» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Non-synchronized nasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV) versus nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) after extubation in preterm infants with respiratory distress syndrome [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 175-182 | DOI: 10.5222/buchd.2019.35902  

Non-synchronized nasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV) versus nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) after extubation in preterm infants with respiratory distress syndrome

Özkan İlhan1, Senem Alkan Özdemir2, Sinem Akbay3, Berat Kanar3, Şeyma Memur3, Meltem Bor1, Esra Arun Özer4
1Department of Neonatology, Harran University School of Medicine, Sanliurfa, Turkey
2Department of Neonatology, Behcet Uz Children’s Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Neonatology, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
4Department of Neonatology, Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: To determine whether non-synchronized nasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV) reduces extubation failure, compared to nasal continuous positive airway pressure (NCPAP), in preterm infants with respiratory distress syndrome (RDS).
METHODS: This retrospecti̇ve study included a total of 49 premature infants who were <32 weeks gestation with a birth weight of <1,500 g and required intubation due to RDS. The patients were followed up either to NIPPV or NCPAP after extubation. The primary outcome was extubation failure within 48 h of extubation, while the secondary outcome was neonatal morbidities.
RESULTS: A total of 23 patients received NCPAP and 26 patients received NIPPV following extubation. Baseline characteristics were similar in both NCPAP and NIPPV groups. Extubation failure was observed in five (21.7%) NCPAP patients and in nine (34.6%) NIPPV patients, although it did not reach statistical significance (p=0.32). There were no significant differences in the rate of post-extubation atelectasis and pneumothorax. There was no significant differences in the rates of other neonatal morbidities and death between the groups, although the incidence of patent ductus arteriosus was statistically higher in the NIPPV group (p<0.05). None of the patients had gastric or intestinal perforation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: NIPPV is not superior to NCPAP in preterm infants after extubation in reducing the incidence of reintubation and respiratory morbidities, including pneumothorax and post-extubation atelectasis.

Keywords: Extubation failure, NCPAP, NIPPV, respiratory distress syndrome, preterm infants


Respiratuar distres sendromlu preterm bebeklerde ekstübasyon sonrası non-senkronize nazal intermitan pozitif basınçlı ventilasyon (NIPPV) ile nazal sürekli pozitif havayolu basıncının (NCPAP) karşılaştırılması

Özkan İlhan1, Senem Alkan Özdemir2, Sinem Akbay3, Berat Kanar3, Şeyma Memur3, Meltem Bor1, Esra Arun Özer4
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Kliniği, Şanlıurfa
2Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İzmir
4Celal Bayar Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Biim Dalı, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada respiratuar distres sendromu (RDS) tanısı ile izlenen prematüre bebeklerde ekstübasyon sonrası non-senkronize nazal intermitan pozitif basınçlı ventilasyon (NIPPV) ile nazal devamlı pozitif havayolu basıncının (NCPAP) ekstübasyon başarısızlığını önlemedeki etkinliğini belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Doğum sonrası RDS nedeniyle entübe olarak izlenen <32 gestasyonel hafta ve <1500 g doğan toplam 49 prematüre bebek çalışmaya alındı ve retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar ekstübasyon sonrası NIPPV veya NCPAP modlarında izlendi. Ekstübasyon sonrası ilk 48 saatte ekstübasyon başarısızlığı primer sonuç, neonatal morbiditeler ise sekonder sonuç olarak belirlendi.
BULGULAR: Ekstübasyon sonrası 23 hasta NCPAP modunda, 29 hasta ise NIPPV modunda takip edildi. Her iki grup arasında demografik özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Ekstübasyon başarısızlığı, NCPAP ile izlenen 5 hastada (%21.7), NIPPV ile izlenen 9 hastada (%34.6) gözlendi, ancak istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p=0.32). Gruplar arasında ekstübasyon sonrası atelektazi, pnömotoraks, neonatal morbiditeler ve ölüm oranları açısından anlamlı fark yoktu, ancak patent duktus arteriozus insidansı NIPPV grubunda istatiksel olarak daha yüksekti (p<0.05). Gastrik veya intestinal perforasyon hastaların hiçbirinde gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preterm bebeklerde ekstübasyon sonrası NIPPV’nin reentübasyon insidansını ve pnömotoraks, postekstübasyon atelektazi gibi neonatal morbiditeleri azaltmada NCPAP’dan üstün olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekstübasyon başarısızlığı, NCPAP, NIPPV, respiratuar distres sendromu, preterm bebek


Özkan İlhan, Senem Alkan Özdemir, Sinem Akbay, Berat Kanar, Şeyma Memur, Meltem Bor, Esra Arun Özer. Non-synchronized nasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV) versus nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) after extubation in preterm infants with respiratory distress syndrome. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 175-182

Corresponding Author: Özkan İlhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.