E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
L-glutamine Supplemented Nutrition Alleviates Damage Caused by Corrosİve Esophagitis in Rats [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 197-202 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.31549  

L-glutamine Supplemented Nutrition Alleviates Damage Caused by Corrosİve Esophagitis in Rats

Özkan Okur1, Gülden Diniz2, Oğuz Alp Arslan3, Mehmet Can1, Hüseyin Evciler1, Akgün Oral1, Münevver Hoşgör1
1University of Health Sciences Turkey, İzmir Dr. Behçet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Surgery, İzmir, Turkey
2İzmir Democracy University Faculty of Medicine, Department of Pathology, İzmir, Turkey
3Izmir Buca Seyfi Demirsoy Training And Research Hospital, Clinic of Pediatric Surgery, İzmir, Turkey

Objective: The primary goal in the treatment of corrosive esophagitis (CE) is to control inflammation and scar reactions. L-glutamine (Gln) is beneficial for the integrity of the intestinal mucosal epithelium and is an amino acid that promotes mature collagen growth. This study was designed to demonstrate the positive results of Gln on injury in corrosive esophagitis.
Method: Thirty Sprague-Dawley rats were used in the study. They were divided into 3 groups. CE was formed by dripping 20% sodium hydroxide into the distal esophagus in both groups except the control group (n=10). First group (n=9) was left untreated, while the other group (n=9) was fed orally with the addition of 1 g/kg Gln once a day for 21 days. All rats were sacrificed after 3 weeks. Esophagus of treated and other group rats were examined under light microscope to evaluate collagen deposition, histological damage score and stenosis index.
Results: Excess submucosal collagen, muscularis mucosal damage, inflammation and ulceration, which are among the histological damage score parameters, were significantly higher in the untreated group than in the Gln group (p=0.005, p=0.015, p=0.001, respectively). The stenosis index was significantly different (p=0.013). The group treated with Gln had inflammation but no ulceration and necrosis.
Conclusion: Our experimental animal study suggests that Gln in nutrition reduces damage in the esophageal mucosa, slows down or partially stops the cellular destruction process that causes stenosis.

Keywords: Caustics, corrosives, esophagitis, L-glutamine, esophagial stricture


L-glutamin Destekli Beslenme Ratlarda Koroziv Özefajit Hasarını Azaltmaktadır

Özkan Okur1, Gülden Diniz2, Oğuz Alp Arslan3, Mehmet Can1, Hüseyin Evciler1, Akgün Oral1, Münevver Hoşgör1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr Behcet Uz Cocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilimdalı
2İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilimdalı
3İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü

Amaç: Koroziv özofajit tedavisinde birincil amaç enflamasyon ve skar reaksiyonlarını baskılayarak kontrol etmektir. L-glutamin, bağırsak mukozal epitelinin bütünlüğünü ve matür kollajen büyümesini destekleyen bir amino asittir. Bu çalışma, L-glutamin'in korozif özofajitte oluşan özofagial hasar üzerindeki olumlu sonuçlarını değerlendirmek için tasarlanmıştır.
Yöntem: Çalışmada 30 adet Sprague-Dawley cinsi sıçan kullanıldı. Üç gruba ayrıldılar. Kontrol grubu (n=10) hariç her iki grupta da distal özofagusa %20 NaOH (sodyum hidroksit) damlatılarak korozif özofajit oluşturuldu. Birinci grup (n=9) tedavi edilmeden bırakıldı, diğer grup (n=9) 21 gün boyunca günde bir kez 1 g/kg L-glutamin ilave edilerek ağızdan beslendi. Tüm sıçanlar 3 hafta sonra sakrifiye edildi. Kollajen birikimi, histolojik hasar skoru ve stenoz indeksini değerlendirmek için tedavi edilen ve diğer grup sıçanların yemek borusu ışık mikroskobu altında incelendi.
Bulgular: Histolojik hasar skoru parametrelerinden olan aşırı submukozal kollajen, muskularis mukozal hasar, enflamasyon ve ülserasyon tedavi edilmeyen grupta L-glutamin grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p=0.005, p=0.015, p=0.001, sırasıyla). Stenoz indeksi önemli ölçüde farklıydı. (p=0.013). L-glutamin ile tedavi edilen grupta enflamasyon saptandı ancak ülserasyon ve nekroz görülmedi.
Sonuç: Çalışmamız, L-Glutamin'in deneysel oluşturulmuş koroziv özefajit de ortaya çıkan mukozal hasarı azalttığını, stenoza neden olan hücresel yıkım sürecini yavaşlattığını veya kısmen durdurduğunu histopatolojik bulgularla göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kostik, koroziv, özefajit, L-glutamin, özefagus darlığı


Özkan Okur, Gülden Diniz, Oğuz Alp Arslan, Mehmet Can, Hüseyin Evciler, Akgün Oral, Münevver Hoşgör. L-glutamine Supplemented Nutrition Alleviates Damage Caused by Corrosİve Esophagitis in Rats. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 197-202

Corresponding Author: Özkan Okur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (41 accesses)
 (186 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital