ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Is There a Relation Between Vitamin B₁₂ Levels and Headaches in Children and Adolescents? [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 73-79 | DOI: 10.5222/buchd.2021.32767  

Is There a Relation Between Vitamin B₁₂ Levels and Headaches in Children and Adolescents?

Müge Ayanoğlu1, Hale Tuhan2, Ayça Komürlüoglu3, Ayse Tosun4
1Sivas Numune State Hospital, Department of Pediatric Neurology, Sİvas, Turkey
2Akdeniz University, School of Medicine, Department of Pediatric Endocrinology
3Cumhuriyet University, School of Medicine, Department of Pediatrics, Sivas, Turkey
4Aydın Adnan Menderes University, School of Medicine, Aydın, Turkey

Objective: Primary headaches are common and benign discomforts both in children and adolescents. However, they have a negative influence on the quality of life. This retrospective study aimed to determine the relationship between vitamin B12 results and primary headaches in Turkish children.
Methods: Demographical features, headache types, laboratory results, including vitamin B12, were assessed retrospectively. Headache types were categorized as tension-type headache, migraine, and unclassified headache according to the International Classification of Headache Disorders-beta version (ICD-3 beta). Patients with seconder headaches, anemia, and macrocytosis were excluded.
Results: The study group consisted of 133 (86 female, 47 male) patients with headache and a control group of 103 (57 female, 46 male) healthy children. There was no significant difference in terms of age and gender between groups (p>0.05). Vitamin B₁₂ levels in tension-type headache, migraine, and unclassified headache groups were significantly lower (p<0.0001) than in the control group. Logistic regression has identified lower vitamin B12 levels than 400 pg/ml as an independent risk factor for headache (OR: 3.212, 95% CI: 1.850-5.576).
Conclusion: We conclude that lower vitamin B12 levels than 400 pg/mL may be associated with tension-type headache, migraine, and unclassified headache.

Keywords: Vitamin B12 levels, unclassified headache, migraine, tension-type headache, cobalamin deficiency, the pain-reducer effect of vitamin B12


Çocuk ve Ergenlerdeki Baş Ağrılarının Vitamin B12 Düzeyleri ile İlişkisi Var mı?

Müge Ayanoğlu1, Hale Tuhan2, Ayça Komürlüoglu3, Ayse Tosun4
1Sivas Numune Hastanesi, Pediatrik Nöroloji Bölümü, Sivas, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
3Cumhuriyet Universitesi, Pediatri Anabilim Dalı, Sivas, Turkiye
4Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı

Amaç: Primer baş ağrıları, çocuk ve ergenlerde sık görülen benign patolojiler olmalarına rağmen, yaşam kalitesi üzerine olumsuz etki gösterirler. Bu retrospektif çalışma, çocuk ve ergenlerde vitamin B12 düzeyleri ile primer baş ağrıları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır.
Yöntem: Demografik özellikler, baş ağrısı tipleri ve vitamin B12 düzeylerini içeren laboratuvar sonuçları retrospektif olarak kaydedildi. Baş ağrısı tipleri International Classification of Headache Disorders-beta version (ICD-3 beta) kriterlerine göre; gerilim tipi, migren ve sınıflandırılamayan tipte baş ağrısı olarak sınıflandırıldı. Sekonder baş ağrısı, anemisi ve makrositozu olan olgular dışlandı.
Bulgular: Çalışma grubu; 133 hasta (86’si kız, 47’si erkek) ve 103 (57’si kız, 46’sı erkek) sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 236 kişiden oluşmaktaydı. Hasta ve kontrol grupları arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Vitamin B12 düzeyleri gerilim tipi, migren tipi ve sınıflandırılamayan tipte baş ağrısı gruplarının tamamında kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük saptandı (p<0.0001). Lojistik regresyon analizi sonrasında vitamin B12 düzeyinin 400 pg/ml’nin altında olmasının baş ağrısı için bağımsız bir risk faktörü olduğu saptandı (OR: 3.212, 95% CI: 1.850-5.576).
Sonuç: Vitamin B12 düzeylerinin 400 pg/mL’nin altında olmasının gerilim tipi, migren tipi ve sınıflandırılamayan baş ağrıları ile ilişkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Vitamin B12 seviyeleri, sınıflandırılamayan baş ağrısı, gerilim tipi baş ağrısı, kobalamin eksikliği, vitamin B12’nin ağrı kesici etkisi


Müge Ayanoğlu, Hale Tuhan, Ayça Komürlüoglu, Ayse Tosun. Is There a Relation Between Vitamin B₁₂ Levels and Headaches in Children and Adolescents?. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 73-79

Corresponding Author: Müge Ayanoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (32 accesses)
 (214 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital