ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Characteristics of Children Who Hospitalized by Gastroenteritis and Knowledge Level of Their Parents for Rotavirus Vaccinization [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2016; 6(3): 203-208 | DOI: 10.5222/buchd.2016.203  

Characteristics of Children Who Hospitalized by Gastroenteritis and Knowledge Level of Their Parents for Rotavirus Vaccinization

Nazmiye Kaçmaz Ersü1, Abdurrahman Ersü2, Yasemin Kılıç Öztürk3, Mehmet Helvacı4, Kurtuluş Öngel5
1Çine Public Hospital, Aydın
2Söke Public Health Center, Aydın
3Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Family Medicine, İzmir
4Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, İzmir
5Kattip Çelebi University, Clinic of Family Medicine, İzmir

INTRODUCTION: Main purpose of the study is to evaluate characteristics of the hospitalized children in the pediatric service with the diagnosis of gastroenteritis and to assess their parents’ knowledge and attitude related to rotavirus vaccination.
METHODS: A questionnaire-based survey was carried out on parents of 142 children with gastroenteritis who were hospitalized in pediatric service during September 2013 and May 2014. Demographic characteristics of the patients, socio-demographic characteristics of the parents and their knowledge and attitude related to rotavirus vaccination were included in the questionnaire. Rotavirus antigen test results were recorded from the laboratory database. and p<0.05 was accepted for statistically significance.
RESULTS: 142 infants, in the age group of 1-48 months, were participated in the study. 59.2% of them were male and 40.8% of them were female. Acute gastroenteritis was seen most commonly in the age group of 7-12 months. Rotavirus antigen was found to be negative for 25.4%. Vomiting was the most common co-existing complaint of diarrhea. It was found out that 93% of them were not given the rotavirus vaccine appropriately. Among all participants in this study, 80.3% of them were not given the vaccine since they did not hear of it.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is observed in the study that rotavirus was one of the important etiological factors in most of the hospitalized infants with gastroenteritis. The most of the patients with diarrhea were younger 24 months and the most co-existing symptoms were vomiting and fever. The parents of children who participated in our study were insufficiently informed about rotavirus vaccine.

Keywords: Gastroenteritis, rotavirus, vaccine


Gastroenterit Tanısı ile Hastanede Yatan Çocukların Özellikleri ve Ebeveynlerin Rotavirüs Aşısı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

Nazmiye Kaçmaz Ersü1, Abdurrahman Ersü2, Yasemin Kılıç Öztürk3, Mehmet Helvacı4, Kurtuluş Öngel5
1Çine Devlet Hastanesi, Aydın
2Söke Toplum Sağlığı Merkezi, Aydın
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İzmir
4Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, İzmir
5Katip Çelebi Üniversitesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı gastroenterit tanısı ile pediatri servisinde yatan hastaların özellikleri ile ebeveynlerinin rotavirüs aşısı hakkındaki bilgi ve tutumlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül 2013 ve Mayıs 2014 tarihleri arasında pediatri servisinde gastroenterit tanısı ile yatan 142 çocuğun ebeveynlerine çalışmacılar tarafından hazırlanmış bir anket formu uygulandı. Anket hastaların demografik özelliklerini, ebeveynlerin sosyodemografik özelliklerini ve ebeveynlerin rotavirüs aşısı hakkındaki bilgi ve tutumlarını değerlendiren sorulardan oluşmaktaydı. Ayrıca hastalara uygulanan rotavirüs antijen testlerinin sonuçları da laboratuvar veri tabanından tarandı. Verilerin istatistik analizleri SPSS v16.0 kullanılarak gerçekleştirildi ve p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmaya yaşları 1- 48 ay arasında değişen %59,2' si erkek olmak üzere toplam 142 infant dahil edildi. Olgular en sık 7- 12 ay yaş aralığındaydı. Katılımcıların %25,4' ünün rotavirüs antijen testleri negatifti. Diyareye en sık eşlik eden yakınmalar sırası ile kusma ( %74,6) ve ateş (%34,5) idi. Olguların %33,8' i hastaneye başvurmadan önce antibiyotik kullanmış olup %93' üne rotavirus aşısı uygulanmamıştı. Ebeveynlerin %80,3' ü rotavirüs aşısını duymadıkları için yaptırmadıklarını belirttiler. Aşıyı duymamış olmak ile aşı yaptırmamak arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaneye yatırılarak tedavi edilen gastroenteritli vakaların çoğunda etken rotavirüstür. Olguların çoğu 24 ayın altında olup diyareye en sık eşlik eden yakınmalar kusma ve ateş yüksekliğidir. Çalışmaya katılan hastaların ebeveynleri rotavirüs aşısı hakkında yeterince bilgilendirilmemiş olup ebeveynler daha etkin ve daha fazla bilgilendirilmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Gastroenterit, rotavirüs, aşı


Nazmiye Kaçmaz Ersü, Abdurrahman Ersü, Yasemin Kılıç Öztürk, Mehmet Helvacı, Kurtuluş Öngel. Characteristics of Children Who Hospitalized by Gastroenteritis and Knowledge Level of Their Parents for Rotavirus Vaccinization. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2016; 6(3): 203-208

Corresponding Author: Nazmiye Kaçmaz Ersü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (21 accesses)
 (1605 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital