E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Factors Affecting the Left Ventricular Mass Index in Children with Predialysis Chronic Renal Disease [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 104-110 | DOI: 10.5222/buchd.2020.32848  

Factors Affecting the Left Ventricular Mass Index in Children with Predialysis Chronic Renal Disease

Mühlike Güler1, Nilgün Çakar2, İbrahim İlker Çetin3
1Atatürk University School of Medicine, Division of Pediatric Cardiology, Erzurum, Turkey
2Ankara University Faculty of Medicine, Division of Pediatric Rheumatology, Ankara, Turkey
3Pediatric Cardiology, Ankara Child Health Hematology, Oncology Education and Research Hospital, Division of Pediatric Cardiology Ankara, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to investigate the clinical, and laboratory factors that may effect the left ventricular mass index in children with stage predialysis chronic renal disease.
METHODS: Children with predialysis chronic renal disease consisted the study group. The weight, height, renal diagnosis and follow-up duration were retrieved from medical records. Instantaneous and ambulatory blood pressure measurements were performed. Laboratory tests were performed. The left ventricular mass index was calculated based on the echocardiographic measurements. Frequency of hypertension was calculated, and the correlation between the clinical and laboratory parameters and the left ventricular mass index was investigated.ss index was investigated.
RESULTS: Mean left ventricular mass index was 48.8±12.74 g/m2.7, and left ventricular hypertrophy was detected in 16 (76.1%) patients. Hypertension was detected in 5 (23.8%) patients by instantaneous measurements. However, ambulatory measurements showed systolic and diastolic hypertension in 6 (28.6%) and only diastolic hypertension in 2 (9.5%) patients. A positive and significant correlation was detected between left ventricular mass index and relative body mass index, mean night diastolic blood pressure, night diastolic load and cholesterol level (p<0.05). Also a negative significant correlation between albumin and hemoglobin was detected (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of our study indicate that in predialysis children; ambulatory blood pressure measurement is superior to instantaneous measurements in prediction of left ventricular hypertrophy, and the left ventricular mass index significantly correlates with hemoglobin, cholesterol and albumin levels in addition to blood pressure parameters.

Keywords: Children, Hypertension, Left ventricular hypertrophy, Predialysis chronic renal disease,


Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalığı Olan Çocuklarda Sol Ventrikül Kitle İndeksi Üzerine Etkili Faktörler

Mühlike Güler1, Nilgün Çakar2, İbrahim İlker Çetin3
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye.
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye.
3Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Ankara, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Prediyaliz böbrek yetmezlikli çocuk hastalarda sol ventrikül kitle indeksi üzerine etkili olabilecek klinik ve laboratuvar faktörlerin araştırılması amaçlandı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma grubunu predializ kronik böbrek hastalığı olan çocuk hastalar oluşturdu. Tıbbi kayıtlardan boy, kilo, renal tanı, takip süresi alındı. Anlık kan basıncı ölçümü ve yaşam içi kan basıncı izlemi yapıldı. Laboratuvar tetkikleri çalışıldı. Ekokardiyografik ölçümlere dayanarak sol ventrikül kitle indeksi hesaplandı. Hastalarda sol ventrikül hipertrofisi sıklığı araştırılıp, klinik ve laboratuvar parametrelerle sol ventrikül kitle indeksi arasındaki korelasyon araştırıldı.
BULGULAR: Hastaların ortalama sol ventrikül kitle indeksi’i 48,8±12,74 g/m2,7 olup, 16’sında (%76,1) sol ventrikül hipertrofisi saptandı. Hastalarda anlık ölçümler ile 5 (%23,8) hastada hipertansiyon saptanırken, yaşam içi kan basıncı izlemi ile 6 hastada (%28,57) sistolik ve diyastolik hipertansiyon ve 2 hastada (%9,5) yanlızca diastolik hipertansiyon saptandı. Sol ventrikül kitle indeksi ile rölatif vücut kitle indexi, gece ortalama diyastolik kan basıncı, gece diyastolik yüklenme ve kolesterol arasında anlamlı pozitif ilişki saptanırken (p<0,05), albümin ve hemoglobin arasında anlamlı negatif korelasyon belirlendi (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonuçlarımız, kronik böbrek hastalığı olan prediyaliz çocuklarda sol ventrikül hipertrofisi gelişimini öngörmede yaşam içi kan basıncı izleminin, anlık kan basıncı ölçümlerine göre daha üstün bir yöntem olduğuna ve sol ventrikül kitle indeksinin kan basıncı ölçümlerine ilaveten hemoglobin, kolesterol ve albumin seviyeleri ile de ilişkili olduğuna işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Hipertansiyon, Prediyaliz kronik böbrek hastalığı, Sol ventrikül kitle indeksi,


Mühlike Güler, Nilgün Çakar, İbrahim İlker Çetin. Factors Affecting the Left Ventricular Mass Index in Children with Predialysis Chronic Renal Disease. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 104-110

Corresponding Author: Mühlike Güler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (40 accesses)
 (616 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital