E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Transfusion reactions in neonates [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2013; 3(2): 117-120 | DOI: 10.5222/buchd.2013.117  

Transfusion reactions in neonates

Ayşen Türedi Yıldırım1, Yeşim Oymak1, Yöntem Yaman1, Füsun Atlıhan2, Ferah Genel2, Yüce Ayhan3, Gülcihan Özek1, Özgür Umaç Cartı1, Burçak Tatlı Güneş1, Hafize Sarıhan4
1Department Of Pediatric Hematology, Dr Behcet Uz Child Disease And Pediatric Surgery Training And Research Hospital, Izmir
2Neonatal Intensive Care Unit, Dr Behcet Uz Child Disease And Pediatric Surgery Training And Research Hospital, Izmir
3Department Of Microbiology, Dr Behcet Uz Child Disease And Pediatric Surgery Training And Research Hospital, Izmir
4Blood Bank Nurse, Dr Behcet Uz Child Disease And Pediatric Surgery Training And Research Hospital, Izmir

OBJECTIVE: The improvement of the conditions in the neonatal intensive care units in recent years has resulted in an increase in the number of newborns that require blood product transfusions. While the neonatal alloimmune hemolytic reactions are more commonly resulted from ABO and Rh incompability, minor blood group antigen and Rh subgroup disparity may also cause these reactions. In this study, we aimed to investigate the prevalence and distribution of transfusion reactions in neonates.
METHODS: The transfusion reactions that were encountered at Dr. Behcet Uz Children’s Hospital from July 2006 thru June 2009 were retrospectively studied by reviewing the transfusion reaction forms.

RESULTS: Total of 31486 blood product transfusions were given, of which, 107 transfusion reactions were observed (0.3%). The fresh frozen plasma was identified as the product most associated with the reactions. Majority of the reactions were allergic. Transfusion reactions were observed in 5 of 7544 blood products transfused in newborns (0.06%), one of which was allergic reaction and the four were hemolytic reactions.In all five of the transfusions, the transfused product was packed red blood cells. There was no ABO or Rh incompability present in neither of the transfusions and the cross match was compatible. The subgroup antigens could not be identified, as the study was retrospective.

CONCLUSION: The incidence of the transfusion reactions in newborns was less than that of observed in children in other age groups. The inadequate antibody response in newborn period is believed to be the reason for this lower incidence.

Keywords: Transfusion, newborn, transfusion reaction


Yenidoğanlarda görülen transfüzyon reaksiyonları

Ayşen Türedi Yıldırım1, Yeşim Oymak1, Yöntem Yaman1, Füsun Atlıhan2, Ferah Genel2, Yüce Ayhan3, Gülcihan Özek1, Özgür Umaç Cartı1, Burçak Tatlı Güneş1, Hafize Sarıhan4
1Çocuk Hematolojisi Bölümü, Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir
3Mikrobiyoloji Bölümü, Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir
4Kan Bankası Hemşiresi, Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir

AMAÇ: Son yıllarda yenidoğan ünitelerinin bakım koşullarında gerçekleşen iyileşme, transfüzyona ihtiyaç duyulan yenidoğanların sıklığının artmasına neden olmuştur. Yenidoğanlarda neonatal alloimmun hemolitik reaksiyonlarda ABO ve Rh uygunsuzlukları daha fazla saptanmasına karşın, minör kan grup ve Rh subgrup uygunsuzluğu da görülebilir. Bu çalışmada yenidoğanlardaki transfüzyon reaksiyonlarının dağılımının ve sıklığının araştırılması amaçlandı.

YÖNTEMLER: Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesinde Temmuz 2006-Haziran 2009 tarihleri arasında gelişen transfüzyon reaksiyonları, transfüzyon reaksiyon formları taranarak, retrospektif olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Bu tarihler arasında toplam 31.486 ürün kullanıldı. Bunlardan 107’sinde (%0.3) transfüzyon reaksiyonu görüldü. En sık reaksiyon gelişen kan ürünü taze donmuş plazma, en sık gelişen reaksiyon ise alerjik reaksiyonlardı. Yenidoğanlarda kullanılan 7544 ürünün beşinde (%0.06) reaksiyon gözlendi. Bu reaksiyonların biri alerjik reaksiyon, dördü hemolitik reaksiyon şeklindeydi. Beş reaksiyon da eritrosit süspansiyonuyla oluşmuştu. Bu reaksiyonların hiçbirinde ABO ve Rh kan grup uygunsuzluğu yoktu ve çapraz karşılaştırmalar uygundu. Çalışma retrospektif olduğu için subgruplar bakılamadı.

SONUÇ: Yenidoğanlarda transfüzyon reaksiyonları diğer yaş gruplarındaki çocuklara göre daha az bulundu. Yenidoğan döneminde antikor yanıtının yetersiz olmasının, transfüzyon reaksiyonlarının az görülmesin nedeni olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Transfüzyon, yenidoğan, transfüzyon reaksiyonu


Ayşen Türedi Yıldırım, Yeşim Oymak, Yöntem Yaman, Füsun Atlıhan, Ferah Genel, Yüce Ayhan, Gülcihan Özek, Özgür Umaç Cartı, Burçak Tatlı Güneş, Hafize Sarıhan. Transfusion reactions in neonates. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2013; 3(2): 117-120

Corresponding Author: Ayşen Türedi Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (14 accesses)
 (3092 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital