» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Incidental Findings on Routine Histopathological Examination: Analysis of Pediatric Appendectomy Specimens [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 211-215 | DOI: 10.5222/buchd.2019.33603  

Incidental Findings on Routine Histopathological Examination: Analysis of Pediatric Appendectomy Specimens

Dilek Orbatu1, Sumeyye Ekmekci2, Demet Alaygut1, Ali Sayan3, Tunç Özdemir3, Ülkü Küçük2
1Tepecik Education And Research Hospital Department Of Pediatrics
2Tepecik Education And Research Hospital Department Of Pathology
3Tepecik Education And Research Hospital Department Of Pediatric Surgery

INTRODUCTION: Because of acute appendicitis, surgery is one of the most commonly performed surgeries. Diseases and tumors of the appendix except for acute appendicitis are rare. The aim of this study was to investigate the histopathological findings of acute appendicitis retrospectively.
METHODS: The study was planned with the evaluation of the appendectomy materials of children aged 0-18 years who underwent appendectomy with the diagnosis of acute appendicitis between January 2007 and June 2019. Patients with malignancy were excluded from the study.
RESULTS: A total of 961 cases were included. 593 (61.7%) of the cases were male. The mean age was 10.95 ± 4.2 (0-18) years. The diagnosis of appendicitis was confirmed in 824 (85.7%) cases. There were 666 (69.3%) cases with periapendicitis. Perforation was observed in 200 (20.8%) cases. In 13 cases (1.4%) the parasite was confirmed and all were E. vermicularis. In 197 (20.5%) cases phlegmanous appendicitis and in 15 (1.6%) cases omentum inflammation were detected. Other findings included carcinoid tumor, meckel diverticulum, ovarian cyst, endometriosis, mucocele.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, while lymphoid and fecaloid hyperplasia are the most common cause of acute appendicitis, other reasons should be kept in mind. If the samples are not evaluated histopathologically, these unusual causes can be ignored. There may be diseases that cannot be ruled out and may require treatment.

Keywords: appendectomy, child, histopathology


Rutin Histopatolojik Muayenede Tesadüfi Saptanan Bulgular: Pediatrik Apendektomi Örneklerinin Analizi

Dilek Orbatu1, Sumeyye Ekmekci2, Demet Alaygut1, Ali Sayan3, Tunç Özdemir3, Ülkü Küçük2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut appendisit nedeni ile cerrahi, en sık uygulanan cerrahilerden biridir. Appendiksin akut appendisit dışında hastalık ve tümörleri nadir görülmektedir. Bu çalışma, akut apendisit nedeni ile apendektomi yapılan olguların geriye dönük tesadüfi bulgular açısından histopatolojik incelemesi amacı ile planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Ocak 2007 ile Haziran 2019 yıllarında akut apendisit tanısı ile apendektomi yapılan 0-18 yaş arası çocuk hastalara ait apendektomi materyallerinin geriye dönük incelemesi değerlendirilmesi ile planlandı. Malignitesi olan olgular çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: Toplam 961 olguya ulaşıldı. Olguların 593'ü erkekti (%61.7). Yaşları ortalama 10.95 ± 4.2 (0-18) saptandı. 824 (%85.7) vakanın appendisit tanısı doğrulandı. 666 (%69.3) vakada periapendisit vardı. 200 (%20.8 ) vaka da perforasyon gözlendi. 13 vakada (%1.4) parazit tebit edildi ve hepsi E. vermicularis idi. 197 (%20.5) vakada flegmanöz apendisit, 15 vakada (%1.6) ise omentum inflamasyonu tesbit edildi. Eşlik eden diğer bulgular içerisinde ise karsinoid tümör, meckel divertikülü, over kisti, endometriozis, mukosel gibi farklı bulgulara rastlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, lenfoid ve fekaloid hiperplazi akut apendisitin en sık nedeni iken, diğer nedenlerde akılda tutulmalıdır. Örnekler histopatolojik olarak değerlendirilmezse bu olağan dışı nedenler göz ardı edilebilir. Ortaya çıkan nedenler içerisinde gözardı edilemeyecek ve tedavi verilmesi gerekebilecek hastalıklar olabilir.

Anahtar Kelimeler: appendektomi, çocuk, histopatoloji


Dilek Orbatu, Sumeyye Ekmekci, Demet Alaygut, Ali Sayan, Tunç Özdemir, Ülkü Küçük. Incidental Findings on Routine Histopathological Examination: Analysis of Pediatric Appendectomy Specimens. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 211-215

Corresponding Author: Dilek Orbatu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.