E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The Prevalence and Risk Factors of Allergic Diseases in School-Age Athletes in Southwest of Turkey: A Cross-Sectional Questionnaire Study [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(3): 269-276 | DOI: 10.5222/buchd.2021.37659  

The Prevalence and Risk Factors of Allergic Diseases in School-Age Athletes in Southwest of Turkey: A Cross-Sectional Questionnaire Study

Şennur Keleş1, Serkan Filiz1, Ali Eraslan2, Gufat Arslan2, Muhammed Furkan Bakkal3
1Department of Pediatric Allergy and Immunology, Health Sciences University, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
2Department of Sport Medicine, Health Sciences University, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
3Department of Pediatrics,Health Sciences University, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

Objective: The prevalence and the risk factors influencing allergic disorders in amateur athletes are still poorly defined. The aim of this study was to evaluate the prevalence and risk factors of the common allergic disorders in school aged athletes compared with the general population in southwest of Turkey.
Methods: Using the “International Study of Asthma and Allergy in Childhood (ISAAC) Phase I” questionnaire, 714 athletes aged 7-18 and 325 age-matched healthy controls were examined. Risk factors that would affect the prevalence were evaluated with the questions given in addition to this questionnaire.
Results: In the athlete group, the prevalence of existing asthma, allergic rhinitis, and eczema was lower than controls [(3.8%) and (16.3%), respectively, p<0.001], [(18.7%) and (42.1%)], respectively, p <0.001] and [(5.5%) and (10.5%), respectively, p<0.001]. Multivariate logistic regression analysis revealed that in the athlete population, a previously known allergy increased risk of curent wheezing (odds ratio [OR] =5.3; confidence interval, [CI]=1.8-15.4), current allergic rhinitis ([OR]=2.8; [CI]=1.3-6.2), and current eczema [OR]=4.5; [CI]=1.1-17.1). Familial atopy increased risk of current allergic rhinitis (OR=2.2; CI=0.9-4.9), and current eczema ([OR] = 6.6; [CI]=1.7-25.7).
Conclusion: This study is the first prevalence study using the ISAAC method in school-age sports children in southwestern Turkey. Unlike adults, the prevalence of asthma, allergic rhinitis and eczema was found to be lower than controls of the same age. It is thought that sports and spending more time outdoors in children reduce allergic inflammation.

Keywords: school age, children, allergic disease, sports, prevalence, athlete


Türkiye’nin Güney Batısında Okul Çağındaki Atletlerde Alerjik Hastalık Prevalansı ve Risk Faktörleri: Kesitsel Anket Çalışması

Şennur Keleş1, Serkan Filiz1, Ali Eraslan2, Gufat Arslan2, Muhammed Furkan Bakkal3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniği, Antalya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Hekimliği Kliniği
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kiniği

Amaç: Spor yapan çocuklarda alerjik hastalıkların sıklığı ve bu hastalıklara yol açan risk faktörleri tam olarak tanımlanmamıştır. Bu çalışma,Türkiye’nin güneybatısında okul çağındaki sporcularda alerjik hastalıkların sıklığını ve risk faktörlerini araştırmayı amaçlamaktadır.
Yöntem: Kesitsel, prospektif bu çalışmaya 7-18 yaş arası 714 sporcu ve yaş uyumlu 325 sağlıklı kontrol grubu alınmıştır. Alerjik hastalıkların prevalansı için “International Study of Asthma and Allergy in Childhood (ISAAC) Phase I”anketi kullanılmış, prevalansı etkileyecek risk faktörleri ise bu ankete ek olarak verilen sorular ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Okul çağındaki sporcu çocuklarda; astım (%3,8), alerjik rinit (%18,7) ve egzama (%5,5) sıklığı kontrol grubundaki astım (%16,3), alerjik rinit (%42,1) ve egzama (%10.5) sıklığına göre daha düşük idi (sırasıyla p<0,001, p<0,001, p<0.001). Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde okul çağındaki sporcu çocuklarda daha önce bilinen bir alerjik hastalık olmasının, mevcut hışıltı(odds oranı [OR]=5.3; güven aralığı, [CI]=1.8-15.4), alerjik rinit ([OR]=2.8; [CI]=1.3-6.2) ve egzama ([OR]=4.5; [CI]=1.1-17.1) için önemli bir risk faktörü olduğunu gösterdi. Ailede atopi varlığının alerjik rinit ([OR]=2.2; [CI]=0.9-4.9) ve egzama ([OR]=6.6; [CI]=1.7-25.7) ile istatistiksel olarak anlamlı ilişkisi olduğu saptandı.
Sonuç: Bu çalışma Türkiye’nin güneybatısında okul çağındaki sporcu çocuklarda ISAAC yöntemi kullanılarak yapılan ilk prevalans çalışmasıdır. Çalışmada erişkinlerden farklı olarak astım, alerjik rinit ve egzama prevalansı aynı yaştaki kontrollere göre daha düşük bulunmuştur. Çocuklarda sporun ve dış ortamda daha fazla zaman geçirmenin alerjik inflamasyonu azalttığı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: okul çağı, çocuklar, alerjik hastalıklar, spor, prevalans, atlet


Şennur Keleş, Serkan Filiz, Ali Eraslan, Gufat Arslan, Muhammed Furkan Bakkal. The Prevalence and Risk Factors of Allergic Diseases in School-Age Athletes in Southwest of Turkey: A Cross-Sectional Questionnaire Study. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(3): 269-276

Corresponding Author: Serkan Filiz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (57 accesses)
 (170 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital