E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The comparison of temporal temperature measurement method by non-contact infrared thermometer with other body temperature measurement methods [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(2): 141-146 | DOI: 10.5222/buchd.2017.141  

The comparison of temporal temperature measurement method by non-contact infrared thermometer with other body temperature measurement methods

Nilay Hakan1, Nurullah Okumuş2, Mustafa Aydın3, Tuncay Küçüközkan4, Nilden Tuygun5, Ayşegül Zenciroğlu6
1Department Of Pediatrics-neonatology, School Of Medicine, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla
2Department Of Pediatrics-neonatology, School Of Medicine, Yıldırım Beyazıd University, Ankara
3Department Of Pediatrics-neonatology, School Of Medicine, Firat University, Elazig
4Department Of Gynecology And Obstetrics, Dr. Sami Ulus Maternity And Children Hospital, Ankara
5Department Of Emergency, Dr. Sami Ulus Maternity And Children Hospital, Ankara
6Department Of Pediatrics-neonatology, Dr. Sami Ulus Maternity And Children Hospital, Ankara

INTRODUCTION: To evaluate the effectiveness of non-contact infrared thermometer (NCIT) by comparing with other thermometers and/or body temperature measurement methods.
METHODS: The patients were divided to 3 groups: 0-1 year-old babies, female patients >16 years-old, and children between 1-16 years-old. The body temperature of all patients was measured by NCIT at the temporal region, and the digital thermometer through the axillary region. Moreover, body temperature of children was measured with by tympanic thermometer and of adults was measured by digital thermometer through oral route.
RESULTS: When compared to other temperature measurement methods, in all patients, the temporal temperature was not statistically different to that of rectal temperature (p>0.05); but it was 0.6°C higher than axillary temperature (p<0.001), 0.3°C higher than oral temperature (p<0.001), and 0.1°C higher than tympanic temperature (p<0.001). If the rectal temperature of ≥38°C has been taken as a reference value for fever; the sensitivity, specificity, positive and negative predictive values for average temporal temperature were as follows: 48.5%, 99.5%, 88.9%, and 96.3%, respectively. Based on visual inspection of the Bland-Altman plots, NCIT underestimated the temperature if a higher body temperature present, which resulted in a low sensitivity.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings indicate that NCITs can be used as a rapid, hygienic and non-invasive method of excluding fever in children. However, this method has low sensitivity for detecting fever compared to that of rectal measurement and other non-invasive techniques. Although temporal temperature seems to be close to rectal temperature, this method is not ideal for detecting febrile patients yet.

Keywords: Fever, body temperature measurement, non-contact infrared thermometer, children


Temassız kızılötesi termometre aracılığıyla temporal sıcaklık ölçüm yönteminin diğer vücut sıcaklık ölçüm yöntemleriyle karşılaştırılması

Nilay Hakan1, Nurullah Okumuş2, Mustafa Aydın3, Tuncay Küçüközkan4, Nilden Tuygun5, Ayşegül Zenciroğlu6
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Muğla
2Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Ankara
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Elazığ
4S.b. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Ankara
5S.b. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara
6S.b. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Temassız kızıl ötesi termometrenin (TKÖT) diğer termometreler ve / veya vücut sıcaklığı ölçüm yöntemleri ile karşılaştırılması suretiyle etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalar 0-1 yaş arasındaki bebekler, >16 yaş kadınlar ve 1-16 yaş arasındaki çocuklar olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Tüm hastaların vücut sıcaklığı, TKÖT vasıtayla sağ ve sol temporal bölgelerden ve dijital termometre ile aksiller bölgeden ölçülmüştür. Ayrıca vücut sıcaklıkları tüm çocuklarda timpanik termometreyle ve yetişkinlerde ise oral yoldan dijital termometre ile ölçülmüştür.
BULGULAR: Diğer sıcaklık ölçüm yöntemlerine kıyasla, tüm hastalarda temporal sıcaklık rektal sıcaklıktan farklı değildi (p>0.05); aksiller sıcaklıktan 0.6°C daha yüksek (p<0.001), oral sıcaklıktan 0.3°C daha yüksek (p<0.001) ve timpanik sıcaklıktan ise 0.1°C daha yüksekti (p<0.001). Eğer ateş için ≥38°C rektal sıcaklık bir referans değer olarak alınırsa, ortalama temporal sıcaklık için duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerler sırasıyla %48.5, %99.5, %88.9 ve %96.3 idi. Bland-Altman alanlarının görsel incelemesine göre, TKÖT yüksek vücut sıcaklığında sıcaklığı olduğundan daha düşük tahmin etmekte ve bu nedenle düşük hassasiyet göstermektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız TKÖT’lerin çocuklarda ateşi dışlamak için hızlı, hijyenik ve invaziv olmayan bir yöntem olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, bu yöntem rektal ölçüm ve diğer invaziv olmayan tekniklerle karşılaştırıldığında ateş saptamada düşük hassasiyete sahiptir. Temporal sıcaklık rektal sıcaklığa yakın gibi görünse de, bu yöntem febril hastaların saptanması için henüz ideal değildir.

Anahtar Kelimeler: Ateş, vücut sıcaklık ölçümü, temassız kızılötesi termometre, çocuklar


Nilay Hakan, Nurullah Okumuş, Mustafa Aydın, Tuncay Küçüközkan, Nilden Tuygun, Ayşegül Zenciroğlu. The comparison of temporal temperature measurement method by non-contact infrared thermometer with other body temperature measurement methods. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(2): 141-146

Corresponding Author: Nilay Hakan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (19 accesses)
 (1443 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital