E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Epilepsy and Electroencephalographic Abnormalities in Children with Autistic Spectrum Disorder [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 107-115 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2021.35762  

Epilepsy and Electroencephalographic Abnormalities in Children with Autistic Spectrum Disorder

İpek Polat1, Ayşe Semra Hız1, Uluç Yiş1, Müge Ayanoğlu1, Derya Okur1, Erhan Bayram1, Hüseyin Burak Baykara2
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Child Neurology, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Mental Health and Disease, İzmir, Turkey

Objective: Epilepsy and electroencephalography (EEG) abnormalities are more commonly seen in autism spectrum disorder (ASD). The aim of the present study is determine the risk factors that cause epilepsy, seizures and EEG abnormalities in cases with EEG examination who were followed with the diagnosis of ASD.
Method: A total of 166 cases diagnosed with ASD according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition in Dokuz Eylül University Faculty of Medicine Hospital Clinic of Child Psychiatry and whose neurological evaluations and examinations were performed in the pediatric neurology clinic, were included in the study. We retrospectively recorded and analyzed the cases’ clinical features, the results of physical examination, imaging and EEG, comorbidities and medications they used.
Results: Of the cases, 74.4% were male. The mean age of cases with epilepsy diagnosis, at least one seizure and epileptic discharges on EEG was higher (p<0.001, p<0.001 and p=0.005, respectively). The history of epilepsy and having at least one seizure were more common in cases aged 11 years and older (p=0.001 and p=0.001, respectively). Abnormalities in EEG examination and epileptic discharges were detected to be more common in female ASD cases (p=0.041 and p=0.019 respectively).
Conclusion: In ASD cases without any underlying chronic neurological disease, female gender is a risk factor for the development of EEG abnormality and epileptic discharges. Advanced age is a risk factor for seizures and development of epilepsy in ASD cases.

Keywords: autism, epilepsy, epileptic discharge, dysrhythmia


Otistik Spektrum Bozukluğu olan Çocuk Olgularda Epilepsi ve Elektroensefalografi Anormallikleri

İpek Polat1, Ayşe Semra Hız1, Uluç Yiş1, Müge Ayanoğlu1, Derya Okur1, Erhan Bayram1, Hüseyin Burak Baykara2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD, Çocuk Nöroloji BD, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İzmir

Amaç: Otistik spektrum bozukluğunda (OSB) epilepsi ve elektroensefalografi (EEG) anormallikleri daha sık görülmektedir. Biz de kliniğimizde OSB ile izlenen ve EEG incelemesi olan olgularda epilepsi, nöbet ve EEG anormallikleri varlığına neden olan risk faktörlerini belirlemek istedik.
Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi kliniğinde Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı 5. Baskı’ya göre OSB tanısı almış ve çocuk nöroloji Kliniği'nde nörolojik değerlendirmesi ve EEG incelemesi yapılmış olan 166 OSB olgusunu çalışmaya dahil ettik. Retrospektif olarak olguların klinik özelliklerini, fizik muayene, görüntüleme, EEG bulgularını, eşlik eden hastalıklarını ve kullandıkları ilaçları kaydettik ve analiz ettik.
Bulgular: Olgularımızın %74,6’sı erkekti. Epilepsi tanısı olan, en az bir epileptik nöbet geçiren ve EEG’de epileptik deşarjları olan olguların yaş ortalaması daha yüksekti (p<0,001, p<0,001 ve p=0,005, sırasıyla). On bir yaş ve daha büyük olgularda epilepsi ve en az bir nöbet geçirme öyküsü daha sıktı (p=0,001 ve p=0,001 sırasıyla). EEG’de anormallik ve epileptik deşarjlar kız OSB olgularında daha sık saptandı (p=0,041 ve p=0,019 sırasıyla).
Sonuç: Altta başka bir kronik nörolojik hastalığı olmayan OSB olgularında kız cinsiyet EEG’de anormallik ve epileptik deşarjların gelişimi açısından bir risk faktörüdür. OSB olgularında ileri yaş, nöbet geçirme ve epilepsi gelişimi için bir risk faktörüdür.

Anahtar Kelimeler: Autism, epilepsy, epileptic discharge, dysrhythmia


İpek Polat, Ayşe Semra Hız, Uluç Yiş, Müge Ayanoğlu, Derya Okur, Erhan Bayram, Hüseyin Burak Baykara. Epilepsy and Electroencephalographic Abnormalities in Children with Autistic Spectrum Disorder. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 107-115

Corresponding Author: İpek Polat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (65 accesses)
 (255 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital