E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Analyzing the factors influencing the duration of breastfeeding: An examle of Turkish Republic of Northren Cyprus [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(3): 167-176 | DOI: 10.5222/buchd.2015.167  

Analyzing the factors influencing the duration of breastfeeding: An examle of Turkish Republic of Northren Cyprus

Çağla Şafak, Nihal Ata Tutkun
Department Of Statistics, Hacettepe University, Ankara

INTRODUCTION: Breastfeeding has a great contribution on growing a healthy baby. The nutritional value of breast milk is superior than all artificial food for the development of new-born babies. Besides the nutritional value of breast milk, the duration of breastfeeding is of great importance. WHO and UNICEF suggest the exclusive breastfeeding from birth through the first 6 months and continue breastfeeding up to two years. In this study, it is aimed to determine the factors that effect the duration of breasfeeding.
METHODS: This is a cross-sectional study. The study is conducted in Gazimagusa, Turkish Republic of Northren Cyprus between June-August 2013. 187 mother who volunteered to participate were included in this study. Survival analysis was used to determine the factors that affect the duration of breastfeeding.
RESULTS: When the duration of full breastfeeding is analyzed, duration of exclusive breastfeeding, family type, maternal smoking / alcohol use and starting solid food were found as important risk factors that affect the duration of full breastfeeding at a 95% confidence level. It is also observed that the mother’s health status, gesrarional term, type of birth, the family's
place of residence, monthly income, mother's education level, the baby's birth weight, baby's first breastfeeding time, usage of pacifier, additional liquid food and infant formula have affects on the duration of exclusive breastfeeding.

DISCUSSION AND CONCLUSION: As the logistic regression model is generally used for modelling the breastfeeding, in this study breasfeeding duration is taken into consideration and analyzed by survival analysis methods. Therefore a more appropriate and informative model is obtained.

Keywords: Breastfeeding, Kaplan-Meier estimates, Survival Analysis, Turkish Republic of Northren Cyprus


Anne sütü ile beslenme sürelerinin yaşam çözümlemesi ile incelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örneği

Çağla Şafak, Nihal Ata Tutkun
Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Uygulamalı İstatistik Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bebeklerin sağlıklı bir biçimde büyüyüp gelişebilmesinde anne sütünün payı oldukça büyüktür. Anne sütü yeni doğan bebeklerin gelişimini destekleyebilecek besin değeri bakımından tüm yapay besinlerden daha üstün bir özelliğe sahiptir. Anne sütünün besin değerinin yanında emzirme süresi de büyük önem taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF bebeklerin doğumdan itibaren ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslemelerini ve iki yaşına kadar devam edilmesini önermektedir. Bu çalışmada, bebeklerin anne sütü ile beslenme sürelerine etki eden faktörleri belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Olgu serisini tanımlayıcı, kesitsel tipte olan bu çalışma KKTC Gazimagusa’da Haziran-Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan 187 anne çalışmaya dahil edilmiştir. Annenin bebeğini emzirme süresini etkileyen faktörleri belirlemek için yaşam çözümlemesi yöntemleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Anne sütü ile beslenmede toplam süre ele alındığında sadece anne sütü ile beslenme süresinin, aile tipinin, annenin sigara/alkol kullanımının ve ek katı gıdalara geçme süresinin anne sütü ile beslenme süresini etkileyen önemli faktörler olduğu %95 güven düzeyinde görülmüştür. Sadece anne sütü ile beslenme dikkate alındığında ise annenin doğum anındaki sağlık durumu, gebelik haftası, doğum şekli, ailenin yaşadığı yer, aylı gelir, annein eğitim düzeyi, bebeğin doğum ağırlığı, bebeğin ilk emzirilme zamanı, emzik kullanma, ek sıvı gıda ve hazır bebek maması değişkenlerinin sadece anne sütü ile beslenme süresini etkileyen önemli faktörler olduğu %95 güven düzeyinde görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anne sütü ile beslenme süresinin modellenmesi için çoğunlukla lojistik regresyon modeli kullanılırken, bu çalışmada beslenme süresi de çalışmaya dahil edilerek yaşam çözümlemesi yöntemleri kullanılmıştır. Böylece, daha uygun ve bilgi verici bir model elde edilmiştir

Anahtar Kelimeler: Annesütü ile beslenme, Kaplan-Meier tahmini, Yaşam çözümlemesi, KKTC.


Çağla Şafak, Nihal Ata Tutkun. Analyzing the factors influencing the duration of breastfeeding: An examle of Turkish Republic of Northren Cyprus. J Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(3): 167-176

Corresponding Author: Nihal Ata Tutkun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (62 accesses)
 (1444 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital