E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The dose-dependent cardiovascular effects of intravenous grayanotoxin-III in rats [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(2): 121-128 | DOI: 10.5222/buchd.2017.121  

The dose-dependent cardiovascular effects of intravenous grayanotoxin-III in rats

İsmail Yılmaz1, Ertuğrul Kaya2, Kürşat Oğuz Yaykaşlı3, Yasin Türker4
1Department of Pharmacology and Toxicology, Health Sciences University, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Pharmacology, Duzce University School of Medicine, Duzce, Turkey
3Department of Medical Genetics, Duzce University School of Medicine, Duzce, Turkey
4Department of Cardiology, Duzce University School of Medicine, Duzce, Turkey

INTRODUCTION: The mad honey poisonings commonly seem in our country. The source of the toxin in mad honey is Rhododendron species plants. Grayanotoxin-III type toxin is commonly found in these plants. Clinical effects of this toxin are bradycardia, atrioventricular block, asystole, hypotension and symptoms such as salivation. In this study; different doses of grayanotoxin-III were examined to rat intravenously (i.v) and the effect of grayanotoxin on cardiovascular system was investigated.
METHODS: This study was performed on 42 Wistar albino rats and the animals were divided into six groups. Control, Group1 (5 µg/kg), Group2 (10 µg/kg), Group3 (20 µg/kg), Group4 (50 µg/kg) and Group5 (100 µg/kg) groups were formed. Electrocardiography (ECG), arterial blood pressure and respiratory rate were recorded for 60 minutes after administration of i.v. grayanotoxin-III.
RESULTS: Group1 (5 µg/kg) was not significantly changed in all time periods. 10 and 20 µg/kg groups after 2 and 5 minutes and respiratory rate significantly decreased, peak heart rate and arterial pressure decreased was observed. 25 minutes after all the parameters returned to baseline values again. 50 and 100 µg/kg if all parameters in the group fell sharply from 2 minutes rats died between 5-10 minutes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, it was found that the lethal dose of grayanotoxin-III for rats is 50 µg/kg. In addition the death was developed due to cardiac arrest -. In case of the lower level of 5 µg/kg grayanotoxin-III, there is no any toxic effects. The effects of toxin seem nearly 25 minutes.

Keywords: Grayanotoxin-III, mad honey, cardiovascular effects


Sıçanlarda intravenöz uygulanan deli bal toksini grayanotoksin-III’ün doza bağımlı kardiyak etkileri

İsmail Yılmaz1, Ertuğrul Kaya2, Kürşat Oğuz Yaykaşlı3, Yasin Türker4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Klinik Farmakoloji Ve Toksikoloji Birimi, İzmir
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Düzce
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Düzce
4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Düzce

GİRİŞ ve AMAÇ: Deli bal zehirlenmelerin büyük bir kısmı ülkemizde görülmektedir. Deli bal içinde bulunan toksinlerin temel kaynağı Rhododendron türü bitkiler olup, bu bitkilerdeki toksinlerden en fazla grayanotoksin-III bulunur. Deli bal zehirlenmelerinde klinikte bradikardi, atriyoventriküler blok, asistoli, hipotansiyon, salivasyon gibi semptomlar görülür.
Bu çalışmada, sıçanlara farklı dozlarda intravenöz (i.v.) yolla verilen grayanotoksin-III’ün doza bağımlı kardiyovasküler etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 42 Wistar albino sıçan kullanılmış ve hayvanlar Kontrol, Grup1 (5 µg/kg), Grup2 (10 µg/kg), Grup3 (20 µg/kg), Grup4 (50 µg/kg) ve Grup5 (100 µg/kg) olmak üzere altı gruba ayrılmıştır. Elektrokardiyogram (EKG), tansiyon arteriyel ve solunum sayısı için bazal değerler elde edildikten sonra i.v. grayanotoksin uygulanmasının ardından 60 dakika boyunca bu parametreler kaydedilmiştir.
BULGULAR: 5 µg/kg grayanotoksin-III verilen grupta, tüm zamanlarda anlamlı bir değişiklik olmazken, 10 ve 20 µg/kg toksin verilen gruplarda 2. ve 5. dakikadan sonra anlamlı biçimde solunum sayıları ve kalp tepe atım sayıları azalmış, arteryel basınçlarda düşme görülmüştür. 25. dakikadan sonra ise tüm parametreler bazal değerlere yeniden geri dönmüştür. 50 ve 100 µg/kg grayanotoksin-III verilen gruplarda, 2. dakikadan itibaren tüm parametrelerde hızla düşme olmuş ve 5-10 dakika içinde sıçanlar ölmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sıçanlar için i.v. grayanotoksin-III’ün 50 µg/kg ve üzerindeki yüksek dozlarda lethal olabildiği, ölümün kardiyak arrest nedeniyle görüldüğü, 5 µg/kg ve altındaki düşük dozlarda toksik etkilerin görülmediği, i.v. uygulamada toksik etkilerin yaklaşık olarak 25 dakika sürdüğü görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Grayanotoksin-III, deli bal, kardivasküler etkiler


İsmail Yılmaz, Ertuğrul Kaya, Kürşat Oğuz Yaykaşlı, Yasin Türker. The dose-dependent cardiovascular effects of intravenous grayanotoxin-III in rats. J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(2): 121-128

Corresponding Author: İsmail Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (19 accesses)
 (1323 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital