ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Retrospective Evaluation of Patients with Congenital Heart Disease Monitored in The Neonatology Department [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2012; 2(3): 141-147 | DOI: 10.5222/buchd.2012.141  

Retrospective Evaluation of Patients with Congenital Heart Disease Monitored in The Neonatology Department

Gonca Bulut1, Şevket Ballı1, Füsun Atlıhan2, Timur Meşe3, Şebnem Çalkavur2, Özgür Olukman2
1Balıkesir Ataturk State Hospital, Department Of Pediatrics, Balıkesir
2Dr. Behcet Uz Children’s Research Hospital, Department Of Newborn, İzmir
3Dr. Behcet Uz Children’s Research Hospital, Department Of Pediatric Cardiology, İzmir

OBJECTIVE: To evaluate retrospectively the relative frequencies, risk factors and diagnostic clues of congenital heart disease in newborns at our neonatal intensive care unit.
METHODS: In this study 367 cases who had underwent echocardiographic examination were evaluted retrospectively amongst 6297 newborns hospitalized at intensive care unit between September 2007-September 2009. Differences between continuous variables were analyzed by student t test. Incidences in the cases were tested for significance with the chi-squared test.
RESULTS: Mean mother age was found as 27±8 (17-42) years. One hundred five (%1.6) newborns were diagnosed as congenital heart disease. 21.9 % of newborn with congenital heart disease were mature and 78.1 premature. Frequency of congenital heart disease was 1.6 %. Parents of 16% of patients had a history of consanguineous marrige. 83.9 % of patients was hospitalized because of respiratory distress. Heart murmur was the main reason (39.3%) for echocardiography. Ventricular septal defect (34.3%) were the most common congenital cardiological defects. Transposition so great artery (6.6%) was the most common cyanotic disorder. In follow-up 34 patients underwent cardiac surgery. 11 patients passed away before cardiac surgery and 2 were lost because of postsurgical complications. While most common reasons of death were congestive heart failure and sepsis, hypoplastic left heart was the most common associated cardiac defect.
CONCLUSION: Careful cardiac examination and echocardiographic evaluation of neonates hospitalized in intensive care unit is important due to different cardiac hemodynamics even in the absence of significant cardiac findings.

Keywords: Congenital heart disease, neonate, intensive care unit, echocardiograhic evaluation


Yenidoğan Servisinde İzlenen Doğumsal Kalp Hastalığı Olanların Retrospektif Değerlendirilmesi

Gonca Bulut1, Şevket Ballı1, Füsun Atlıhan2, Timur Meşe3, Şebnem Çalkavur2, Özgür Olukman2
1Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü, Balıkesir
2Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Servisi, İzmir
3Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde doğumsal kalp hastalığı tanısı alan yenidoğanların sıklık, risk faktörleri ve tanısal ipuçları açısından geriye dönük değerlendirilmesi.
YÖNTEMLER: Eylül 2007-Eylül 2009 tarihleri arasında yenidoğan yoğun bakım servisinde yatırılarak tedavi gören 6297 yeni doğandan 367 tanesi ekokardiyografi yapılarak değerlendirildi. Sürekli değişkenler ile ilgili farklılıkların varlığı student t-testi ile kategorik değişkenler arasında farklılık olup olmadığı ise ki-kare testi ile araştırıldı.
BULGULAR: : Ortalama anne yaşı 27±8 (17-42) olarak bulundu. 105 hastada doğumsal kalp hastalığı bulunduğu görüldü. Hastaların %21.9’u matür, %78.1’i prematürdü. Doğumsal kalp hastalığı sıklığı sıklığı %1.6 olarak belirlendi. Ailelerin % 16’sında akraba evliliği bulunuyordu. Tanı alan hastaların %61.9’unu siyanotik grup oluşturuyordu. Doğumsal kalp hastalığı tanısı alan bebeklerin %83.9’u solunum sıkıntısı nedeniyle yatmaktaydı. Doğumsal kalp hastalığı tanısı alan yenidoğanlardan en sık kardiyoloji konsültasyonu istenme nedeni %39.3 ile üfürümdü. Doğumsal kalp hastalığı tanısı alan hastalar içinde en sık saptanan kardiak defektler ventriküler septal defekt (34.3 %), siyanotik doğumsal kalp hastalıkları içerisinde ise en sık büyük arterlerin komplet transpozisyonu tespit edildi. Otuzdört hasta kalp cerrahisi geçirdi. 11 hasta cerrahi öncesi 2’side cerrahi sonrası komplikasyonlar nedeniyle kaybedildi. En sık ölüm nedeni kalp yetmezliği ve sepsis iken en sık eşlik eden kardiyak defektin hipoplastik sol kalp olduğu tespit edildi.
SONUÇ: Yenidoğanların kardiyak hemodinami farklı olduğu için yatırılan her hastaya belirgin kardiyak semptom olmasa bile dikkatli kardiyak muayene ve ekokardiyografik değerlendirme yapılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Konjenital kalp hastalığı, yenidoğan, yoğun bakım, ekokardiyografik değerlendirme


Gonca Bulut, Şevket Ballı, Füsun Atlıhan, Timur Meşe, Şebnem Çalkavur, Özgür Olukman. Retrospective Evaluation of Patients with Congenital Heart Disease Monitored in The Neonatology Department. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2012; 2(3): 141-147

Corresponding Author: Şevket Ballı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (40 accesses)
 (4121 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital