ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Efficacy of Lacosamide Therapy in Focal Onset Refractory Epilepsy of Childhood: A Single Center Experience [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. Ahead of Print: BUCHD-34713 | DOI: 10.5222/buchd.2021.34713  

Efficacy of Lacosamide Therapy in Focal Onset Refractory Epilepsy of Childhood: A Single Center Experience

Halil Ural Aksoy1, Celil Yılmaz1, Senem Ayça1, Asli Kubra Atasever1, Muzaffer Polat2, Sercan Öztürk2
1Department Of Pediatric Neurology, Celal Bayar University, Manisa, Turkey
2Department Of Pediatrics, Celal Bayar University, Manisa, Turkey

Objective: Treatment of childhood refractory epilepsy is a challenge for clinicians. Lacosamide is a new generation antiepileptic drug which is being used for focal onset seizures of adults and children. Efficacy and safety of the drug for adults have been demonstrated in various studies. The aim of this retrospective cross-sectional study is to evaluate the efficacy and safety of lacosamide in childhood refractory focal seizures in our clinic.
Methods: We examined the medical records of 14 patients treated with lacosamide in our clinic between January 2016 and January 2020 in terms of demographic, etiological, neuroimaging findings, responses to treatment, adverse effects and drug-drug interactions. We evaluated the patients as responders to treatment whose seizure frequency decreased ≥%50 after 6 months of lacosamide treatment.
Results: In 12 patiens (%85.7) seizure frequency decreased ≥%50 (p<0.001) while 5 of them (%35.7) was seizure free. Despite to the long term treatment one patient did not response to lacosamide treatment, and 1 patient’s treatment stopped due to aggravation of seizure after initiation of lacosamide treatment. Clinical adverse effects were observed in 3 (%21.4) patients. Cardiac adverse effects or drug-drug interactions were not observed in any patient.
Conclusion: As a result of our study, we think that lacosamide is an effective and reliable treatment option for refractory focal seizures of childhood similar to the results of the studies cited in the literature. We also think that further investigations are needed to evaluate its efficacy in focal and different type of seizures of childhood.

Keywords: Childhood, focal epilepsy, lacosamide


Çocukluk Çağının Fokal Başlangıçlı Dirençli Epilepsisinde Lakozamid Tedavisinin Etkinliği: Tek Merkez Deneyimi

Halil Ural Aksoy1, Celil Yılmaz1, Senem Ayça1, Asli Kubra Atasever1, Muzaffer Polat2, Sercan Öztürk2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Manisa

Amaç: Çocukluk çağının refrakter nöbetlerinin tedavisi klinisyenler için zorluk oluşturmaktadır. Lakozamid, yetişkinlerde ve çocuklarda fokal başlangıçlı nöbetler için kullanılan yeni nesil bir antiepileptik ilaçtır. İlacın yetişkinler için etkinliği ve güvenliği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Bu retrospektif kesitsel çalışmanın amacı refrakter fokal nöbetleri olan ve lakozamid tedavisi başlanan hastalarda tedavinin etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmektir.
Yöntem: Ocak 2016 ve Ocak 2020 tarihleri arasında kliniğimizde lakozamid tedavisi alan 14 hastanın tıbbi kayıtlarını demografik, etiyolojik, görüntüleme bulguları, tedaviye yanıtları, tedavi yan etkileri ve ilaç-ilaç etkileşimleri açısından inceledik. Tedavinin 6. ayında nöbet sıklığında ≥%50 azalma olan hastaları tedaviye yanıtlı olarak değerlendirdik.
Bulgular: On iki hastada (%85,7) nöbet sıklığında ≥%50 azalma izlenirken (p<0,001) bunlardan 5 tanesinde (%35,7) tam nöbet kontrolü sağlandı. Bir hastada uzun dönem lakozamid kullanımına rağmen tedaviye yanıt alınamadı, bir hastamızda ise tedavi sonrası nöbet sıklığında artış olması nedeni ile ilaç kesildi. Toplam 3 hastamızda (%21,4) klinik yan etki izlendi. Hiçbir hastamızda kardiak yan etki veya ilaç-ilaç etkileşimi izlenmedi.
Sonuç: Çalışmamızın sonucunda lakozamid tedavisinin etkinliği literatürdekine benzer şekilde yüksek olarak izlendi. Lakozamidin çocukluk çağı refrakter fokal nöbetlerinde etkili ve güvenilir bir tedavi seçeneği olduğunu düşünüyoruz. Çocukluk çağının fokal nöbetlerinde ve diğer nöbet tiplerinde etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz..

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, fokal epilepsi, lakozamid
Corresponding Author: Halil Ural Aksoy, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (77 accesses)
 (2 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital