E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Clinical and Laboratory Features of Culture-positive Neonatal Sepsis: A 5-year Single-center Experience at Tertiary Neonatal Intensive Care Unit in Turkey [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2024; 14(1): 56-64 | DOI: 10.4274/jbuch.galenos.2024.34032  

Clinical and Laboratory Features of Culture-positive Neonatal Sepsis: A 5-year Single-center Experience at Tertiary Neonatal Intensive Care Unit in Turkey

Mustafa Aydın1, Işılay Özeren2, Ayşen Orman3, Samet Benli1, Nilay Hakan4, Erdal Taşkın1
1Fırat University Faculty of Medicine, Department of Neonatology, Elazığ, Turkey
2Fırat University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Elazığ, Turkey
3Mersin University Faculty of Medicine, Department of Neonatology, Mersin, Turkey
4Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Department of Neonatology, Muğla, Turkey

Objective: Neonatal sepsis is an important cause of neonatal mortality and morbidity, especially in low birth-weight premature babies. This study aimed to examine the clinical and laboratory features of cases with culture-positive neonatal sepsis.
Method: Medical records of 233 newborn infants with culture-positive sepsis among 4241 hospitalized patients between January 2013 and December 2017 were reviewed. Demographic and clinical data of these patients were retrospectively recorded.
Results: The majority of patients was extremely and moderately preterm infants (39.1% vs. 11.6%). These patients had a history of invasive mechanical ventilation (74.2%) or central catheterization (26.9%). The mostly isolated pathogens (56.2%) were Gram-negative bacteria, especially Klebsiella pneumoniae in 67 (28.8%) cases. Post-hoc test showed a statistically significant difference in the incidence rates of leukopenia between patients infected with Gram-positive, Gram-negative bacteria and fungi (12.3%, 16.8% and 17.2%, respectively) (p=0.021). Patients who developed leukopenia (n=36, 15.5%) had a higher mortality rate compared to those with leukocytosis (n=50, 21.5%) (72.2% vs. 50%, p<0.001). The duration of total parenteral nutrition was found to be a significant risk factor in terms of mortality (p=0.015).
Conclusion: Prolonged parenteral nutrition is an important risk factor for mortality in low-birth weight newborns and those with sepsis. It is noteworthy that the mortality rate is higher in newborns with sepsis who developed leukopenia and neutropenia.

Keywords: Newborn, microorganism, risk factors, sepsis, prognosis


Kültür Pozitif Neonatal Sepsisin Klinik ve Laboratuvar Özellikleri: Türkiye’de Üçüncü Düzey Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki 5 Yıllık Deneyim

Mustafa Aydın1, Işılay Özeren2, Ayşen Orman3, Samet Benli1, Nilay Hakan4, Erdal Taşkın1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı
4Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı

Amaç: Neonatal sepsis yenidoğanda, özellikle de düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Bu çalışmada kültür pozitif neonatal sepsisli hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin araştırılması amaçlandı.
Yöntem: Ocak 2013 ile Aralık 2017 tarihleri arasında hastanemizde yatan 4241 hasta arasında kültür pozitif sepsis tanısı alan 233 yenidoğan bebeğin tıbbi kayıtları incelendi. Bu hastaların demografik ve klinik verileri geriye dönük olarak kaydedildi.
Bulgular: Hastaların çoğunluğunu ileri derecede ve orta derecede prematüre bebekler oluşturmaktaydı (%39,1 vs. %11,6). Bunların %74,2’sinde invaziv mekanik ventilasyon, %26,9’unda santral kateterizasyon öyküsü vardı. En çok izole edilen patojenler (%56,2) Gram-negatif bakteriler, özellikle Klebsiella pneumoniae (n=67, %28,8) idi. Post-hoc analizi Gram-pozitif ve Gram-negatif bakteriler ile mantarlar arasında lökopeni yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu (sırasıyla %12,3, %16,8 ve %17,2) gösterdi (p=0,021). Lökopeni gelişen hastalarda (n=36, %15,5) ölüm oranı, lökositoz gelişen hastalara (n=50, %21,5) göre daha yüksekti (%72,2 vs. %50, p<0,001). Total parenteral beslenme süresinin mortalite açısından anlamlı risk faktörü olduğu belirlendi (p=0,015).
Sonuç: Uzun süreli parenteral beslenme, düşük doğum ağırlıklı ve septik yenidoğanlarda mortalite açısından önemli bir risk faktörüdür. Lökopeni ve nötropeni gelişen septik yenidoğanlarda ölüm oranının daha yüksek olması dikkat çekicidir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, mikroorganizma, risk faktörleri, sepsis, prognoz


Mustafa Aydın, Işılay Özeren, Ayşen Orman, Samet Benli, Nilay Hakan, Erdal Taşkın. Clinical and Laboratory Features of Culture-positive Neonatal Sepsis: A 5-year Single-center Experience at Tertiary Neonatal Intensive Care Unit in Turkey. J Behcet Uz Child Hosp. 2024; 14(1): 56-64

Corresponding Author: Mustafa Aydın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital