E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The prevalance of attention deficit hyperactivity disorder and the frequency of medication use among preschool children in a district children hospital [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(1): 15-21 | DOI: 10.5222/buchd.2017.015  

The prevalance of attention deficit hyperactivity disorder and the frequency of medication use among preschool children in a district children hospital

Ayşe Kutlu, Nagihan Cevher Binici
Izmir Dr. Behçet Uz Children And Surgical Training And Research Hospital, Department of Child and Adolescent Psychiatry

INTRODUCTION: This study analyzed the prevelance of Attention Deficit Hyperactivity Disorder ( ADHD) and frequency of medication use among preschool children in a district children hospital between January 1 and December 31, 2016.
METHODS: We reviewed the medical files of children who admitted to Child and Adolescent Psychiatry outpatient clinic, in the age range of 36 to 60 months, diagnosed with preschool ADHD (PS-ADHD) according to ICD-10 criteria. Children with comorbid intellectual disability, mood disorders, anxiety disorders, autism sprectrum disorders and chronic medical disorders were excluded. Medical files with incomplete data were removed.
RESULTS: The study sample consisted of 218 preschool children with ADHD. The prevalance of ADHD among preschool children was 7.8% Sixty one (28%) of children had at least one comorbid disorder and the disruptive behaviour disorders ( Oppositional defiant and conduct disorder) were the most common diagnose with the persentage of 32.1%. Psychosocial interventions treatment was applied to 116(53,2%) children, whereas 102(46.8%) children were started on pharmacotherapy. Risperidone was the most prescribed medication with the persentage of 98%. Children in the age group of 49-60 months had more comorbidity and drug use compared to 36-48 months group. The higher number of comorbid disorders was the predictor of drug use (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Eventhough psychosocial treatment is the first-line of the treatment, additional pharmacotherapy seems to be required. The first choice of pharmacotherapy is Risperidone. Older age and more comorbidity seems to predict the drug use.

Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder, preschool age, prevalence, comorbidity, psychopharmachology


Bir bölge çocuk hastanesinde okul öncesi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu prevalansı ve ilaç kullanım sıklığı

Ayşe Kutlu, Nagihan Cevher Binici
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında okul öncesi dönem çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) prevalansı ve ilaç kullanım sıklığını araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve hastalıkları polikliniklerine başvuran ve ICD-10 tanı kriterlerine göre DEHB tanısı konan 36-60 ay yaş aralığındaki çocukları dosyaları taranmıştır. Mental retardasyon, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, otizm spektrum bozuklukları, kronik tıbbi hastalık ve dosyalarda eksik veri olan çocuklar çalışma dışında bırakılmıştır.
BULGULAR: 218 DEHB tanılı okul öncesi çocuk çalışma grubunu oluşturmuştur. DEHB prevalansı okul öncesi çocuklarda %7.8 dir. Hastaların 61 'inde (%28) bir komorbid hastalık vardır ve %32.1 oranında en sık eştanı yıkıcı davranış bozuklukları (Karşıt olma karşı gelme bozukluğu+davranım bozukluğu) olmuştur. Psikososyal tedavi olguların 116 (% 53.2) iken 102 (%46.8) çocuğa psikofarmakolojik tedavi başlanmıştır İlaç tedavisi olarak en sık önerilen psikofarmakolojik ajan risperidon olmuştur.36-48 ay yaş grubuna göre 49-60 ay yaş grubunda daha fazla komorbidite saptanmış ve ilaç tedavisinin kullanıldığı belirlenmiştir. Eştanı sayısının fazlalığı ilaç tedavisi seçeneğini tercih etmede belirleyici olduğu saptanmıştır (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Psikosoyal tedavi ilk sırada tedavi seçeneği olsa da ilaç tedavisi de gerekli gibi görünmektedir. İlk sırada tercih edilen psikofarmakolojik ajan Risperidon olmuştur. İlaç tedavisini tercih edilmesinde daha büyük yaş ve eştanı sayısının fazlalığı belirleyici gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, okulöncesi dönem, yaygınlık, eştanı, psikofarmakoloji


Ayşe Kutlu, Nagihan Cevher Binici. The prevalance of attention deficit hyperactivity disorder and the frequency of medication use among preschool children in a district children hospital. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(1): 15-21

Corresponding Author: Ayşe Kutlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (25 accesses)
 (1698 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital