E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Endocrine Surgery and Pediatic Surgery Partnership Reduces Complication Rate of Pediatric Thyroidectomy [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 164-168 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.37539  

Endocrine Surgery and Pediatic Surgery Partnership Reduces Complication Rate of Pediatric Thyroidectomy

Ali Sayan1, Mehmet Üstün2, Mehmet Mert3, Cem Karaali2, Gökhan Köylüoğlu4
1University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, Clinic of Pediatric Surgery, İzmir, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, Clinic of General Surgery, İzmir, Turkey
3Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Aydın, Turkey
4İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir, Turkey

Objective: Thyroidectomy is not a common procedure performed in childhood. The aim of this study is to evaluate the clinical data and postoperative results of pediatric patients who underwent thyroidectomy in our center performed by a pediatric and an endocrine surgeon working in collaboration.
Method: Patients under the age of 18 who underwent thyroidectomy between 2008-2020 were included in this study. Demographic data, clinical data, preoperative evaluation results and postoperative complications were reviewed retrospectively.
Results: A total of 21 patients were included in the study. Postoperative bleeding, surgical site infection, transient and permanent recurrent nerve palsy, and permanent hypocalcemia were not detected in any patient. Transient hypocalcemia developed in only 2 patients (9.5%) in the postoperative period.
Conclusion: Small sample size and avoiding central neck dissection may also be effective in our low postoperative complication rate. However, it was thought that pediatric thyroidectomy procedure performed by a general surgeon and a pediatric surgeon experienced in endocrine surgery in collaboration may change the postoperative complication rate.

Keywords: Adolescent, fine needle aspiration biopsy, pediatric thyroid surgery, thyroid, thyroidectomy, thyroid nodule


Endokrin Cerrahisi ile Çocuk Cerrahisi Ortaklığı Pediatrik Tiroidektomide Komplikasyon Oranını Azaltır

Ali Sayan1, Mehmet Üstün2, Mehmet Mert3, Cem Karaali2, Gökhan Köylüoğlu4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Izmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Izmir
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Aydın
4Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Izmir

Amaç: Tiroidektomi çocukluk çağında sık uygulanan bir işlem değildir. Bu çalışmanın amacı bir çocuk cerrahı ve bir endokrin cerrahın birlikte çalıştığı merkezimizde tiroidektomi yapılan çocuk hastaların klinik verilerini ve ameliyat sonrası sonuçlarını değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmaya 2008-2020 yılları arasında tiroidektomi yapılan 18 yaş altı hastalar dahil edildi. Demografik veriler, klinik veriler, ameliyat öncesi değerlendirme sonuçları ve ameliyat sonrası komplikasyonlar geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Çalışmaya 21 hasta dahil edildi. Hiçbir hastada postoperatif kanama, cerrahi alan enfeksiyonu, geçici veya kalıcı rekürren sinir felci ve kalıcı hipokalsemi saptanmadı. Postoperatif dönemde sadece 2 hastada (%9,5) geçici hipokalsemi gelişti.
Sonuç: Postoperatif komplikasyon oranının düşük olmasında örneklem büyüklüğünün küçük olması ve santral boyun diseksiyonunun olmaması da etkili olabilir. Ancak pediatrik tiroidektomi prosedürünün endokrin cerrahisi konusunda deneyimli bir genel cerrah ve çocuk cerrahı tarafından birlikte uygulanmasının postoperatif komplikasyon oranını değiştirebileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, ince iğne biyopsisi, pediatrik tiroid cerrahisi, tiroid, tiroidektomi, tiroid nodülü


Ali Sayan, Mehmet Üstün, Mehmet Mert, Cem Karaali, Gökhan Köylüoğlu. Endocrine Surgery and Pediatic Surgery Partnership Reduces Complication Rate of Pediatric Thyroidectomy. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 164-168

Corresponding Author: Mehmet Mert, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital