» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Pediatric Extrapulmonary Tuberculosis, One Senter Six Years Experience [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 40-46 | DOI: 10.5222/buchd.2020.32704  

Pediatric Extrapulmonary Tuberculosis, One Senter Six Years Experience

Belgin Gülhan, Saliha Kanık Yüksek
University Of Health Sciences, Ankara Child Health And Diseases Hematology Oncology Training And Research Hospital

INTRODUCTION: To review the clinical, laboratory and epidemiological characteristics of extrapulmonary tuberculosis cases of childhood.
METHODS: In this study, patients who were diagnosed as extrapulmonary tuberculosis under the age of 18 in University Of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital between 2012-2017 were examined retrospectively. Demographic characteristics, clinical findings, microbiology, imaging information, treatments and disease course of the patients were collected.
RESULTS: Extrapulmonary tuberculosis constituted 64% of tuberculosis cases. The female / male ratio was 23/25 and the mean age was 9.3 years. Fifteen patients (31.3%) had peritoneal tuberculosis, 14 patients (29.2%) had tuberculosis lymphadenitis, 6 patients (12.5%) had pleural tuberculosis, 4 patients had bone tuberculosis, 3 patients had BCG lymphadenitis, 3 patients had central nervous system tuberculosis and 1 patient had milier tuberculosis. Thirty-five patients were diagnosed by tissue biopsy. Tuberculin skin test was found to be positive in 17 (36.2%) patients, and 3% of patients had a history of contact with tuberculosis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In childhood, extrapulmonary tuberculosis is a disease that should be considered in the presence of suspicious clinical findings. Tissue biopsy is very helpful in the diagnosis of extrapulmonary tuberculosis.

Keywords: tuberculosis, extrapulmonary, children


Çocukluk Çağı Akciğer Dışı Tüberkülozunda 6 Yıllık Tek Merkez Deneyimi

Belgin Gülhan, Saliha Kanık Yüksek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağı akciğer dışı tüberküloz vakalarının klinik, laboratuvar ve epidemiyolojik özelliklerinin gözden geçirilmesidir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 2012-2017 yılları arasında Çocuk Enfeksiyon Kliniği’nde 18 yaş altı akciğer dışı tüberküloz tanısı alan hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların demografik özellikleri, klinik bulguları, mikrobiyoloji, görüntüleme bilgileri, tedavileri ve hastalık seyri hakkında bilgileri toplanmıştır.
BULGULAR: Akciğer dışı tüberküloz, tüberküloz olgularının %64’ünü oluşturmuştur. Hastalarda kız/erkek oranı 23/25, yaş ortalaması ise 9,3 yıl idi. 15 hastada (%31.3) periton tüberkülozu, 14 hastada (%29.2) tüberküloz lenfadeniti, 6 hastada (%12.5) plevral tüberküloz, 4 hastada kemik tüberkülozu, 3 hastada BCG lenfadeniti, 3 hastada santral sinir sistemi tüberkülozu ve 1 hastada milier tüberküloz mevcuttu. Otuzbeş hastaya doku biyopsisi ile tanı koyulmuştur. Tüberkülin cilt testi 17 (%36.2) hastada pozitif bulunurken, olguların %3’ünde tüberkülozlu hasta ile temas öyküsü mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukluk çağında akciğer dışı tüberküloz şüpheli klinik bulgular varlığında akla gelmesi gereken bir hastalıktır. Akciğer dışı tüberkülozun tanısında doku biyopsisi oldukça yardımcıdır.

Anahtar Kelimeler: tüberküloz, akciğer dışı, çocuk


Belgin Gülhan, Saliha Kanık Yüksek. Pediatric Extrapulmonary Tuberculosis, One Senter Six Years Experience. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 40-46

Corresponding Author: Belgin Gülhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (34 accesses)
 (94 downloaded)


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.