ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Mid-term follow-up of patients with vasovagal syncope [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(3): 160-166 | DOI: 10.5222/buchd.2014.160  

Mid-term follow-up of patients with vasovagal syncope

Ömerhan Başpınar1, Timur Meşe2, Cem Karadeniz2, Rahmi Özdemir2, Utku Karaarslan1, Yılmaz Yozgat2, Önder Doksöz2, Mehmet Küçük2, Nurettin Ünal2
1Izmir Dr. Behcet Uz Children's Hospital Departman Of Pediatrics
2Izmir Dr. Behcet Uz Children's Hospital Departman Of Pediatric Cardiology

OBJECTIVE: In this study, we aimed to evaluate 3-year mid-term follow-up results that consist of
treatment response, frequency of recurrences, predisposing factors that cause recurrence and prognosis in patients with syncope and presyncope. We also aimed to obtain useful information that will contribute to follow-up and treatment of these patients.

METHODS: 285 consecutive patients diagnosed with syncope between January 2008 and December 2009 were enrolled into study. Patients files were rewieved retrospectively. Etiology of syncope in these patients were evaluated. 114 patients were diagnosed with vasovagal syncope.

RESULTS: Vasovagal syncope 51.2 %, pseudo-syncope 22.1%, syncope with neurological origin 14.4%, cardiac syncope 2,1 % and unexplained syncope 10.2 % were found in 285 patients that were examined for syncope. 114 patients diagnosed with vasovagal syncope. Of those 58.8% female, 41.2% were male. Female to male ratio was 1,4. Mean age at presentation 11.7 ± 2.5 years, the mean age of first syncope 11.3 ± 5.2 years, and the mean duration of follow-up 42.8 ± 3.4 months were found. During the follow-up period recurrence of syncope was found in 31 patients (27.2%). Any effects of sex, absence or persence of prodromal symptoms, response type to tilt table test at the time of diagnosis was not determined on the reccurence and type of syncope. Significant decrease was seen in the number of syncope attacks after the tilt table test. The recurrence of syncope was observed in 15 of 26 patients that were treated with beta blockers,whereas 16 of 88 untreated patients. Reccurence of syncope were found more frequent in patients with drug therapy.
CONCLUSION: In childhood period, education and recommendations, increasing fluid and salt intake are
successful form of treatment for vasovagal syncope. In patients with recurrent syncope attacks β blocker treatment is used besides the recommendations. But effect of the beta blocker therapy for preventing the recurrence is limited. For this reason, medication should be used only in cases with frequently repeated vasovagal syncope attacks.

Keywords: Vasovagal syncope, β, blocker treatment, childhood, recurrence


Vazovagal senkoplu hastaların orta dönem izlemleri

Ömerhan Başpınar1, Timur Meşe2, Cem Karadeniz2, Rahmi Özdemir2, Utku Karaarslan1, Yılmaz Yozgat2, Önder Doksöz2, Mehmet Küçük2, Nurettin Ünal2
1İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
2İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmada; vazovagal senkoplu hastaların en az 3 yıllık orta dönem izlemleri, izlemde tedavi yanıtları, senkop ve presenkop tekrarlama sıklığı, senkop nükslerine neden olan predispozan faktörler ve prognozun değerlendirilmesi, bu hastaların izlemi ve tedavisine yönelik katkıda bulunacak bilgilerin elde edilmesi amaçlandı.
YÖNTEMLER: Ocak 2008-Aralık 2009 tarihleri arasında senkop nedeniyle başvuran 285 hasta dosyası tarandı. Bunlardan ulaşılabilen ve vazovagal senkop tanısı kesinleşen 114 hasta çalışmaya alındı.
BULGULAR: Senkop nedeniyle araştırılan 285 hastada; vazovagal senkop %51.2, psikiyatrik psödosenkop %22.1, nörolojik kökenli senkop %14.4, kardiyak senkop %2.1, açıklanamayan senkop %10.2 sıklıkta saptandı. İzlem sonuçları değerlendirilen 114 hastanın 67'si kız (% 58.8), 47’si erkekti (%41.2), (kız/erkek oranı 1.4/1). Hastalarımızın başvuru yaş ortalaması 11.7±2.5 yıl olarak bulundu. İlk senkop yaşı ortalaması 11.3±2.5 bulundu. Cinsiyet faktörünün, prodromal semptomların varlığı ya da yokluğunun, tanı anında tilt yanıtının ve türünün senkop nüksüne ve izlemdeki senkop sayısına etkisi
saptanmadı. Tilt testi sonrası senkop atak sayısında belirgin azalma görüldü. İlaç tedavisi başlanan 26 hastadan 15’inde takipleri boyunca senkop nüksü görülürken, ilaç başlanmayan 88 hastanın 16’sında senkop nüksü görüldü. İlaç tedavisi alan grupta senkop nüksü daha yüksek saptandı.

SONUÇ: Eğitim ve tavsiyeler, sıvı ve tuz alımının arttırılması çocukluk çağı vazovagal senkobu için başarılı bir tedavi şeklidir. Tekrarlayan senkop atakları olan hastalarda β bloker tedavisi önerilerin yanısıra kullanılabilir. Ancak tekrarların önlenmesi için beta bloker tedavisinin etkisi sınırlıdır. Bu nedenle, ilaç sadece sık sık tekrarlayan vazovagal senkobu olanlarda kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Vazovagal senkop, β, bloker tedavisi, çocukluk çağı, rekürrens


Ömerhan Başpınar, Timur Meşe, Cem Karadeniz, Rahmi Özdemir, Utku Karaarslan, Yılmaz Yozgat, Önder Doksöz, Mehmet Küçük, Nurettin Ünal. Mid-term follow-up of patients with vasovagal syncope. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(3): 160-166

Corresponding Author: Rahmi Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (51 accesses)
 (1260 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital