ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Does vitamin D deficiency increase severity of atopic dermatitis? [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2018; 8(1): 31-36 | DOI: 10.5222/buchd.2018.031  

Does vitamin D deficiency increase severity of atopic dermatitis?

Ahmet Şener1, Özlem Bostan Gayret1, Hikmet Tekin Nacaroğlu2, Meltem Erol1, Şahin Hamilçıkan1, Özgül Yiğit1
1Ministry of Health, Bağcılar Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey
2Medipol University Hospital, Department Of Pediatric Allergy, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Atopic dermatitis is the most common chronic inflammatory skin disease of childhood. Role of vitamin D due to its immunomodulatory effects about pathogenesis of the disease are being discussed recently. In our study, we planned to investigate the correlation of vitamin D deficiency and development and severity of atopic dermatitis.
METHODS: Sixty-two patients under the age of five, admitted to Bagcilar Training and Research Hospital Pediatrics Allergy outpatient clinic with the diagnosis of atopic dermatitis were included in the study. Control group consisted of thirty healthy children admitted to the pediatrics outpatient clinic of the same hospital. Atopic dermatitis patients’ files were investigated and eosinophil counts, total IgE and specific IgE levels were recorded. Disease severity was evaluated with SCORAD index. Patients with <25 points were classified as mild, patients with 25-50 points as moderate and patients with >50 points as severe. 25(OH)D levels ≥30 ng/ml were accepted as sufficient, 21-29 ng/ml as not sufficient and ≤20 ng/ml as deficiency. P<0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: There were no significant differences in age and sex between the two groups. %22.6 (n=14) of atopic dermatitis patients and %3 (n=10) of the control group had vitamin D deficiency. Average 25(OH)D vitamin levels of patients with mild SCORAD index was 39.47±18.49 and of patients with moderate SCORAD index was 25.07±13.74. Though, no statistically significant difference was found between the groups (p=0.059).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we found no correlations between vitamin D levels and atopic dermatitis development or disease severity.


Keywords: Atopic dermatitis, Vitamin D, SCORAD


D vitamini eksikliği, atopik dermatitte hastalığın şiddetini arttırır mı?

Ahmet Şener1, Özlem Bostan Gayret1, Hikmet Tekin Nacaroğlu2, Meltem Erol1, Şahin Hamilçıkan1, Özgül Yiğit1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul
2Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi Ve Alerji, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Atopik dermatit çocukluk çağının en sık görülen kronik, kaşıntılı inflamatuvar cilt hastalığıdır. Son yıllarda hastalığın patogenezinde immünmodülatör etkileri ile D vitamininin rolü tartışılmaktadır. Çalışmamızda D vitamini eksikliği ile atopik dermatit hastalık varlığı ve hastalığın şiddeti ile arasındaki ilişkinin araştırılması planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji Polikliniğinde atopik dermatit tanısı alan 5 yaş altı 62 hasta çalışmaya alındı. Kontrol grubunu hastanemiz çocuk sağlığı polikliniğine başvuran aynı yaş grubunda sağlıklı 30 çocuk oluşturdu. Atopik dermatitli olguların hastalık ile ilgili eozinofil, total IgE, spesifik IgE düzeyleri hasta dosyalarından kaydedildi. Hastalık şiddeti SCORAD indeksi kullanılarak değerlendirildi. SCORAD indeks puanı <25 olanlar hafif, 25-50 olanlar orta, >50 olanlar ağır hastalık grubunu oluşturdu. 25(OH)D düzeyi ≥30 ng/ml yeterli, 21-29 ng/ml yetersiz, ≤20 ng/ml eksiklik olarak kabul edildi. İstatistiksel analizde p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Atopik dermatitli olgular ile kontrol grubu arasında yaş, cinsiyet dağılımı açısından anlamlı fark saptanmadı. Olguların %22,6 (n=14) D vitamini eksikliği saptanırken sağlıklı çocukların %3'ünde (n=10) D vitamini eksikliği vardı. SCORAD indeksi hafif olanların 25(OH)D vitamini ortalaması 39,47±18,49, orta olanların 25(OH)D vitamini ortalaması 25,07±13,74 olup her iki grup arasında fark saptanmadı (p=0,059).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda D vitamini düzeyi ile atopik dermatit varlığı ve şiddeti arasında ilişki bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Atopik dermatit, D vitamini, SCORAD


Ahmet Şener, Özlem Bostan Gayret, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Meltem Erol, Şahin Hamilçıkan, Özgül Yiğit. Does vitamin D deficiency increase severity of atopic dermatitis?. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2018; 8(1): 31-36

Corresponding Author: Özlem Bostan Gayret, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (38 accesses)
 (1217 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital