E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Clinical evaluation of cases followed-up for celiac disease [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2013; 3(1): 38-43 | DOI: 10.5222/buchd.2013.038  

Clinical evaluation of cases followed-up for celiac disease

Özlem Soylu, Ömür Çiğdem Ecevit
Dr. Behçet Uz Children Hospital

OBJECTIVE: Celiac disease is frequent and has variable clinical presentation. In this study, evaluating clinical findings of children with celiac disease is aimed.
METHODS: Age, gender, age of diagnosis, symptoms, duration of symptoms, anthropometric measurements, laboratory findings, the anthropometric and laboratory findings after a year of gluten free diet are noted from the hospital records retrospectively. Anthropometric and laboratory findings before and after treatment were compared. Additionally, the relation of duration of symptoms, age of diagnosis, symptoms with anthropometric and laboratory findings were investigated.
RESULTS: Of 37 cases 22 were girls, mean age was 9.0±4.3 years. Mean age at onset of symptoms was 3.3±4.1 years (median 2 years), mean duration of symptoms was 3.1±3.0 years (median 1.96 years). Mean age of diagnosis was 7.5±4.7 years. Cases presented mostly with chronic diarrhea (62.2%), abdominal distention (59.5%), abdominal pain (59.5%) and failure to thrive (48.6%). Mostly anemia (24%) and type 1 diabetes (14%) accompanied. Chronic malnutrition (52%) was most frequent. Anthropometric and laboratory findings improved significantly after diet. Chronic diarrhea and anorexia were influential on growth. Duration of symptoms and age of diagnosis were negatively correlated with anthropometric findings.
CONCLUSION: As the gastrointestinal symptoms are more important in diagnosis of celiac disease, it gives rise to think the requirement for raising the knowledge of other clinical manifestations of the disease. Moreover, negative effect of long duration of symptoms and delay in diagnosis emphasizes the importance of early diagnosis. Arrangement of treatment by considering symptoms and signs like anorexia and anemia besides gluten free diet is important.

Keywords: Celiac disease, children, clinical, malnutrition


Çölyak hastalığı tanısı ile izlenen olguların klinik değerlendirmesi

Özlem Soylu, Ömür Çiğdem Ecevit
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir

AMAÇ: Çölyak hastalığı ülkemizde de sık görülmekte olup klinik bulguları çeşitlilik göstermektedir. Bu çalışmada, çölyak hastalığı tanısı almış çocukların klinik bulgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Olguların dosyaları retrospektif olarak incelenerek yaşları, cinsiyetleri, tanı yaşları, yakınmaları, yakınma süreleri, antropometrik ölçümleri, laboratuar sonuçları ve glutensiz diyet tedavisi başlandıktan bir yıl sonraki antropometrik ölçümleri, laboratuar sonuçları kaydedildi. Tedavi öncesi ve sonrasındaki antropometri ve laboratuar değerleri karşılaştırıldı. Ayrıca yakınma süresi, tanı yaşı, yakınmalar ile antropometrik ve laboratuar değerlerin ilişkisi araştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 37 olgunun yaş ortalaması 9,0±4,3 ve 22’si kız idi. Yakınmaların ortalama başlangıç yaşı 3,3±4,1 yıl (ortanca 2 yıl) ve yakınma süreleri 3,1±3,0 yıl (ortanca 1,96 yıl) idi. Hastalar ortalama 7,5±4,7 yaşlarında tanı almışlardı. Olgular büyük oranda kronik ishal (%62,2), karın şişliği (%59,5), karın ağrısı (%59,5) ve büyüme geriliği (%48,6) ile başvurmuştu. En sık olarak anemi (%24) ve tip 1 diyabet (%14) eşlik etmekteydi. Olgularda kronik malnütrisyon (%52) ön plandaydı. Glutensiz diyet sonrasında antropometri ve laboratuar bulgularında anlamlı düzelme saptandı. Kronik ishal ve iştahsızlığın büyüme üzerine etkili olduğu görüldü. Yakınma süresi ve tanı yaşı da antropometrik ölçümlerle negatif korele idi.
SONUÇ: Çölyak hastalığına yönlendiren yakınmalarda gastrointestinal bulguların ön planda olması, hastalığın diğer klinik bulgularının farkındalığının arttırılması gerektiğini düşündürmektedir. Ayrıca yakınma süresinin uzamasının ve tanı yaşının gecikmesinin büyümeyi olumsuz etkilemesi erken tanının önemini vurgulamaktadır. Tedavinin glutensiz diyetin yanı sıra iştahsızlık ve anemi gibi bulguların göz önünde bulundurularak düzenlenmesi önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, çocuk, klinik, malnütrisyon


Özlem Soylu, Ömür Çiğdem Ecevit. Clinical evaluation of cases followed-up for celiac disease. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2013; 3(1): 38-43

Corresponding Author: Özlem Soylu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (20 accesses)
 (2464 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital