E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Neonatal Resuscitation Program Provider Courses in Turkey [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(2): 101-108 | DOI: 10.5222/buchd.2015.101  

Neonatal Resuscitation Program Provider Courses in Turkey

Başak Tezel1, Mustafa İlhan3, İlker Günay2, Sema Özbaş1
1Public Health Institution Of Turkey, Department Child And Adolescent Health, Ankara
2Dr Behcet Uz Children
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

INTRODUCTION: We aimed to reveal the factors contributing to the success of participants and change in the level of knowledge following Neonatal Resuscitation Program (NRP) courses in our country.
METHODS: Type of our study is descriptive. Electronic and printed course report files were used for data collection. Participant data collected from course reports were occupation, specialty, working place, sex, pre-test, post-test, results of final exam and practice exam.
RESULTS: In the second half of 2007, 1411 health workers attended NRP provider courses. Difference between pre and post-test results was significant. A final exam is given to the participants at the end of the provider course which aims to evaluate the course and participants and also a legislative necessity for certification. Mean score of participants was 94.8±4.7 for written test and 95.5+-4.5 for practice. Also differences were found in respect to occupation, working place and sex for the results of pre-test, post-test, written exam and practice session.

DISCUSSION AND CONCLUSION: NRP training has achieved a significant increase of knowledge and skill levels of the health workers in our study group. In order to assess impact of NRP on practice; knowledge and skills should be evaluated with a follow-up following the training.

Keywords: Neonatal resuscitation, in-service training; asphyxia


Türkiye Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) uygulayıcı kursları

Başak Tezel1, Mustafa İlhan3, İlker Günay2, Sema Özbaş1
1Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çocuk Ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı, Ankara
2Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir
3Gazi School Of Medicine, Department Of Public Health, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Ülkemizde yapılan Yenidoğan Canlandırma Programı (Neonatal Resuscitation Program- NRP) kurslarını izleyerek katılımcıların başarı düzeyini etkileyen etkenleri ve bilgi düzeyi değişikliklerini belirlemeyi hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız tanımlayıcı tipteydi. Veri toplamak için kağıt üzerindeki ve elektronik ortamdaki kurs raporları kullanıldı. Kurs raporlarından toplanan katılımcı bilgileri; meslek, uzmanlık dalı, çalışılan yer, cinsiyet, ön test, son test, son sınav ve uygulama sınavı sonuçları idi.
BULGULAR: NRP uygulayıcı kurslarına 2007 yılının ikinci yarısında toplam 1411 sağlık çalışanı katıldı. Ön test-son test arasında anlamlı bir fark vardı. Uygulayıcı kursunun sonunda kursu ve katılımcıları değerlendirmek, bunun yanında yasal zorunluluğu da yerine getirmek için bir sınav yapılmaktadır.Katılımcıların ortalaması yazılı sınav için 94.8±4.7, uygulama sınavı için ise 95.5+-4.5 idi. Ön test, son test, yazılı sınav ve uygulama sınav sonuçları arasında meslek, uzmanlık, çalışılan yer ve cinsiyet yönünden fark bulunmaktaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim araştırma grubumuzda NRP eğitimi, sağlık çalışanlarının bilgi ve becerisinde anlamlı bir artış sağlamıştır. NRP'nin uygulamaya etkisini değerlendirmek için, eğitim sonrası izlemle bilgi ve becerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan canlandırması, hizmet içi eğitim, asfiksi


Başak Tezel, Mustafa İlhan, İlker Günay, Sema Özbaş. Neonatal Resuscitation Program Provider Courses in Turkey. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(2): 101-108

Corresponding Author: Başak Tezel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (39 accesses)
 (1452 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital