E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The Effect of The Covid-19 Pandemic On The Adaptation Process and Psychiatric Symptoms of Children Aged 7-12: A Telemedicine Study [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(2): 167-173 | DOI: 10.5222/buchd.2021.32858  

The Effect of The Covid-19 Pandemic On The Adaptation Process and Psychiatric Symptoms of Children Aged 7-12: A Telemedicine Study

Birsen Şentürk Pilan, Serpil Erermiş, Reyhan Çalışan, Begüm Yuluğ, Sibel Helin Tokmak, Sezen Köse, Burcu Özbaran, Tezan Bildik
Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ege University School of Medicine, Izmir.

Objective: The aim of the presented study is to evaluate the adaptive process and psychiatric symptoms in the 7-12 age group followed-up with telemedicine interviews during the height of the pandemic.
Method: Patients between the ages of 7-12 who were followed up in our outpatient clinic were called by telemedicine service at the appointment date. The questionnaire prepared by the researchers in order to investigate the adaptation process to the pandemic was administered, the answers provided by the patients and their families were recorded in the case data form together with Clinical Global Impression (CGI) Scale score appraised by the interviewing psychiatrist. Medical records pertaining to each patient were also reviewed, their psychiatric diagnoses, according to DSM 5 criteria and CGI scores recorded in their last face-to-face interviews during the pandemic period, were included in the case data form.
Results: Fifty patients were included in the study. The mean age of the participants was 9.14±1.61 years. Attention deficit hyperactivity disorder (60%) was the most common psychiatric diagnosis detected in the participants before the pandemic, followed closely by anxiety and related disorders (20%) and specific learning difficulty (16%). The CGI scores of the cases before, and during the pandemic were 2.72±0.75, and 2.92±0.94, respectively. The difference between the mean scores was statistically significant (p=0.024).
Conclusion: Our study emphasizes the importance of follow-up by telemental health practices in cases where face-to-face psychiatric interviews are not applicable, i.e., due to the risk of transmission of COVID-19 disease during the current pandemic.

Keywords: Covid 19- Pandemic, telemedicine, child and adolescent psychiatry, telemental health


Covid-19 Pandemisi’nin 7-12 Yaş Arası Çocukların Uyum Sürecine ve Psikiyatrik Belirtilerine Etkisi: Bir Teletıp Çalışması

Birsen Şentürk Pilan, Serpil Erermiş, Reyhan Çalışan, Begüm Yuluğ, Sibel Helin Tokmak, Sezen Köse, Burcu Özbaran, Tezan Bildik
Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, pandeminin yoğun olduğu dönemde, psikiyatrik takipteki 7-12 yaş olguların, teletıp görüşmesi ile uyum süreci ve psikiyatrik belirtilerinin değerlendirilmesidir.
Yöntem: Polikliniğimizde takip edilen 7-12 yaş arası hastalar randevu gün ve saatinde teletıp ile aranmıştır. Pandemiye uyum süreci ile ilgili araştırmacılar tarafından hazırlanan anket uygulanmış, görüşme yapan psikiyatrist tarafından değerlendirilen Klinik Global İzlenim (KGİ) Ölçeği puanı ile birlikte vaka veri formuna kaydedilmiştir. Her hastaya ait tıbbi kayıtlar da gözden geçirilmiş, DSM 5’e göre psikiyatrik tanıları ve pandemi döneminden önceki son yüz yüze görüşmelerinde kaydedilen KGİ puanları vaka veri formuna dahil edilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya 50 hasta dahil edilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 9,14±1,61’dir. Katılımcılarda pandemiden önce saptanan psikiyatrik tanılar arasında en yaygın olanı dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (%60) iken, onu anksiyete ve ilişkili bozukluklar (%20) ve özgül öğrenme güçlüğü (%16) takip etmiştir. Pandemi öncesi olguların KGİ skoru 2,72±0,75, pandemi dönemindeki KGİ skoru 2,92±0,94’dir. Ortalama puanlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,024).
Sonuç: Çalışmamız, pandemideki bulaş riski nedeniyle yüz yüze psikiyatrik görüşmelerin yapılamadığı psikiyatrik takipteki çocuk ve ergenlerde, Teletıp uygulamaları ile takibin devam edebileceğini ve bunun önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Covid 19- Pandemisi, Teletıp, çocuk ve ergen psikiyatrisi, telemental sağlık


Birsen Şentürk Pilan, Serpil Erermiş, Reyhan Çalışan, Begüm Yuluğ, Sibel Helin Tokmak, Sezen Köse, Burcu Özbaran, Tezan Bildik. The Effect of The Covid-19 Pandemic On The Adaptation Process and Psychiatric Symptoms of Children Aged 7-12: A Telemedicine Study. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(2): 167-173

Corresponding Author: Birsen Şentürk Pilan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (59 accesses)
 (249 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital