E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
COVID-19 Infection in Children with Leukemia: A Single-center Retrospective Study [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(1): 1-8 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.39297  

COVID-19 Infection in Children with Leukemia: A Single-center Retrospective Study

Elif Güler Kazancı1, Deniz Güven2, Rana Yılmaz3
1University of Health Sciences, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Hematology-Oncology, Bursa, Turkey
2University of Health Sciences, Ankara Keçiören Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, Ankara, Turkey
3University of Health Sciences, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, Bursa, Turkey

Objective: Children were less likely than adults to develop severe illness from coronavirus disease-2019 (COVID-19) infection, whereas children with leukemia had compromised immunity and may be at increased risk of severe COVID-19 infection. The aim of this study is examine the characteristics and outcomes of COVID-19 in children with leukemia.
Method: Between March 2020 and February 2021, patients on active leukemia treatment who were diagnosed with severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 infection were enrolled in the study. Clinical, laboratory, and radiological characteristics, as well as infection severity and prognosis, were all assessed.
Results: The children’s median age was 9.6 years, and 66.7 percent of them were male. The majority of patients with COVID-19 infection were in the early stages of leukemia treatment and had severe or critical COVID-19 infection. Six patients were treated for COVID-19. Five patients required oxygen, six were in the intensive care unit, and three were intubated. Twelve patients were fully recovered, and three died. Two of the patients were re-infected with COVID-19. The disease status of re-infected patients was worse than the first infection, and the duration of polymerase chain reaction positivity was much longer.
Conclusion: Children with leukemia who have COVID-19 infection may have severe/critical illness. The type and character of primer malignancy, as well as the prognostic factors of COVID-19 infection, may all have an impact on clinical outcomes. It is critical to take the most stringent precautions to prevent infection from spreading to these patients.

Keywords: Children, COVID-19, leukemia, severity, prognosis


Lösemili Çocuklarda COVID-19 Enfeksiyonu: Tek Merkezli Retrospektif Çalışma

Elif Güler Kazancı1, Deniz Güven2, Rana Yılmaz3
1Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa, Yıldırım, Türkiye
2Pediatri Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
3Pediatri Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa, Yıldırım, Türkiye

Amaç: Çocukların koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) enfeksiyonundan ciddi hastalık geliştirme olasılığı yetişkinlerden daha düşükken, lösemili çocukların bağışıklığı zayıf olması nedeniyle ciddi COVID-19 enfeksiyonu geçirme riski daha yüksek olabilir. Bu çalışmanın amacı, lösemili çocuklarda COVID-19 enfeksiyonu özelliklerini ve prognozunu incelemektir.
Yöntem: Mart 2020 ile Şubat 2021 arasında aktif lösemi tedavisi gören ve şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu sendromu-koronavirüs-2 enfeksiyonu tanısı alan hastalar çalışmaya alındı. Klinik, laboratuvar ve radyolojik özelliklerin yanı sıra enfeksiyon şiddeti ve prognozu da değerlendirildi.
Bulgular: Çocukların ortanca yaşı 9,6 idi ve yüzde 66,7’si erkekti. COVID-19 enfeksiyonu olan hastaların çoğu lösemi tedavisinin erken aşamalarındaydı. Hastaların çoğunda ciddi veya kritik COVID-19 enfeksiyonu mevcuttu. Altı hastaya COVID-19 için spesifik ilaç tedavisi uygulandı. Beş hastanın oksijen ihtiyacı oldu, altı hasta yoğun bakım ünitesinde takip edildi, bunlarda üçü entübasyona gereksinim duydu. On iki hasta tamamen iyileşti ve üç hasta öldü. İki hastada COVID-19 ile re-enfeksiyon gelişti. Re-enfekte olan hastaların hastalık durumu ilk enfeksiyondan daha kötüydü ve polimeraz zincir reaksiyonu pozitiflik süresi çok daha uzundu.
Sonuç: COVID-19 enfeksiyonu olan lösemili çocuklarda ciddi/kritik hastalığa yol açabilir. Primer malignitenin tipi ve karakterinin yanı sıra COVID-19 enfeksiyonunun prognostik faktörleri klinik sonuçlar üzerinde etkilidir. Enfeksiyonun bu hastalara yayılmasını önlemek için en katı önlemleri almak çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, COVID-19, lösemi, şiddet, prognoz


Elif Güler Kazancı, Deniz Güven, Rana Yılmaz. COVID-19 Infection in Children with Leukemia: A Single-center Retrospective Study. J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(1): 1-8

Corresponding Author: Deniz Güven, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (67 accesses)
 (406 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital