ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
The Evaluation of Pediatric Patients with Tularemia [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2012; 2(3): 131-136 | DOI: 10.5222/buchd.2012.131  

The Evaluation of Pediatric Patients with Tularemia

Özgür Ceylan, Mehmet Köse, Mustafa Kürşad Öztürk
Erciyes University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Infectious Diseases, Kayseri, Turkey

OBJECTIVE: Tularemia is a zoonotic infectious disease which is caused by Francisella tularensis. In recent years, the changes in the population and distribution of reservoir and vector in parallel to the climatic changes and inclusion of Tularemia in the list of diseases whose notification are compulsory since 2005 caused an increasing number of cases reported from different regions. As a result, it is understood that F. Tularensis is endemic in Turkey. In that study,13 children with tularemia are presented. The aim of the study is to determine the effects of elapsed time between the onset of symptoms and the admission to the hospital on prognosis.
METHODS: Thirteen patients diagnosed with tularemia in Children Infection Polyclinic between the years of 2009 and 2011 were taken to the study. They were diagnosed by microagglutination test. The titers of 1/160 and more were accepted as positive.
RESULTS: Six patients were female. The median age was 10 year(6-14). The most common compliances of patients were swellings of the neck and armpits, sore throat and fever. Streptomycin (30 mg/kg/day) was used for 11 patients and gentamicin (5 mg/kg/day) for 1 patients. The median treatment period was 14 days(7-20) for 5 patients who are admitted to the hospital within 7 days and no complications occured. The median treatment period is calculated as 39 days(24-60) for 8 patients who are admitted to the hospital after 14 days.
CONCLUSION: The treatment period was short for the patients admitted to the hospital within 7 days after the beginning of complaints and the complications did not occur for them. Therefore, when faced with patients who are required distinctive diagnosis of tonsillopharyngitis or lymphadenopathy, the history of living in endemic regions or not and travelling to those regions should be taken and in the case of Tularemia doubt, the treatment should be applied immediately.

Keywords: Childhood, tularemia, prognosis


Çocukluk Çağı Tularemi Hastalarının Değerlendirilmesi

Özgür Ceylan, Mehmet Köse, Mustafa Kürşad Öztürk
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Anabilim Dalı, Kayseri

AMAÇ: Tularemi, Francisella tularensis’in neden olduğu zoonotik bir enfeksiyon hastalığıdır. Son yıllarda iklim değişikliklerine paralel olarak rezervuar ve vektör popülasyonu ve dağılımındaki değişiklikler ve tulareminin 2005 yılında bildirimi zorunlu hastalıklar listesinde yer alması sonucu farklı bölgelerden artan sayıda vakaların bildirilmesiyle Türkiye’de F. Tularensisin endemik olduğu anlaşılmıştır. Tularemi tanısı konan 13 hastanın epidemiyolojik ve klinik özellikleri, tedaviye yanıtları sunulmuştur. Bu çalışmada tularemi semptomlarının başladığı zaman ile hastaneye başvuru arasında geçen sürenin prognoza etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çocuk Enfeksiyon Polikliniğine 2009-2011 yılları arasında çeşitli nedenlerle başvuran ve tularemi tanısı konan 13 hasta prospektif olarak çalışmaya alındı. Hastaların epidemiyolojik özellikleri kaydedildi. Hastaların tanısı Hıfzıssıhha Enstitüsü laboratuarında serolojik yöntemlerden mikroaglütinasyon testi kullanılarak konuldu. 1/160 ve üzerinde titreye sahip hastalar pozitif olarak kabul edildi.
BULGULAR: Onüç hastanın 6’sı kız 7’si erkekti. Medyan yaş 10 (6-14) idi. Başvuru şikâyetleri en sık boyunda ve koltuk altında şişlik, boğaz ağrısı ve ateşti. Dokuz hastada orofaringeal (%69,2), ikisinde glanduler (15,4), ikisinde (%15,4) tifoid formda tularemi saptandı. Onbir hastaya streptomisin 30 mg/kg/gün dozunda, 1 hastaya gentamisin 5 mg/kg/gün dozunda başlandı. Şikâyetlerin başlamasından sonraki ilk 7 gün içerisinde başvuran 5 hastada medyan tedavi süresinin 14 gün(7-20) olduğu, ve komplikasyon gelişmediği tespit edildi. Ondördüncü gün ve sonrası başvuran 8 olgunun medyan tedavi süresinin 39 gündü (24-60).
SONUÇ: Yedi gün içerisinde başvuran hastalarda tedavi süresi kısadır ve komplikasyon görülmemektedir. Ondördüncü gün ve sonrası başvuran hastalarda ise komplikasyona sık rastlanmaktadır. Bu nedenle tonsillofarenjit veya lenfadenopati ayırıcı tanısı gerektiren hastalarla karşılaşıldığında, tularemi için endemik bölgede yaşama veya seyahat öyküsü alınmalı ve tularemiden şüphe edildiği takdirde hızlı bir şekilde tedavi başlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, tularemi, prognoz


Özgür Ceylan, Mehmet Köse, Mustafa Kürşad Öztürk. The Evaluation of Pediatric Patients with Tularemia. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2012; 2(3): 131-136

Corresponding Author: Özgür Ceylan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (53 accesses)
 (1713 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital