E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Evaluation of Cases with Pediatric Hydatid Cyst: A 20-years Experience from Turkey [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(3): 211-215 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.35761  

Evaluation of Cases with Pediatric Hydatid Cyst: A 20-years Experience from Turkey

Şenay Erdoğan Durmuş1, Cansu Türker2, Nuray Kepil2, Şenol Emre3
1University of Health Sciences Turkey, Basakşehir Çam and Sakura City Hospital, Department of Pathology, İstanbul, Turkey
2İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Pathology, İstanbul, Turkey
3İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İstanbul, Turkey

Objective: The aim of the study is to evaluate the demographic features, localizations and pathological features of pediatric cases with hydatid cyst (HC).
Method: We analyzed retrospectively 79 patients that histopathologically diagnosed as HCs between 2000 and 2020. Data such as patients’ characteristics, site of lesions were collected from pathology reports.
Results: Patient’s mean age was 11.24±4.42 (age range: 2-18 years). Most (51.9%) of the patients (n=41) were female and 48.1% of the patients (n=38) were male. The patients were distributed in the age groups of <6 (n=9) 6-11 (n=29), and >11 (n=29) years, as indicated. There was a male predominance in >11 years group while female predominance was seen in other age groups. HCs were most frequently localized in the liver (54.4%, n=43), and then in the lungs (31.6%, n=25). The other localization sites of HCs were spleen, cerebrum, kidney, orbit, abdomen, bone, and submandibular area. Hepatic HCs were seen mostly in female (25/43; 54.0%), and pulmonary HCs in male (13/25; 52%) patients. Histopatologically all cases shared the same typical microscopic features of HC.
Conclusion: The incidence rate of HCs in pediatric age group was increased by age. It is more common in older children (>11 years). Hepatic HCs were more common in female patients. Pulmonary HCs were more frequently seen in male patients. HCs can be seen in atypical localizations in pediatric age which should always be considered in the differential diagnosis of cystic lesions.

Keywords: Hydatid cyst, echinococcosis, pediatric age, Echinococcus granulosus


Pediatrik Kist Hidatik Olgularının Değerlendirilmesi: Türkiye’den 20 Yıllık Deneyim

Şenay Erdoğan Durmuş1, Cansu Türker2, Nuray Kepil2, Şenol Emre3
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Pediatrik kist hidatik (KH) olgularının demografik özelliklerini, lokalizasyonlarını ve patolojik özelliklerini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Yöntem: 2000-2020 yılları arasında histopatolojik olarak KH tanısı alan 79 hasta retrospektif olarak incelendi. Hasta özellikleri, lezyon lokalizsayonları gibi veriler patoloji raporlarından elde edildi.
Bulgular: Hastanın ortalama yaşı 11,24±4,42 (yaş aralığı: 2-18 yıl) idi. Hastaların %51,9’u (n=41) kadın ve hastaların %48,1’i (n=38) erkekti. <6 yaş grubunda 9, 6-11 yaş grubunda 29, >11 yaş grubunda 41 hasta vardı. >11 yaş grubunda erkek, diğerlerinde kadın baskınlığı görüldü. En sık yerleşim yeri karaciğer (%54,4, n=43) iken, bunu akciğer (%31,6, n=25) izlemekteydi. Diğer bölgeler dalak, beyin, böbrek, orbita, abdomen, kemik, submandibular bölgeydi. Kırk üç karaciğer yerleşimli kistin 25’i (%54,0) kadın hastalarda, akciğer yerleşimli 25 KH'nın 13’ü (%52) erkek hastalarda görüldü. Histopatolojik olarak tüm vakalarda KHlerin tipik mikroskobik özellikleri mevcuttu.
Sonuç: Pediatrik yaş grubunda KH insidansı yaşla birlikte artmaktadır. Daha büyük çocuklarda (>11 yaş) daha sık görülür. Karaciğer lokalize kistler kadın cinsiyette, akciğer yerleşimli kistler erkek cinsiyette daha sık görüldü. Pediatrik yaşta atipik lokalizasyonda hidatik kistler görülebilir. Bu her zaman kistik lezyonların ayırıcı tanısında düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, ekinokokozis, pediatrik yaş, Echinococcus granulosus


Şenay Erdoğan Durmuş, Cansu Türker, Nuray Kepil, Şenol Emre. Evaluation of Cases with Pediatric Hydatid Cyst: A 20-years Experience from Turkey. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(3): 211-215

Corresponding Author: Şenay Erdoğan Durmuş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (34 accesses)
 (348 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital