» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Prevalence of Anemia Among Children in a Single University Hospital [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(2): 155-159 | DOI: 10.5222/buchd.2019.34635  

Prevalence of Anemia Among Children in a Single University Hospital

Neslihan Karakurt1, Özlem Terzi2
1Ondokuz Mayis University, School Of Medicine, Deparment Of Pediatrics, Division Of Hematology And Oncology
2Ondokuz Mayis University, School Of Medicine, Deparment Of Puplic Health

INTRODUCTION: Anemia is a common public health issue, causing an increase in mortality and morbidity, especially in pregnant women and children. WHO reported the prevalence of anemia in preschool children as 47.4%. Iron deficiency is responsible for approximately 50% of cases with anemia. This study aims to determine the prevalence of anemia and the underlying causes of anemia in pediatric patients who were admitted to the reference hospital.
METHODS: This cross-sectional study was planned retrospectively and children between 0.5-15 years of age who were admitted to our hospital for any reason between July 2017-July 2018 were included. Sampling included those with anemia, hemoglobin value less than 11 g/dl.
RESULTS: The incidence of anemia was 8.2%(n=4655). The median age of anemic children was three years, and 54.4% were male. Anemia was more common among 2-5 year-old-children (50.8%). The prevalence of anemia was higher in boys at age of 0.5-1 and 2-5 years old, while it was higher in girls at age of 10-12 years and 13-15 years old, and the difference was statistically significant. The median hemoglobin was 10.2(min-max: 2.8-10.9)g/dl, MCV was 74.5(min-max: 46.9-126.8)fl.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The incidence of anemia in a reference centre in Black Sea region of Turkey at 0.5- 15 years of age is 8%. The laboratory parameters were consistent with a probable diagnosis of iron deficiency anemia. The majority of patients(64%) had mild anemia. Physicians dealing and cooperating with parents in the prevention and treatment of anemia is critical in protecting children from anemia, which is a reason of preventable mental retardation.

Keywords: anemia, pediatrics, puplic health


Bir Üniversite Hastanesinde Çocuklarda Anemi Prevalansı

Neslihan Karakurt1, Özlem Terzi2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ABD, Hematoloji Ve Onkoloji BD
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD

GİRİŞ ve AMAÇ: Anemi özellikle gebelerde ve çocuklarda mortalite ve morbidite artışına yol açan yaygın bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü, Dünya genelinde okul öncesi çocuklarda anemi prevalansını %47,4 olarak bildirmiştir ve anemi insidansı giderek artmaktadır. Anemisi olan vakaların yaklaşık %50’sinden demir eksikliği sorumludur. Bu çalışmada referans hastaneye başvuran pediatrik hastalarda anemi prevalansı ve sebeplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışma retrospektif olarak planlanmış olup evrenini Temmuz 2017 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında, hastanemize herhangi bir nedenle başvuran ve tam kan sayımı yapılan 6 ay-15 yaş arasındaki çocuklar oluşturmuştur. Örnekleme bu hastalardan anemik olanlar, yani hemoglobin değeri 11 g/ dl’den küçük olanlar dahil edilmiştir.

BULGULAR: Anemi insidansı %8,2(n=4655) saptanmıştır. Anemik çocukların ortanca yaşı 3 yıl olup %54,4’ü erkektir. Yaş gruplarına göre dağılımları incelendiğinde en sık 2-5 yaş arası(%50,8) çocuklarda anemi olduğu belirlenmiştir. 0,5-1 yaş ve 2-5 yaş gruplarında erkek çocuklarında anemi sıklığı daha yüksekken, 10-12 ve 13-15 yaş gruplarında ise kız çocuklarında daha yüksektir ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Anemik çocukların ortanca hemoglobin değeri 10,2 (min- max: 2,8- 10,9) g/ dl ve MCV 74,5 (min- max: 46,9- 126,8) fl saptanmıştır.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Karadeniz Bölgesi’inde bir referans hastanede 0,5- 15 yaş aralığında anemi sıklığını %8 saptanmış olup laboratuvar bulguları muhtemel bir demir eksikliği anemisi tanısı ile uyumlu olarak değerlendirildi. Hastaların büyük çoğunluğunda (%64) hafif anemi saptandı. Hekimlerin anemiyi önleme ve tedavi etme konusunda hasta ailesiyle işbirliği içinde çalışması ve aileleri bilinçlendirmesi, çocuklarda önlenebilir bir zeka geriliği sebebi olan anemiden korunmada çok büyük önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler: anemi, pediatri, halk sağlığı


Neslihan Karakurt, Özlem Terzi. Prevalence of Anemia Among Children in a Single University Hospital. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(2): 155-159

Corresponding Author: Neslihan Karakurt, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.