» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Association of Vitamin D Deficiency with Postnatal Respiratory Distress in Newborns [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 23-28 | DOI: 10.5222/buchd.2019.43434  

Association of Vitamin D Deficiency with Postnatal Respiratory Distress in Newborns

Birgül Say1, Mehmet Yekta Öncel2, Nurdan Uraş3
1Division of Neonatology, Derince Education and Training Hospital, Kocaeli, Turkey
2Division Of Neonatology, Faculty Of Medicine, Katip Celebi University, Izmır, Turkey.
3Division of Neonatology, Zekai Tahir Burak Maternity Teaching Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Respiratory distress is one of the common causes of admission in the early neonatal period with transient tachypnea of newborn (TTN) as the commonest cause which resolves in the first three days of life. The aim of this study was to investigate the effects of serum 25 hydroxy vitamin D (25 (OH) D) levels on the causes of TTN and non-TTN.
METHODS: This case-control study was conducted in neonatal intensive care unit of the Zekai Tahir Burak Maternity Teaching Hospital in Turkey. We enrolled 58 neonates with gestational age of ≥36 weeks whom were postnatal respiratory distress. Serum 25 (OH) D levels were measured immediately after birth of the neonate and clinical, laboratory and radiological findings were evaluated and diagnosed.
RESULTS: The study population included a total of 58 (34 boys, 24 girls) neonate. Among the 36 patients with respiratory distress, 24 (66%) of them had TTN, 12 (34%) of them had non-TTN respiratory distress causes (neonatal pneumonia, pneumothorax and meconium aspiration syndrome). Of these infants, 31 (53.4 %) had cord blood 25(OH)D levels ≤5 ng/mL (group 1), 17 (29.3 % ) had 25(OH) D levels 5-15 ng/mL (group 2), 10 (17.2% ) had 25(OH) D levels >15 ng/mL (group 3).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, it was observed that in children, serum vitamin D deficiency did not a risk for TTN and non-TTN respiratory distress causes. The well designed studies are needed to prove whether the level of 25 (OH) D vitamin is associated with respiratory distress in the postnatal period.

Keywords: Respiratory distress, newborn, 25 (OH) D vitamin deficiencies


Yenidoğanlarda Doğum Sonrası Solunum Sıkıntısı ile D Vitamini Eksikliği Arasındaki İlişki

Birgül Say1, Mehmet Yekta Öncel2, Nurdan Uraş3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Bölümü, Kocaeli, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Yenidoğanın geçici takipnesi (YGT), yaşamın ilk üç gününde düzelen, erken neonatal dönemde solunum sıkıntısının en yaygın nedenlerinden biridir. Çalışmanın amacı, serum 25 hidroksi vitamin D (25(OH)D) seviyesinin YGT ve YGT dışı solununum sıkıntısı nedenleri üzerine etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi’nde prospektif, vaka-kontrol olarak planlandı. Çalışma grubu 36 gestasyonel haftadan büyük ve doğumdan hemen sonra solunum sıkıntısı gelişen 58 hastayı kapsamaktadır. Hastaların doğumdan hemen sonra serum 25(OH)D vitamini düzeyleri ölçüldü ve klinik, laboratuvar, radyolojik bulguları ile değerlendirilerek tanıları konuldu.
BULGULAR: Çalışma popülâsyonunda toplam 58 (34 erkek, 24 kız) yenidoğan vardı. Solunum sıkıntısı olan 36 hastadan 24 (%66)’ünde YGT, 12 (%34)’inde ise YGT dışı (neonatal pnömoni, pnömotoraks ve mekonyum aspirasyon sendromu) tespit edilmiştir. 31 (%53.4) yenidoğanın serum 25(OH)D seviyeleri ≤5 ng/mL (grup 1), 17 olgunun (%29.3) 25(OH)D seviyeleri 5-15 ng / mL arasında (grup 2), 10 olgunun (% 17.2) 25(OH)D seviyeleri > 15 ng/ mL idi ( grup3).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, bebeklerde serum D vitamini yetersizliğinin YGT ve YGT dışı solunum sıkıntısı nedenleri için risk oluşturmadığı görüldü. 25(OH)D vitamini düzeyinin doğum sonrası dönemde solunum sıkıntısı ile ilişkisi olup olmadığını kanıtlamak için iyi tasarlanmış yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Solunum sıkıntısı, yenidoğan, 25(OH)D vitamini eksikliği


Birgül Say, Mehmet Yekta Öncel, Nurdan Uraş. Association of Vitamin D Deficiency with Postnatal Respiratory Distress in Newborns. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 23-28

Corresponding Author: Birgül Say, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.