E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Diagnostic Value of Platelet Parameters in Neonatal Sepsis [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2012; 2(1): 10-17 | DOI: 10.5222/buchd.2012.010  

Diagnostic Value of Platelet Parameters in Neonatal Sepsis

Nuriye Taşyurt1, Özgür Olukman2, Şebnem Çalkavur2, Füsun Atlıhan2, Fatma Kaya Kılıç2, Ferah Genel2, Canan Vergin3
1Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Neonatal Intensive Care Unit, Dr. Behcet Uz Children's Hospital, Izmir, Turkey
3Department Of Pediatric Haematology-oncology, Dr. Behcet Uz Children's Hospital, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: As an important cause of mortality, and morbidity, it is hard differentiate neonatal sepsis from noninfectious diseases because of its nonspecific symptoms. At present, high quality diagnostic tools are still required. As well as giving accurate pre-opinion about prognosis, these tools are expected to be highly specific, sensitive and fast.Recently articles have been published about the role of platelets in host defence mechanisms, suggesting platelet parameters may be useful in early diagnosis of neonatal sepsis. In line with these findings, we designed this study to investigate efficacy and usability of platelet parameters such as mean platelet volume, platelet distribution width and thrombocrit in diagnosing neonatal sepsis.
METHODS: Study cases were chosen from infants hospitalized between May-October 2009 at our neonatology department. Thirty infants with neonatal sepsis and 30 infants who didn’t have any illnesses other than indirect hyperbilirubinemia were enrolled. Tollner scoring system and positive blood cultures were accepted as diagnostic criteria for sepsis. Blood samples were evaluated for platelet parameters. Statistical analysis was performed by using SPSS program for Windows. P levels of <0.05 were considered significant with a confidence interval of 95%.
RESULTS: When compared to the control group mean gestational age, birthweight and platelet count of the sepsis group were significantly lower. However, mean platelet volume and thrombocrit values were higher than those of the control group. There was no difference between groups in terms of mean platelet distribution width. Sensitivity of both mean platelet volume and thrombocrit for diagnosing sepsis was 100%, while specificity was 42.3%. Sensitivity and specificity of platelet distribution width were 52.5% and 45%, respectively.
CONCLUSION: Besides routine haematologic, serologic and microbiologic studies, mean platelet volume and thrombocrit values maybe useful in making early diagnosis of neonatal sepsis.

Keywords: Platelet parameters, sepsis, newborn


Yenidoğan Sepsisinde Trombosit Parametrelerinin Tanısal Değeri

Nuriye Taşyurt1, Özgür Olukman2, Şebnem Çalkavur2, Füsun Atlıhan2, Fatma Kaya Kılıç2, Ferah Genel2, Canan Vergin3
1Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir, Türkiye
3Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji-onkoloji Servisi, İzmir, Türkiye

AMAÇ: Yenidoğan döneminin en önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden birisi olan ve nonspesifik klinik bulgularla seyreden sepsisin enfeksiyöz olmayan nedenlerden ayırımı güçtür. Günümüzde halen erken tanıda kullanılabilecek hızlı, özgüllüğü ve duyarlılığı yüksek, prognoz yönünden ön gösterge olabilecek testlere gereksinim duyulmaktadır. Son yıllarda trombositlerin konak savunma basamaklarında rol oynadığını gösteren ve bazı trombosit parametrelerinin sepsisin erken tanısında yararlı olabileceğini savunan çalışmalar yayınlanmıştır. Bu doğrultuda biz de çalışmamızda ortalama trombosit hacmi, trombosit dağılım genişliği ve trombokritin sepsis tanısında kullanılabilirliğini ve etkinliğini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmaya Mayıs-Ekim 2009 tarihleri arasında hastanemiz yenidoğan servisinde yatan neonatal sepsis tanılı 30 yenidoğan ve indirekt hiperbilirubinemi dışında hastalığı olmayan 30 yenidoğan alındı. Sepsis tanısında Töllner skorlama sistemi ve kültür üremeleri esas alındı. Tüm hastaların tam kan örneklerinde trombosit parametreleri değerlendirildi. İstatistiksel analizde SPSS Windows 17.0 programı kullanıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.
BULGULAR: Kontrol grubuyla kıyaslandığında sepsis grubunun ortalama gestasyonel yaşı, ortalama doğum ağırlığı ve ortalama trombosit sayısı anlamlı ölçüde düşüktü. Öte yandan ortalama trombosit hacmi ve trombokrit değerleri sepsis grubunda anlamlı oranda yüksekti. Gruplar arasında trombosit dağılım genişliği değerleri açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Hem ortalama trombosit hacmi hem de trombokritin sepsis tanısı koymada duyarlılıkları %100, özgüllükleri ise %42.3 bulundu. Bu değerler trombosit dağılım genişliği için sırasıyla % 52.5 ve %45 belirlendi.
SONUÇ: Yenidoğan sepsisi tanısında rutin hematolojik, serolojik ve mikrobiyolojik tetkiklerin yanı sıra ortalama trombosit hacmi ve trombokrit değerlerinin de yararlı ve etkin parametreler olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Trombosit parametreleri, sepsis, yenidoğan


Nuriye Taşyurt, Özgür Olukman, Şebnem Çalkavur, Füsun Atlıhan, Fatma Kaya Kılıç, Ferah Genel, Canan Vergin. Diagnostic Value of Platelet Parameters in Neonatal Sepsis. J Behcet Uz Child Hosp. 2012; 2(1): 10-17

Corresponding Author: Özgür Olukman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (27 accesses)
 (3012 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital