ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Serum 25-Hydroxy-Vitamin D and Vitamin B12 Levels in Childhood Alopesia Areata [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 101-107 | DOI: 10.5222/buchd.2021.42744  

Serum 25-Hydroxy-Vitamin D and Vitamin B12 Levels in Childhood Alopesia Areata

Selcen Kundak, Ayşe Kutlu
Dr. Behçet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital

Objective: Alopecia areata (AA); is a sudden onset, non-scaring hair loss. Twenty percent of cases are children.Although it is thought to be related to genetic predisposition, inflammation, immunological processes or psychological triggers, its pathophysiology is still not fully understood. This study was planned to investigate the levels of serum 25-hydroxy vitamin D, vitamin B12, thyroid-stimulating hormone (TSH) and free T4 FT4) in children with AA and compare the results with age-matched healthy individuals.
Methods: A retrospective medical record review was carried out in an outpatient dermatology clinic in a tertiary medical center between January 1,2013 and December 31, 2017. The study included 520 patients (ages 0-18 years) who received a clinical diagnosis of AA.106 patients with AA met the inclusion criteria.Patients in the control group (n=106) were selected among children aged 0-18 years without any medical and/or psychiatric diagnosis. Both past medical and family medical history were also noted. Results of laboratory tests including vitamin D, vitamin B12, TSH, FT4, and thyroid auto-antibodies were noted.
Results: There was no significant difference between the patient and control groups in terms of mean age.Mean age of onset was 8.0 years. The number of boys and girls in both the patient and control groups were 55 and 51. Serum levels of FT4 and TSH in patients with AA were significantly higher than the control group. Both vitamin D and vitamin B12 levels of the patients with AA were significantly lower than the control group.
Conclusion: Although its role in etiopathogenesis is not understood, the importance of monitoring both vitamins and thyroid functions in childhood AA cases is obvious.

Keywords: Alopecia areate, Vitamin D, Vitamin B12, TSH, FT4


Alopesi Areatalı Çocuklarda Serum Vitamin D ve Vitamin B12 Düzeyleri

Selcen Kundak, Ayşe Kutlu
Dr.Behcet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma hastanesi

Amaç: Alopesi areata (AA); ani başlangıçlı, skar bırakmayan saç dökülmesidir. Olguların %20’si çocuktur. Genetik yatkınlık, inflamasyon, immünolojik süreçler veya psikolojik tetikleyiciler ile ilişkili olduğu düşünülse de, patofizyolojisi hala tam olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışma; alopesi areatalı çocuklarda vitamin D, vitamin B12, tiroid stimulan hormon (TSH) ve serbest T4 (fT4) düzeylerini araştırmak ve sonuçları aynı yaş grubundaki sağlıklı bireylerle karşılaştırmak için planlandı.
Yöntem: 1 Ocak 2013 ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasında üçüncü basamak sağlık merkezinde dermatoloji kliniğine ayaktan başvuran hastalarda tek merkezli retrospektif tıbbi kayıt incelemesi yapıldı. Çalışmaya klinik tanısı alopesi areata (AA olan 520 hasta (0-18 yaş) çalışmaya alındı. AA’lı 106 hasta dahil edilme kriterlerini karşıladı. Kontrol grubundaki hastalar(n=106) herhangi bir tıbbi ve/veya psikiyatrik tanısı olmayan 0-18 yaş arası çocuklar arasından seçildi. Hem tıbbi geçmişleri hem de aile tıbbi geçmişleri kaydedildi. 25 hidroksi-D vitamini, B12 vitamini, TSH, FT4 ve tiroid oto-antikorlarını içeren laboratuvar testlerinin sonuçları kaydedildi.
Bulgular: Hasta ve kontrol grubu arasında ortalama yaş açısından anlamlı fark yoktu. Ortalama başlangıç yaşı 8 idi. Hem hasta hem de kontrol grubundaki kız ve erkeklerin sayısı 55 ve 51’dir. AA hastalarında serum FT4 ve TSH düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. AA’lı hastaların hem D vitamini hem de B12 vitamini düzeyleri kontrol grubundan anlamlı olarak düşüktü.
Sonuç: Etyopatogenezdeki rolü henüz anlaşılmamış olsa da, çocukluk çağı AA vakalarında hem D hem de B12 vitaminlerini ve tiroid fonksiyonlarını izlemek önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Alopesi areata, Vitamin D, Vitamin B12, TSH, FT4


Selcen Kundak, Ayşe Kutlu. Serum 25-Hydroxy-Vitamin D and Vitamin B12 Levels in Childhood Alopesia Areata. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 101-107

Corresponding Author: Selcen Kundak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (44 accesses)
 (147 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital