ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Comparion of perception of breastfeeding self-efficacy of mothers with healthy and sick children [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(1): 31-36 | DOI: 10.5222/buchd.2014.031  

Comparion of perception of breastfeeding self-efficacy of mothers with healthy and sick children

Hasret Yalçınöz Baysal1, Nihan Türkoğlu1, Sibel Küçükoğlu2
1Ataturk University, Health Science Faculty,public Health Nursing Departman,erzurum
2Ataturk University, Health Science Faculty,child Health And Diases Nursing,erzurum

OBJECTIVE: This study was carried out to compare perception of breastfeeding self-efficacy of mothers with healthy and sick children.
METHODS: The study was carried out as descriptive. The population of the study was composed of 62 mothers for healthy infants who agreed to work and had 0-1-month-infant and applied Şükrüpaşa Family Health Center and 63 mothers for sick infants who agreed to work and treated as a boarder in Yakutiye Research Hospital and had 0-1-month-infant, between February-April 2013.In the study, the method of sample was not made all the universe were included in the sample. The data were collected via informative features form prepared by the researchers and by using Breastfeeding Self-Efficacy Scale.
RESULTS: In the study, 89.6% of mothers were housewives, 54.4% of whom were primary school graduates, 61.6% of whom had middle income. It was found that breastfeeding self-efficacy of mothers with healthy infants (55.48±9.87) was higher than breastfeeding self-efficacy of mothers with sick infants (52.25±7.85) and the difference between them was found to be significant statistically (p<0.05). Furthermore, it was found that mothers who had higher education and better economic level, and breastfeeding her baby only and were assisted in the area of postpartum breastfeeding and baby care appropriately had higher breastfeeding self-efficacy perceptions (p<0.05).
CONCLUSION: As a result, breastfeeding self-efficacy showed a significant difference for mothers with healthy and sick infants. Furthermore, it is recommended to know effective breastfeeding, breastfeeding techniques, frequency and duration of breastfeeding for the provision of adequate and effective breastfeeding.

Keywords: Self-efficacy, Breastfeeding, Perception, Mother


Sağlıklı ve hasta bebeği olan annelerin emzirme öz-yeterlilik algılarının karşılaştırılması

Hasret Yalçınöz Baysal1, Nihan Türkoğlu1, Sibel Küçükoğlu2
1Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, Erzurum

AMAÇ: Bu çalışma sağlıklı ve hasta çocuğu olan annelerin emzirme öz-yeterlilik algılarını karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır
YÖNTEMLER: Araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Şubat-Nisan 2013 tarihleri arasında; sağlıklı bebekler için Şükrüpaşa Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran, çalışmaya katılmayı kabul eden 62 anne, hasta bebekler için ise Yakutiye Araştırma Hastanesi’nde yatılı olarak tedavi gören, çalışmaya katılmayı kabul eden 63 anne oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan tanıtıcı özellikler bilgi formu ve Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, yüzdelik, ortalama, t testi, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmada, annelerin %89.6’sı ev hanımı, %54.4’ü ilköğretim mezunu, %61.6’sı orta gelirlidir. Sağlıklı bebeğe sahip olan annelerin emzirme öz-yeterlilik algıları (55.48±9.87), hasta bebeğe sahip olan annelerden (52.25±7.85) yüksek olup, istatistiksel olarak aralarındaki fark önemli bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca yüksek eğitime ve iyi ekonomik duruma sahip olan, bebeğini sadece anne sütü ile besleyen ve doğum sonu emzirme ve bebek bakımı konusunda uygun yardım alan annelerin, diğer annelere göre emzirme öz-yeterlilik algıları yüksek bulunmuş ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır.
SONUÇ: Sonuç olarak, emzirme öz-yeterlilik puan ortalaması sağlıklı bebeği olan annelerin ve hasta bebeğe sahip olan annelere göre daha yüksek, ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Bebeğinde sağlık sorunu bulunan annelerin emzirme öz-yeterlilik puan ortalaması düşük bulunduğundan bu annelerin sağlıklı bebeği olan annelere göre; anne bebek ilişkisinin daha erken dönemde geliştirilmesi, bebeklerini emzirmeleri konusunda desteklenmesi ve emzirme öz-yeterlilik algılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Öz-Yeterlilik, Emzirme, Algı, Anne


Hasret Yalçınöz Baysal, Nihan Türkoğlu, Sibel Küçükoğlu. Comparion of perception of breastfeeding self-efficacy of mothers with healthy and sick children. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(1): 31-36

Corresponding Author: Hasret Yalçınöz Baysal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (23 accesses)
 (1615 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital