E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Nutritional Status of Pediatric Intensive Care Patients with Chronic Disease [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 128-135 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.36459  

Nutritional Status of Pediatric Intensive Care Patients with Chronic Disease

Özlem Saraç Sandal1, Ebru Atike Ongun1, Gökhan Ceylan2
1Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine Hospital, Clinic of Pediatric Intensive Care, Sivas, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Intensive Care, İzmir, Turkey

Objective: This study aims to evaluate the relationship between enteral nutrition and mortality in children with chronic diseases who need to be hospitalized in the pediatric intensive care unit (PICU).
Method: The data of the patients who were admitted to intensive care between January 2014 and December 2019 were retrospectively supplied from the hospital database. Demographic data, the presence of underlying diseases, the diagnoses during intensive care admission, the history of previous hospitalization, homecare requirement, the presence of gastrostomy, feeding type during homecare before hospitalization, the amount and type of nutrition were recorded.
Results: A total of 186 patients hospitalized in the PICU due to an acute critical illness and with an underlying chronic disease were included in the study. The median age was 49 (17.75-104.5) months, it was observed that 53.8% of the patients were required homecare. The most common chronic disease was central nervous system pathologies accompanied by neurological impairment in swallowing functions (37.3%), while the most common cause of the acute disease was lower respiratory tract infections (48.9%). The overall mortality was 9.7%, and it was found that the majority of the patients who were died were the patients requiring homecare and fed with nasogastric tube at home (p=0.002, p=0.014).
Conclusion: It is observed that patients with percutaneous endoscopic gastrostomy are relatively low, hence feeding tube is frequently preferred in children with dysphagia during homecare. However, it is demonstrated that the feeding tube is an independent risk factor for mortality.

Keywords: Nutrition, home care, pediatric intensive care unit, mortality


Kronik Hastalığı Olan Çocuk Yoğun Bakım Hastalarının Beslenme Durumları

Özlem Saraç Sandal1, Ebru Atike Ongun1, Gökhan Ceylan2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Sivas
2Dr Behcet Uz Cocuk Hastaliklari ve Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Çocuk yoğun bakım yatış (ÇYBÜ) ihtiyacı gösteren, kronik hastalığa sahip çocuklarda, nutrisyonel denge ve mortalite arasındaki ilişkinin araştırılması planlamıştır.
Yöntem: Ocak 2014-Aralık 2019 tarihleri arasında yoğun bakımda yatan ve kronik hastalığı olan tüm hastaların verileri geriye dönük olarak tarandı. Yaş, cinsiyet, kilo, boy, büyüme çizelgeleri, vücut kitle indeksleri, altta yatan hastalıkların varlığı, yoğun bakıma yatış sırasındaki tanılar, önceki yatış öyküsü, evde bakım gereksinimi, gastrostomi varlığı, yatış öncesi evde bakım sırasında beslenme şekli, beslenme miktarı ve türü kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya altta yatan hastalığı olan ve akut ciddi hastalık nedeniyle yoğun bakıma yatırılan 186 hasta dahil edildi. Yaş ortancasının 49 (17,75-104,5) ay olduğu çalışmamızda %53,8 hastanın evde bakıma muhtaç olduğu görüldü. Alt solunum yolu enfeksiyonları yatışların en sık akut sebebi iken; santral sinir sitemi patolojilerine eşlik eden yutma disfonksiyonuyla giden nörolojik hastalıklar en sık altta yatan kronik hastalıklar olarak göze çarptı (%48,9, %37,3). Mortalitenin %9,7 olduğu çalışmada, kaybedilenlerin evde bakıma muhtaç, nazogastrik beslenmenin yapıldığı çocuklardan oluştuğu gözlendi (p=0,002, p=0,014).
Sonuç: Kronik hastalığa sahip çocuklarda, günlük nutrisyonel dengenin yetersiz kalması mortalite ile ilişkilidir. Tek tipte sulu gıdalarla beslenme mortalite için bağımsız risk faktörüdür. Multidisipliner yaklaşımla nutrisyon ekiplerinin kurulması ve dengeli nutrisyonun sağlanması sağ kalımı artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, evde bakım, çocuk yoğun bakım ünitesi, mortalite


Özlem Saraç Sandal, Ebru Atike Ongun, Gökhan Ceylan. Nutritional Status of Pediatric Intensive Care Patients with Chronic Disease. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 128-135

Corresponding Author: Özlem Saraç Sandal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (66 accesses)
 (188 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital