E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Evaluation of the Effects of “High-Flow Nasal Cannula Oxygenation” Therapy on Vital Signs in Infants Diagnosed as Severe Acute Bronchiolitis Who Are Unresponsive to Conventional Therapy [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 190-196 | DOI: 10.5222/buchd.2020.33600  

Evaluation of the Effects of “High-Flow Nasal Cannula Oxygenation” Therapy on Vital Signs in Infants Diagnosed as Severe Acute Bronchiolitis Who Are Unresponsive to Conventional Therapy

Mücahit Koçoğlu1, Ali Güngör1, Başak Yalçın Burhan2, Cüneyt Karagöl1, Alkım Öden Akman1
1Department Of General Pediatrics, University Of Health Sciences, Ankara Child Health And Diseases Hematology And Oncology Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Medical Biology and Genetics, MSc, Gazi University Faculty Of Medicine and Department of Quality Management Unit, University Of Health Sciences, Ankara Child Health And Diseases Hematology And Oncology Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: High-flow nasal cannula oxygenation (HFNC) therapy is reported to provide a significant improvement in vital findings in pediatric patients who develop respiratory distress at acute bronchiolitis follow up. In our study, we aimed to evaluate the effects of HFNC therapy on vital findings in infants diagnosed severe acute bronchiolitis and also, we compared the mean duration and the number of hospitalizations of these patients in the intensive care unit with the period where HFNC was not available in our center.
METHODS: This observational, single center study included patients (1-24 months) diagnosed with severe
acute bronchiolitis who were administered HFNC therapy (1-2 L/kg/min with F&P Airvo 2TM optiflow
device) between October 2017 and March 2018. Duration of hospitalization, respiratory and heart rate,
blood pressure, and saturation of oxygen change values at 1st, 6th, 12th, and 24th hours of HFNC therapy
were evaluated.
Results: A total of
RESULTS: A total of 41 patients was included in the study, 66% (n=27) were boys, the mean age was 7.5±5.6
months, and the mean body weight was 7.5±2.2 kilograms. Of all patients, 32 (78%) were followed up in
the ward, and 9 (22%) were transferred to pediatric intensive care unit. Heart and respiratory rates were
significantly decreased and saturation of oxygen was significantly increased at 1st, 6th, 12th, and 24th hours.
No significant difference was found in the duration of hospitalization compared to the period where HFNC
was not available.mpared to the period where HFNC was not available.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, HFNC therapy significantly decreased respiratory and heart rate, and significantly
improved SpO2. Our data about efficacy of HFNC therapy should be evaluated with multicenter studies.

Keywords: Acute bronchiolitis, high-flow nasal cannula oxygenation, respiratory distress, pediatric intensive care


Konvansiyonel Tedaviye Cevapsız Ağır Akut Bronşiyolitli İnfantlarda “Yüksek Akımlı Nazal Oksijen” Tedavisinin Vital Bulgular Üzerine Etkisi

Mücahit Koçoğlu1, Ali Güngör1, Başak Yalçın Burhan2, Cüneyt Karagöl1, Alkım Öden Akman1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Pediatri Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Biyoloji ve Genetik ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalite birimi, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yüksek akımlı nasal oksijen (YANKO) tedavisinin, akut bronşiolit izleminde respiratuar distres geliştiren
çocuk hastalarda vital bulguları belirgin düzelttiği belirtilmektedir. Çalışmamızda ağır akut bronşiolit
tanılı infantlarda YANKO tedavisinin vital bulgulara etkisini değerlendirmeyi amaçladık ve ayrıca bu hastaların
merkezimizde YANKO bulunmadığı sürede yoğun bakım ünitesinde yatış süresi ve sayılarını karşılaştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu gözlemsel, tek merkezli çalışmaya, Ekim 2017 ile Mart 2018 arasında YANKO tedavisi (F&P
Airvo 2TM optiflow cihazı ile 1-2 L/kg/dk.) uygulanan ağır akut bronşiolit tanılı hastalar (1-24 ay) dahil
edildi. Hastane yatış süresi, YANKO tedavisinin 1., 6., 12. ve 24. saaatlerindeki solunum ve kalp hızı, kan
basıncı ve oksijen saturasyonu değişimleri değerlendirildi.
BULGULAR: alışmaya toplam 41 hasta dahil edildi, % 66’sı (n=27) erkekti, ortalama yaş 7,5±5,6 ay ve ortalama
vücut ağırlığı 7,5±2,2 kilogramdı. Tüm hastaların 32’si (%78) serviste takip edildi ve 9’u (%22) pediatrik
yoğun bakım ünitesine devir edildi. Birinci, 6., 12. ve 24. saatlerde, kalp ve solunum hızı anlamlı
azaldı, oksijen saturasyon değeri anlamlı arttı. Hastanede yatış süresinde, YANKO’nun olmadığı döneme
göre anlamlı bir fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda YANKO tedavisi kalp ve solunum hızını anlamlı azaltırken ve oksijen saturasyonunu
anlamlı olarak arttırdı. YANKO tedavisinin etkinliği ile ilgili verilerimiz çok merkezli çalışmalarla değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akut bronşiyolit, yüksek akımlı nazal oksijen, respiratuar distres, çocuk yoğun bakım


Mücahit Koçoğlu, Ali Güngör, Başak Yalçın Burhan, Cüneyt Karagöl, Alkım Öden Akman. Evaluation of the Effects of “High-Flow Nasal Cannula Oxygenation” Therapy on Vital Signs in Infants Diagnosed as Severe Acute Bronchiolitis Who Are Unresponsive to Conventional Therapy. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 190-196

Corresponding Author: Alkım Öden Akman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (56 accesses)
 (500 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital