E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The Role of the Fetal MRI to Predict the Postnatal Survival in Fetuses with Congenital Diaphragmatic Hernia [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(2): 153-158 | DOI: 10.5222/buchd.2021.43925  

The Role of the Fetal MRI to Predict the Postnatal Survival in Fetuses with Congenital Diaphragmatic Hernia

Fatma Ceren Sarioglu1, Orkun Sarioglu2, Inci Turkan Yilmaz1, Bahar Konuralp Atakul3, Deniz Oztekin4, Ozgur Oztekin5
1Department of Radiology, Division of Pediatric Radiology, Izmir Health Sciences University, Tepecik Education and Research Hospital, Izmir/Turkey
2Department of Radiology, Izmir Democracy University, Buca Seyfi Demirsoy Education and Research Hospital, Izmir/Turkey
3Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Perinatology, Balıkesir Ataturk State Hospital, Balıkesir/Turkey
4Department of Obstetrics and Gynecology, Izmir Bakircay University School of Medicine, Cigli Research and Education Hospital, Izmir/Turkey
5Department of Radiology, Izmir Bakircay University School of Medicine, Cigli Research and Education Hospital, Izmir/Turkey

Objective: To assess the role of the magnetic resonance imaging (MRI) to predict the postnatal survival in patients with congenital diaphragmatic hernia (CDH).
Method: 25 patients with CDH who had fetal MRI between 2015 and 2020 were enrolled in this retrospective study. Patients were divided into two groups according to the postnatal survival at 30 days of age: alive and dead. The fetal MRI images were assessed to calculate the lung-to-liver signal intensity ratio (LLSIR), and the total lung volume (TLV). In addition, the site of the defect (right or left), accompanying liver herniation (present or absent), detectable-ipsilateral lung parenchyma at the apex (present or absent) were also recorded. MRI images were evaluated by two pediatric radiologists. A p value lesser than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Among 25 fetuses, 6 were alive and 19 were dead within 30 days after birth. The detectable lung parenchyma had a relationship with the alive group (p = 0.023). Observed-to-expected TLV (p = 0.001) and LLSIR (p = 0.023) were significantly lower in the dead group. Using the cutoff values for the observed-to-expected TLV as 0.27 (a sensitivity of 84%, a specificity of 84%) and for the LLSIR as 2.02 (a sensitivity of 89%, a specificity of 67%) were found as predictors for death.
Conclusion: The postnatal survival in CDH may be predicted using the observed-to-expected TLV and LLSIR on the fetal MRI. The presence of the detectable-ipsilateral lung parenchyma at the apex may also be associated with the postnatal survival.

Keywords: congenital diaphragmatic hernia, fetal, magnetic resonance imaging, prognosis, total lung volume


Konjenital Diyafragma Hernili Fetüslerde Doğum Sonrası Sağkalımı Tahmin Etmede Fetal MRG’nin Rolü

Fatma Ceren Sarioglu1, Orkun Sarioglu2, Inci Turkan Yilmaz1, Bahar Konuralp Atakul3, Deniz Oztekin4, Ozgur Oztekin5
1İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Pediatrik Radyoloji Bölümü, İzmir
2İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
3Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Balıkesir
4İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, İzmir
5İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Çalışmamızın amacı konjenital diyafragma hernisi (KDH) olan hastalarda fetal manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’nin doğum sonrası sağ kalımı öngörmedeki rolünü değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmaya 2015 ile 2020 yılları arasında KDH ön tanısıyla fetal MRG ile değerlendirilmiş olan 25 KDH hastası dahil edildi. Hastalar postnatal 30 günlük dönemde sağkalıma göre yaşayan ve yaşamayan olmak üzere iki gruba ayrıldı. Fetal MRG görüntüleri, akciğer-karaciğer sinyal yoğunluğu oranını ve total akciğer volümünü (TAV) hesaplamak için geriye dönük olarak değerlendirildi. Ek olarak, herni tarafı (sağ veya sol), eşlik eden karaciğer herniasyonu (var veya yok), herni tarafı ile ipsilateral apekste tespit edilebilir akciğer parankimi (var veya yok) kaydedildi. MRG görüntüleri iki pediatrik radyolog tarafından değerlendirildi. Prognozu tahmin etmek için duyarlılık-özgüllük analizleri kullanıldı. P değerinin <0.05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Postnatal 30 günlük dönemde 25 fetüsten 6’sı yaşayan ve 19’u ise yaşamayan gruptaydı. Herni tarafı ile ipsilateral apekste tespit edilebilir akciğer parankimi varlığı ile hastaların sağ kalımı arasında anlamlı ilişki saptandı (p=0.023). Yaşamayan grupta Gözlenen/beklenen TAV (p=0.001) ve akciğer-karaciğer sinyal yoğunluğu oranı (p=0.023) anlamlı olarak daha düşüktü. Gözlenen/beklenen TAV’nin <0.27 olması % 84 duyarlılık, % 84 özgüllük ve AKSO değerinin <2.02 olması % 89 duyarlılık, % 67 özgüllük postnatal ölümü öngörücü olarak bulundu.
Sonuç: Sonuçlarımıza göre KDH’de postnatal sağkalım, fetal MRG’de gözlenen/beklenen TAV ve akciğer-karaciğer sinyal yoğunluğu oranı kullanılarak tahmin edilebilir. İpsilateral apekste tespit edilebilir akciğer parankiminin varlığı doğum sonrası hayatta kalma ile ilişkilendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: konjenital diyafragma hernisi, fetal, manyetik rezonans görüntüleme, prognoz, total akciğer hacmi


Fatma Ceren Sarioglu, Orkun Sarioglu, Inci Turkan Yilmaz, Bahar Konuralp Atakul, Deniz Oztekin, Ozgur Oztekin. The Role of the Fetal MRI to Predict the Postnatal Survival in Fetuses with Congenital Diaphragmatic Hernia. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(2): 153-158

Corresponding Author: Fatma Ceren Sarioglu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (20 accesses)
 (226 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital