E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Urinary System Stone Disease in Infants: A Single Center Experience [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(1): 82-86 | DOI: 10.5222/buchd.2020.37267  

Urinary System Stone Disease in Infants: A Single Center Experience

Bahriye Atmış, Derya Cevizli, Engin Melek, Aysun Karabay Bayazit
Department of Pediatric Nephrology, Cukurova University, Adana, Turkey

INTRODUCTION: The incidence of urinary system stone disease in childhood has been increasing in recent years. We aimed to evaluate the etiologic, clinical and prognostic characteristics of infants who were diagnosed with urinary system stone disease in the last three years.
METHODS: Fifty-one children under one year of age with urinary system stone disease were included in the study. The medical records of the patients were analyzed retrospectively. The demographic characteristics, clinical and laboratory results were recorded.
RESULTS: Twenty-seven patients (52.9%) were male. The mean age of the patients at the time of diagnosis was 5.5 ± 2.8 months. The mean follow-up period was 4.9 ± 4.3 months. The dimensions of stone size were ≤3mm in 19 (37.3%) patients, > 3-5 mm in 17 (33.3%) patients, and > 5mm in 15 (29.4%) patients. Nineteen patients (37.3%) had a urinary metabolic disturbance. The most common metabolic cause was hypercalciuria. 41.2% of the patients had a family history of urinary system stone disease, 19.6% of patients had parental consanguinity and 13.7% of patients had prematurity. Stone size decreased in 54.9% of the patients, complete improvement was seen in 23.5% of the patients, while stone size increased in 11.8% of the patients. Complete improvement and decrease in stone size were found to be higher in patients with stone size less than 3 mm but this was not statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In infants, urinary system stone disease differs from other childhood periods. In this age group, family history and underlying metabolic causes are prominent. Therefore, it is important to investigate the metabolic causes in children with urinary system stone disease to determine the etiology and to do appropriate treatment.

Keywords: infant, urinary system stone disease, metabolic disturbance


İnfantlarda Üriner Sistem Taş Hastalığı: Tek Merkez Deneyimi

Bahriye Atmış, Derya Cevizli, Engin Melek, Aysun Karabay Bayazit
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağında üriner sistem taş hastalığı görülme sıklığı son yıllarda giderek artmaktadır. Bu çalışma ile kliniğimizde son üç yılda üriner sistem taş hastalığı tanısı almış bir yaş altındaki çocukların etiyolojik, klinik ve prognoz özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üriner sistem taş hastalığı tanısı alan 1 yaşından küçük 51 çocuk çalışmaya dahil edildi. Hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Demografik özellikleri, klinik ve laboratuvar sonuçları kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 51 hastanın 27’si (%52.9) erkekti. Hastaların tanı anında ortalama yaşı 5.5±2.8 aydı. Hastaların ortalama takip süresi 4.9±4.3 aydı. Taş boyutu ≤3mm olan hasta sayısı 19 (%37.3), >3-5 mm olan hasta sayısı 17 (%33.3), >5mm olan hasta sayısı 15 (%29.4)’ti. Hastaların 19’unda (%37.3) metabolik bir neden saptandı. En sık saptanan idrar metabolik bozukluk hiperkalsiüri idi. Hastaların %41.2’sinin ailesinde üriner sistem taş hastalığı öyküsü, %19.6’sında anne baba arasında akrabalık, %13.7’sinde prematüre doğum öyküsü vardı. Hastaların %54.9’unda taş boyutunda azalma, %23.5’inde tam düzelme görülürken, %11.8’inde ise taş boyutunda artış görüldü. Taş boyutu ≤3mm olanlarda tam düzelme ve taş boyutunda azalma daha fazla görülürken istatistiksel anlamlı fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnfantlarda üriner sistem taş hastalığı diğer çocukluk dönemlerine göre farklılık göstermektedir. Bu yaş grubunda aile öyküsü ve altta yatan metabolik nedenler ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle metabolik nedenlerin üriner sistem taş hastalığı olan çocuklarda araştırılması etyolojinin saptanması ve uygun tedavi için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: infant, üriner sistem taş hastalığı, metabolik bozukluk


Bahriye Atmış, Derya Cevizli, Engin Melek, Aysun Karabay Bayazit. Urinary System Stone Disease in Infants: A Single Center Experience. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(1): 82-86

Corresponding Author: Bahriye Atmış, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (12 accesses)
 (555 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital