E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The Association of Screen Time with Isometric Back and Leg Muscle Strength in School-aged Children [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(1): 54-60 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.39129  

The Association of Screen Time with Isometric Back and Leg Muscle Strength in School-aged Children

Sibğatullah Ali Orak1, Aslı Çelebi Tayfur2, Işıl Zinnuroğlu3, Alev Yücel3, Deniz Yılmaz4, Sacit Günbey1
1Ankara Keçiören Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, Ankara, Turkey
2Ankara Keçiören Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Nephrology, Ankara, Turkey
3Ankara Keçiören Training and Research Hospital, Clinic of Physical Therapy and Rehabilitation, Ankara, Turkey
4Ankara Keçiören Training and Research Hospital, Clinic of Child Neurology, Ankara, Turkey

Objective: Long recreational screen time affects many aspects of children’s health. We aimed to assess the association of screen time with isometric back and leg muscle strength in school-aged children.
Method: Healthy children aged between 7-11 years were enrolled in this study. Gender of the children, their weight, and height at enrollment were recorded. A research assistant surveyed the parents of each child with face-to-face interview technique in order to analyse child’s screen-viewing behavior. Children participating in the study were divided into 2 groups according to their average daily screen time (group 1: ≤ 2 hours, group 2: >2 hours). The children in Groups 1 and 2 were also divided into subgroups according to their body mass index (BMI) percentiles. The back and leg muscle strength were measured by using isometric back-leg strength dynamometer. The demographic characteristics, BMI Z-scores and the back and leg muscle strength of the children in groups were compared statistically.
Results: A total of 307 children including 103 boys (33.6%) and 204 girls (66.4%) were enrolled in the study. There were 204 (66.4%) and 103 (33.6%) children in groups 1 and 2, respectively. There was no statistically significant difference between the two groups in terms of back and leg muscle strength. The BMI Z-score of children positively correlated with their back and leg muscle strength, respectively.
Conclusion: This study could not find an association between screen time and both back and leg muscle strength of children. There is a need for further studies to analyse the effects of other confounding factors such as physical activity, sedentary behaviors, sleep duration and quality, sociodemographic factors and seasonal influence in associaton with screen time in muscle strength outcome measures in children.

Keywords: Child, dynamometer, muscle strength, screen time


Okul Çağı Çocuklarda Ekran Süresinin İzometrik Sırt ve Bacak Kas Gücü ile İlişkisi

Sibğatullah Ali Orak1, Aslı Çelebi Tayfur2, Işıl Zinnuroğlu3, Alev Yücel3, Deniz Yılmaz4, Sacit Günbey1
1Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
2Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Birimi, Ankara
3Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
4Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji Birimi,ankara

Amaç: Sağlıklı okul çağındaki çocuklarda ekran süresinin izometrik sırt ve bacak kas gücü ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Çocukların ekran izleme sürelerini analiz etmek için bir araştırma görevlisi her çocuğun ebeveyniyle yüz yüze görüşme tekniğiyle anket yaptı. Araştırmaya katılan çocuklar ortalama günlük ekran sürelerine göre 2 gruba ayrıldı (grup 1: ≤2 saat/gün, grup 2: >2 saat/gün). Grup 1 ve grup 2’deki çocuklar da vücut kitle indeksi (VKİ) persentillerine göre alt gruplara ayrıldı. Sırt ve bacak kas kuvvetleri izometrik sırt-bacak kuvveti dinamometresi kullanılarak ölçüldü. Gruplardaki çocukların demografik özellikleri, VKİ Z-skorları ve izometrik sırt ve bacak kas güçleri istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 307 çocuk alındı. Grup 1 ve grup 2'de sırasıyla 204 (%66,4) ve 103 (%33,6) çocuk vardı. Sırasıyla izometrik sırt ve bacak kas kuvvetleri açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Çocukların VKİ Z-skoru, sırasıyla izometrik sırt ve bacak kas güçleri ile pozitif korelasyon gösterdi.
Sonuç: Bu çalışmada sırasıyla çocukların ekran başında geçirilen süre ile izometrik sırt ve bacak kas güçleri arasında bir ilişki bulunamamıştır. Fiziksel aktivite, sedanter davranışlar, uyku süresi ve kalitesi, sosyodemografik faktörler ve ekran süresi ile ilişkili mevsimsel etki gibi diğer karıştırıcı faktörlerin çocuklarda kas gücü sonuçları üzerindeki etkilerini analiz etmek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, dinamometre, kas gücü, ekran süresi


Sibğatullah Ali Orak, Aslı Çelebi Tayfur, Işıl Zinnuroğlu, Alev Yücel, Deniz Yılmaz, Sacit Günbey. The Association of Screen Time with Isometric Back and Leg Muscle Strength in School-aged Children. J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(1): 54-60

Corresponding Author: Aslı Çelebi Tayfur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (48 accesses)
 (400 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital