ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
MR T2* Evaluation of the Hepatic and Myocardial Iron Deposition in Thalasemia Major Patients and the Correlation of the Results with Serum Ferritin Levels and Cardiac Functions [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 281-289 | DOI: 10.5222/buchd.2020.35556  

MR T2* Evaluation of the Hepatic and Myocardial Iron Deposition in Thalasemia Major Patients and the Correlation of the Results with Serum Ferritin Levels and Cardiac Functions

Dilek Öncel1, Aysun Çakır2, Guray Oncel3
1Tepecik Training and Research Hospital
2Şırnak Public Hospital
3Cigli District Training Hospital

INTRODUCTION: The purpose of this study was to evaluate the correlation between myocardial iron deposition and cardiac functions along with the correlations between myocardial iron deposition, hepatic iron deposition and serum ferritin levels in beta thalasemia major patients.
METHODS: 145 beta thalasemia major patients (85 males and 60 females age between 9-53 years) between March 2016 and September 2018 and were retrospectively evaluated.
T2* calculations were done for the heart and the liver. For functional evaluation of the heart, left ventricular ejection fraction calculation and wall motion analysis were done. The serum ferritin levels between 20-250 ng/ml were accepted as normal.
The correlation between myocardial iron deposition and cardiac functions as well as the correlations between myocardial iron deposition, hepatic iron deposition and serum ferritin levels were statistically evaluated.

RESULTS: The statistical analysis revealed a significant correlation between cardiac functional abnormalities and the severity of myocardial iron deposition. A statistically significant correlation was also found between myocardial iron deposition and serum ferritin levels in regard of both the presence and severity. Similarly, hepatic iron deposition and serum ferritin levels were found to be correlated. On the other hand, no statistically significant correlation was detected between hepatic and cardiac iron accumulations.
DISCUSSION AND CONCLUSION: MRI is an accurate tool to quantatively evaluate hepatic and myocardial iron deposition in thalasemia major patients. The periodical follow up of patients with MRI examinations for hepatic and myocardial iron deposition in addition to serum ferritin levels may help to modify the treatment in patients with transfusion dependent anemias.


Keywords: iron overload, myocardial iron, hepatic iron, magnetic resonance imaging, thalasemia major


MR T2* Evaluation of the Hepatic and Myocardial Iron Deposition in Thalasemia Major Patients and the Correlation of the Results with Serum Ferritin Levels and Cardiac Functions

Dilek Öncel1, Aysun Çakır2, Guray Oncel3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Şırnak Devlet Hastanesi
3Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, transfüzyon bağımlı beta-talasemi major hastalarında myokardiyal demir birikimi ile kardiyak fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi, myokardiyal demir birikimi ile karaciğer demir birikimi arasındaki ilişkiyi, myokardiyal ve karaciğer demir birikimi ile serum ferritin seviyesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada beta-talasemi major tanısı bulunan ve hastanemize Mart 2016-Eylül 2018 tarihleri arasında başvuran 145 hasta (85 erkek, 60 kadın, 9-53 yaşları arasında) retrospektif olarak incelendi. Kalp ve karaciğerden T2* ölçümleri yapıldı. Kalp fonksiyonları açısından sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve duvar hareketleri değerlendirildi. Serum ferritin değerleri için 20-250 ng/ml aralığı normal sınırlarda kabul edildi.
Myokardiyal demir birikimi ile kardiyak fonksiyonlar arasındaki ilişki ile myokardiyal ve karaciğer demir birikimi ile serum ferritin seviyesi arasındaki ilişkiler istatistiksel açıdan değerlendirildi.

BULGULAR: İstatistiksel analizler sonucunda kalpte demir birikiminin varlığının kardiyak fonksiyonları bozduğu ve birikimin artmasının fonksiyon bozukluğu ile korelasyon gösterdiği saptandı. Aynı zamanda myokardiyal demir birikimi ile serum ferritin değerleri arasında hem demir birikiminin varlığı, hem de şiddeti açısından anlamlı korelasyon saptandı. Benzer şekilde karaciğer demir birikimi ile serum ferritin değerleri arasında da anlamlı korelasyon gösterildi. Öte yandan karaciğer demir birikimi ile kardiyak demir birikimi arasında anlamlı korelasyon saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, MRG görüntüleme beta-talasemi major hastalarında karaciğer ve myokardiyal demir birikimini göstermede etkili bir yöntemdir. Hastaların serum ferritin ölçümlerine ek olarak MRG ile karaciğer ve myokardiyal demir birikimine yönelik olarak düzenli takip edilmesi talasemi major ve transfüzyona bağımlı diğer hastalarda tedavi sürecini şekillendirerek uygun şelasyon tedavisi ile organ disfonksiyonunu engellemeye yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: demir birikimi, kardiyak demir birikimi, karaciğer demir birikimi, manyetik rezonans görüntüleme, talasemi major


Dilek Öncel, Aysun Çakır, Guray Oncel. MR T2* Evaluation of the Hepatic and Myocardial Iron Deposition in Thalasemia Major Patients and the Correlation of the Results with Serum Ferritin Levels and Cardiac Functions. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(3): 281-289

Corresponding Author: Dilek Öncel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (33 accesses)
 (104 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital