E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Is Every Other Day Iron Therapy An Alternative to Classical Treatment In Children? Comparison of Early Response to the Iron Treatment [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(3): 167-174 | DOI: 10.5222/buchd.2018.42275  

Is Every Other Day Iron Therapy An Alternative to Classical Treatment In Children? Comparison of Early Response to the Iron Treatment

Nese Akcan, Muferet Erguven, Fatma Tuba Altın
Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Iron deficiency anemia is an important public health problem, especially for infants and children. Oral iron supplements are the cheapest, safest, and most effective treatment. This study was designed to compare two therapeutic options of oral ferric citrate according to the dosage intervals in iron deficiency anemia.
METHODS: The 3-month to 18-year old infants and children with iron-deficiency anemia were included in study. An open label trial was performed. One Hundred and sixty seven children with iron deficiency anemia were randomly divided into two groups. The conventional daily treatment was applied to Group 1 (n=96) whereas intermittent iron therapy was applied to Group 2 (n=71). Ferrous iron supplements were administered to Group 2 in every 48 hours. Hematological parameters were evaluated in both groups before treatment, after 10 days, and at the end of a month period.
RESULTS: When the hematological parameters were compared, there were no statistically differences between hemoglobin, red cell distribution width, mean corpuscular volume, serum iron, and ferritin levels of conventional and intermittent treatment groups. The only significant difference between the two groups was the transferrin saturation levels in the 10th day. The change in hemoglobin percentage in the first 10 days and the period between the 10th day to 1 month varied among the groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Oral iron supplements may also improve iron deficiency with alternative treatment regimens. The results of this study support intermittent iron therapy as a more practical, effective, safer, cheaper and manageable alternative therapy for the iron deficiency anemia.

Keywords: Compliance with iron therapy, intermittent iron therapy, iron deficiency anemia, ferrous sulphate


Günaşırı Demir Tedavisi, Çocuklardaki Klasik Tedavinin Bir Alternatifi Olabilir mi? Tedaviye Erken Cevabın Karşılaştırılması

Nese Akcan, Muferet Erguven, Fatma Tuba Altın
İstanbul Medeniyet Universitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Demir eksikliği anemisi, özellikle bebekler ve çocuklar için önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ağız yoluyla verilen demir tedavisi ucuz, güvenli ve etkilidir. Bu çalışma, demir eksikliği anemisinde oral ferröz demirin, günlük ve günaşırı olmak üzere iki farklı tedavi şeklini karşılaştırmak üzere tasarlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yaşları 3 aydan 18 yaşına kadar olan, demir eksikliği anemisi tanısı almış çocukları içeren açık etiketli bir çalışma gerçekleştirildi. Demir eksikliği anemisi olan yüz altmış yedi çocuk randomize olarak iki gruba ayrıldı. Birinci grupta klasik tedavi uygulanan 96 çocuk, ikinci grupta ise birinci grubun yaş ve cinsiyetlerine uyan 71 çocuk yer aldı. Birinci grup günlük demir tedavisi alırken, ikinci gruba 48 saat aralıklarla, haftada 3 ya da 4 gün olacak şekilde demir tedavisi aynı dozdan uygulandı. Her iki grupta da tedavi öncesi, 10. gün ve bir aylık süre sonundaki hematolojik parametreler değerlendirildi.
BULGULAR: Her iki grubun parametreleri karşılaştırıldığında, hemoglobin, kırmızı hücre dağılım genişliği, ortalama eritrosit hacmi, serum demiri ve ferritin düzeyleri açısından klasik ve aralıklı tedavi grupları arasında fark yoktu. İki grup arasındaki anlamlı tek fark 10. gündeki transferin saturasyon düzeyleriydi. Tüm değerlerin yüzdelik değişimi karşılaştırıldığında ise ilk 10 gündeki hemoglobin yüzdelik değişimi ile 10. günden, 1. aya kadar olan süredeki hemoglobin yüzdelik değişimi gruplar arasında farklılık gösteriyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Oral demir preparatları, alternatif tedavi rejimleriyle de demir eksikliğini düzeltebilir. Bu çalışmanın sonuçları, aralıklı demir tedavisini, demir eksikliği anemisinin tedavisinde daha pratik, etkili, daha güvenli, ucuz ve yönetilebilir bir alternatif tedavi olarak desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Aralıklı demir tedavisi, Demir eksikliği anemisi, demir tedavisine uyum, ferröz sülfat


Nese Akcan, Muferet Erguven, Fatma Tuba Altın. Is Every Other Day Iron Therapy An Alternative to Classical Treatment In Children? Comparison of Early Response to the Iron Treatment. J Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(3): 167-174

Corresponding Author: Nese Akcan, Cyprus


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (29 accesses)
 (1534 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital