» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
The Relation Between Serum Levels of Insulin-like Growth Factor-1 and Bronchopulmonary Dysplasia [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(2): 149-154 | DOI: 10.5222/buchd.2019.39306  

The Relation Between Serum Levels of Insulin-like Growth Factor-1 and Bronchopulmonary Dysplasia

Nükhet Aladağ Çiftdemir, Betul Acunas, Ülfet Vatansever Özbek, Rıdvan Duran
Trakya University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Edirne

INTRODUCTION: Bronchopulmonary dysplasia (BPD) is the most important consequence of premature delivery at long term which remains obscure. Insulin-like growth factor-1 (IGF-1) is involved in both prenatal and postanatal lung growth. Our aim is to characterize postanatal changes in serum IGF-1 in relation to development of BPD in preterms.
METHODS: 67 preterm newborns were recruited prospectively to our study in order to investigate independent risk factors associated with BPD and to determine the relation between serum IGF-1 levels and BPD. Infants who developed BPD were designated as Group 1 (n=12) and those who did not as Group 2 (n=55). Serum IGF-1 levels were measured from venous blood samples of each infant on days 1, 7, 14 and 28 after birth.
RESULTS: Chorioamnionitis increased the risk of the development of BPD by 12.3 fold, antenatal bleeding by 6.3 fold, vaginal delivery by 89.3 fold, respiratory distress syndrome by 15.3 fold, and postnatal sepsis by 28.7 fold. However administration of antenatal steroid significantly reduced (odds ratio; 20) the development of BPD. The serum IGF-1 levels of infants in Group 1 on day 1 samples was higher than those in Group 2 with borderline significance. The sensitivity and specificity of day 1 and day 7 serum IGF-1 levels were found to be low in predicting the development of BPD.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We could not find any relation between BPD and serum IGF-1 levels in our study and concluded that the low number of newborn with BPD could have limited the evaluation of this association.

Keywords: bronchopulmonary dysplasia, insülin-like growth factor-1, preterm


Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Düzeyi İle Bronkopulmoner Displazi Arasındaki İlişki

Nükhet Aladağ Çiftdemir, Betul Acunas, Ülfet Vatansever Özbek, Rıdvan Duran
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Prematüre doğumun uzun vadedeki en önemli istenmeyen sonucu olan bronkopulmoner displazinin (BPD) nedeni henüz net olarak belirlenmemiştir. İnsülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) hem prenatal, hem de postnatal akciğer gelişiminde rol oynar. Bu çalışmada amacımız postnatal serum IGF-1 düzeylerinin preterm bebeklerde BPD gelişimi ile ilişkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 67 prematüre yenidoğan, BPD ile ilişkili risk faktörlerini araştırmak ve BPD ile serum IGF-1 düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla prospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya alınan bebekler, BPD gelişenler grup 1 (n=12), gelişmeyenler ise grup 2 (n=55) olarak ikiye ayrıldı. Her bebekten postnatal 1,7,14 ve 28. günlerde alınan venöz kanlardan serum IGF-1 düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: BPD gelişimini koriyoamniyonitin 12,3, antenatal kanamanın 6,3, normal doğumun 89,3, respiratuar distres sendromunun 15,3 ve postnatal sepsisin 28,7 kat arttırdığı saptanırken, antenatal steroidin ciddi şekilde azalttığı görüldü. Grup 1’in 1. gün serum IGF-1 düzeyleri grup 2’ye oranla istatistiksel olarak zayıf bir şekilde yüksek bulundu. Birinci ve 7. gün serum IGF-1 düzeylerinin özgüllük ve duyarlılığı BPD gelişimi riskini değerlendirmek için yetersizdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda serum IGF-1 düzeyleri ve BPD gelişimi riski arasında bir ilişki saptayamadık. Bu durumun nedeninin BPD gelişen bebek sayısının düşük olmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: bronkopulmoner displazi, insülin benzeri büyüme faktörü-1, prematüre


Nükhet Aladağ Çiftdemir, Betul Acunas, Ülfet Vatansever Özbek, Rıdvan Duran. The Relation Between Serum Levels of Insulin-like Growth Factor-1 and Bronchopulmonary Dysplasia. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(2): 149-154

Corresponding Author: Nükhet Aladağ Çiftdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.