E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The Comparison of Cell Culture, Hybridization and Direct Flourescent Antibody Tests in Chlamydia trachomatis Diagnosis [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2011; 1(2): 63-68 | DOI: 10.5222/buchd.2011.063  

The Comparison of Cell Culture, Hybridization and Direct Flourescent Antibody Tests in Chlamydia trachomatis Diagnosis

Elçin Akduman1, Talat Ecemiş2, Sermet Sağol3, Candan Çiçek4, Seda Vatansever5, Beril Özbakkaloğlu2
1Hospital Of State Of İnegöl, Bursa, Turkey
2University Of Celal Bayar, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Microbiology, Manisa, Turkey
3University Of Ege, Faculty Of Medicine, Department Of Gynaecology, İzmir, Turkey
4University Of Ege, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Microbiology, İzmir, Turkey
5University Of Celal Bayar, Faculty Of Medicine, Department Of Histology and Embriyology, Manisa, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to compare the reliability of hybridization and direct fluorescent antibody tests for diagnosis of genital Chlamydia trachomatis infections.
METHODS: Cervical specimens from 100 infertile women were evaluated with hybridizasyon, direct fluorescent antibody and cell culture method to be used as gold standard and sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of the three methods were compared.
RESULTS: C. trachomatis was determined on 11 of the samples. Seven and 19 positive samples were found respectively through direct fluorescent antibody and hybridization tests. It was calculated %54,5 and %81,8 sensitivity, %98,9 and %88,8 specificity, %85,7 and %47,4 positive predictive value, %94,6 and %97,5 negative predictive value respectively in direct fluorescent antibody and hybridization tests.
CONCLUSION: It was concluded that a single method has not a precise sensitivity and specificity for C. trachomatis diagnosis and the results should be confirmed by other methods and the hybridization method is more rapid and effective than the other methods.

Keywords: Chlamydia trachomatis, diagnosis, hybridization, cell culture, antibody


Chlamydia trachomatis Tanısında kullanılan Hücre Kültürü, Hibridizasyon ve Direkt Flöresan Antikor Testlerinin Karşılaştırılması

Elçin Akduman1, Talat Ecemiş2, Sermet Sağol3, Candan Çiçek4, Seda Vatansever5, Beril Özbakkaloğlu2
1Devlet Hastanesi, İnegöl, Bursa
2Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Manisa
3Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum AD, İzmir
4Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İzmir
5Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Manisa

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı genital Chlamydia trachomatis enfeksiyonlarının tanısında hibridizasyon ve direkt flöresan antikor testlerinin güvenilirliğini araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Yüz infertil kadından alınan servikal sürüntü örneği hibridizasyon, direkt flöresan antikor testi ve standart tanı yöntemi olan hücre kültür yöntemi ile incelenerek testlerin duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerleri karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Örneklerin 11’inde hücre kültürü ile C. trachomatis saptanmıştır. Direkt flöresan antikor testi ile yedi, hibridizasyon testi ile 19 örnek pozitif bulunmuştur. Direkt flöresan antikor ve hibridizasyon testleri için duyarlılık sırasıyla %54,5, %81,8; özgüllük %98,9, %88,8; pozitif prediktif değer %85,7, %47,4; negatif prediktif değer %94,6, %97,5 olarak hesaplanmıştır.
SONUÇ: Sonuç olarak C. trachomatis tanısında tek bir yöntemin yeterli duyarlılık ve özgüllüğe sahip olmadığı, alınan sonuçların ikinci bir yöntem ile doğrulanması gerektiği ve hibridizasyon yönteminin diğer yöntemlere oranla hızlı ve etkin olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Chlamydia trachomatis, tanı, hibridizasyon, hücre kültürü, antikor


Elçin Akduman, Talat Ecemiş, Sermet Sağol, Candan Çiçek, Seda Vatansever, Beril Özbakkaloğlu. The Comparison of Cell Culture, Hybridization and Direct Flourescent Antibody Tests in Chlamydia trachomatis Diagnosis. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2011; 1(2): 63-68

Corresponding Author: Talat Ecemiş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (11 accesses)
 (2620 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital