Acute rheumatic fever is still the most common acquired cardiologic disease in under-developed and developing countries despite its decreasing importance and disease frequency in developed countries.

Keywords: Acute rheumatic fever, carditis, arthritis


Akut romatizmal ateş tanısı ile izlenen hastaların geriye dönük olarak değerlendirilmesi: Beş yıllık tek merkez deneyimi

Şükrü Güngör1, Önder Doksöz2, Ali Fettah3, Hikmet Tekin Nacaroğlu4, Utku Arman Örün5, Selmin Karademir5
1Malatya Devlet Hastanesi (beydağı Kampüsü) Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü, Malatya
2İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü, İzmir
3Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji-onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi
4İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Alerji Bölümü, İzmir
5Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Çocuk Kardioloji Bölümü, Ankara

AMAÇ: Çocuk kardiyoloji kliniğinde akut romatizmal ateş (ARA) tanısı ile izlenen hastaların demografik özellikleri, klinik bulguları, laboratuvar değerleri, tedaviye yanıtları ve prognozlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEMLER: Aralık 2004-Nisan 2009 tarihleri arasında ARA tanısı ile izlenen 204 hasta arşiv dosyalarından retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Olguların %46,5’i kız, %53,5’i erkek, yaş ortalaması 10,3 ± 2,8 yıl, ortalama izlem süresi 26,8 ± 13,3 ay idi. Hastaların en sık 6-15 yaş aralığında olduğu saptandı. Hastalar en sık kış ve ilkbahar aylarında başvurdu. Eklem bulguları en sık başvuru yakınmaları iken en nadir başvuru yakınması ise subkutan nodül varlığı idi. En sık görülen majör bulgu kardit (%82.2) iken en sık görülen minör bulgu ateş yüksekliği (%28.9) idi. Karditin minör kriterler ile birlikteliğinde kardite eşlik eden ateş ve artralji’nin sıklığı, diğer majör bulgulardaki sıkılığına göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Karditin derecesi arttıkça kardiyak üfürüm, kardiyomegali ve taşikardi görülme sıklığının artığı gözlendi (p<0,05). Artrit ve kore birlikteliği hiçbir hastada saptanmadı. Artritin minör kriterler ile birlikteliğinde artrite eşlik eden ateş, lökositoz ve CRP yüksekliği sıklığının, diğer majör bulgulardaki sıklığına göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Kore olan hastalarda CRP değerindeki yüksekliğin nadir gözlenmesi istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). En sık mitral kapak tutulumu olduğu saptandı. İzlemde %18,8 oranında reaktivasyon olduğu, reaktivasyon gelişen hastaların %50’sinin ikincil koruyucu tedaviyi düzensiz kullandığı saptandı. İkincil koruyucu tedaviyi düzenli kullanan hastaların %11’inde reaktivasyon gelişti (p<0,05).
SONUÇ: Akut romatizmal ateş gelişmiş ülkelerde sıklığı ve önemi giderek azalmakla birlikte, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hala edinilmiş kalp hastalıklarının en önemli nedenini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut romatizmal ateş, kardit, artrit


Şükrü Güngör, Önder Doksöz, Ali Fettah, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Utku Arman Örün, Selmin Karademir. Retrospective evaluation of patients with the diagnosis of acute rheumatic fever: A single center experience of 5 years. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2014; 4(2): 87-96

Corresponding Author: Şükrü Güngör, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (28 accesses)
 (1947 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital