E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Evaluation of Cardiovascular Effects of Methylphenidate in Children with Attention-deficit Hyperactivity Disorder [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(3): 205-210 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.33341  

Evaluation of Cardiovascular Effects of Methylphenidate in Children with Attention-deficit Hyperactivity Disorder

Ayşe Şimşek1, Elif Akin2, Engin Gerçeker1, Murat Anıl3
1İzmir Democracy University, Buca Seyfi Demirsoy Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics and Diseases, Division of Pediatric Cardiology, İzmir, Turkey
2İzmir Democracy University, Buca Seyfi Demirsoy Training and Research Hospital, Clinic of Child and Adolescent Psychiatry, İzmir, Turkey
3İzmir Democracy University, Buca Seyfi Demirsoy Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics and Diseases, Division of Pediatric Emergency, İzmir, Turkey

Objective: In patients with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), methylphenidate (MPH) treatment may lead to serious cardiac problems. Therefore, this study was undertaken to assess cardiac effects and electrocardiographic (ECG) changes regarding risks of ventricular arrhythmia occurring after initiation of MPH treatment in ADHD patients.
Method: Thirty patients (mean age: 8.9±1.93 years) diagnosed with ADHD and 41 healthy subjects (mean age: 9.78±3.07 years) were included in this study blood pressures, heart rates, and ECGs of the patients were evaluated before and third month of treatment. ECG parameters including QRS, QT, corrected QT interval (QTc), QTdispersion (QTdis), Tp-Te, Tp-Te dispersion, and Tp-Te/QTc ratio were also assessed.
Results: Untreated patients with ADHD and healthy subjects had similar systolic blood pressures and heart rates, although ADHD patients had higher diastolic blood pressures. An increase in heart rates, systolic and diastolic blood pressures was observed in the patient group in third month of treatment. Prior to MPH treatment, patients with ADHD and control subjects were compared in terms of ECG parameters: QRS, QT, QTc, QTdis, Tp-Te, Tp-Te dispersion, Tp-Te/QTc ratio but without any intergroup difference. Following MPH treatment, QRS, QT, QTc, QTdis did not change in the patient group but significant increases were observed in Tp-Te, Tp-Te dispersions, Tp-Te/ QTc ratios.
Conclusion: Use of the MPH in ADHD patients is associated with alterations in ECG parameters, heart rates, diastolic and systolic blood pressures. Assessment of ECG parameters such as Tp-Te, Tp-Te dispersions, Tp-Te/QTc ratios may prove more beneficial for evaluating the risk of ventricular arrythmia in pediatric patients with ADHD.

Keywords: Attention-deficit hyperactivity disorder, electrocardiography, methylphenidate


Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Metilfenidatın Kardiyovasküler Etkilerinin Değerlendirilmesi

Ayşe Şimşek1, Elif Akin2, Engin Gerçeker1, Murat Anıl3
1Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, İzmir
2Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Adölesan Psikiyatrisi, İzmir
3Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, İzmir

Amaç: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan hastalarda, metilfenidat (MPH) tedavisi ciddi kardiyak problemlere yol açabilmektedir. Bu yüzden çalışmamız da DEHB tanısı alan ve MPH tedavisi başlanılan hastalarda tedavi öncesi ve sonrasında kardiyak etkileri ve ventriküler aritmi açısından elektrokardiyografik (EKG) değişiklikleri değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğinde DEHB tanısı koyulan 30 hasta (yaş ort: 8,9±1,93 yıl) ve 41 sağlıklı kontrol (yaş ort: 9,78±3,07 yıl) çalışmamıza dahil edildi. Kontrol ve hasta grubunun tedavi öncesi ve tedavinin üçüncü ayında kan basıncı, kalp hızı ve EKG, sonuçları kaydedildi. EKG incelemesinde QRS, QT, QTc, QTdispersiyon (QTdis), TpTe, TpTe dispersiyon ve TpTe/QTc oranı belirlendi.
Bulgular: DEHB olan hastaların tedavi öncesi ile kontrol grubu karşılaştırıldığında; sistolik kan basıncı ve kalp hızı arasında fark yok iken, diyastolik kan basıncı daha yüksek idi. DEHB tanılı hastalarda 3 aylık MPH tedavisi sonrasında; kalp hızı, sistolik ve diyastolik kan basıncında artış izlendi. Kontrol grubu ve tedavi öncesi DEHB olan hasta grubu, EKG parametreleri açısından karşılaştırıldığında; QRS, QT, QTc, QTdis, TpTe, TpTe dispersiyon ve TpTe/QTc oranı arasında anlamlı farklılık yoktu. Tedavi sonrasında ise TpTe, TpTe dispersiyon, TpTe/QTc oranında anlamlı artış olduğunu, ancak QRS, QT, QTc, QTdis değerlerinde değişiklik olmadığını izledik.
Sonuç: DEHB olan hastalarda MPH kullanımının EKG üzerinde etkisi olabilmektedir. Bu nedenle tedavi öncesi ve ilaç kullanımını takiben EKG parametreleri çok dikkatli takip edilmelidir. Bu hastaların takibinde ventriküler aritmi açısından TpTe, TpTe dispersiyonu ve TpTe/QTc oranı gibi yeni belirteçlerin kullanılması faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, elektrokardiyografi, metilfenidat


Ayşe Şimşek, Elif Akin, Engin Gerçeker, Murat Anıl. Evaluation of Cardiovascular Effects of Methylphenidate in Children with Attention-deficit Hyperactivity Disorder. J Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(3): 205-210

Corresponding Author: Ayşe Şimşek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (28 accesses)
 (386 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital